افق روشن
www.ofros.com

در محکومیت حکم صادره علیه محمود صالحی و حمایت از وی


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                      پنجشنبه ۲ مهر ۱۳۹۴ - ٢۴ سپتامبر ۲۰۱۵

در محکومیت حکم صادره علیه محمود صالحی و حمایت از وی

کارگران و تشکل های کارگری ایران و جهان! همانگونه که پیش از این گفتیم، محمود صالحی، فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، طی محاکمه ای ناعادلانه و به موجب حکمی ضدکارگری که در قالب دادنامه ی شماره ٩٤٠٩٩٧٨٧٢١٠٠٦٠٨ ، در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، به نامبرده ابلاغ شد، با اتهاماتی واهی و نخ نما همچون "تبلیغ علیه نظام" و "عضویت در جمعیت های معارض"، به ترتیب به یک سال و نیم و هفت و نیم سال و مجموعا به ٩ سال حبس تعزیری محکوم گردیده است. دادگاه انقلاب سنندج حتا از تحویل یک نسخه از دادنامه ی ادعایی به محمود صالحی امتناع ورزیده است. مطابق گفته ها و مصاحبه های آقای صالحی، حکم صادره از جانب شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج درواقع براساس گزارشات و در عین حال دخالت و اعمال نظر وزارت اطلاعات و به ویژه دخالت های اطلاعات استان کردستان بوده است. به راستی جرم محمود صالحی و دیگر کارگران آگاه و فعالین کارگری چیست و آنان چرا یکی پس از دیگری احضار و بازداشت شده، راهی زندان های حامیان و مدافعان سرمایه می شوند؟ واقعیت این است که تشدید فزاینده ی فشار و ستم سرمایه نسبت به کارگران، که به شکل آشکاری خود را در تشدید بهره کشی از طبقه کارگر و تحمیل بی حقوقی مطلق به این طبقه، توسط سرمایه داران به نمایش می گذارد، علی العموم کارگران را به تقابل و رودررویی با صاحبان سرمایه و حامیان چنین نظامی سوق می دهد و خواه ناخواه کارگران را این جا و آن جا، به اعتراض و مبارزه بر ضد ستم و استثمار سرمایه می کشاند. سرمایه داران به مثابه یک طبقه استثمارگر، به حکم قانون اساسی و ذاتی نظام سرمایه داری، برای کسب سودهای نجومی و انباشت بیش از پیش سرمایه، بر شدت استثمار و بهره کشی از کارگران می افزایند و بی حقوقی، گرسنگی و رنج و تعب بیش تری را به آنان تحمیل می کنند. طبیعی است که کارگران و فعالان دلسوز کارگری نمی توانند در مقابل تحمیل روزافزون بی حقوقی و ظلم و ستمی که از جانب سرمایه داران و عوامل آنان، نسبت به کارگران رواداشته می شود بی تفاوت بمانند و در مقابل تهاجم همه جانبه ی سرمایه و حامیان آن به هستی و زندگی خویش سکوت اختیار کنند. آنان به حکم ضرورت اعتراض می کنند و به نسبت توان و قدرت خویش از راه ها و اشکال متفاوت مبارزه و رودررویی استفاده می نمایند. در این میان سرمایه داران هم که منافع خویش را در خطر می بینند به مقابله جویی با طبقه کارگر برمی خیزندو همه ی سعی و تلاش خود را بکار می گیرند تا حتی المقدور صدای اعتراض آنان را خاموش کرده و کارگران را به تمکین و خاموشی در قبال خواست ها و مطامع سرمایه مجبور کنند. جدال کارگران آگاه و فعالان کارگری با صاحبان سرمایه و حامیان آن ها دقیقاً بدین خاطر و از این روست. در واقع این مسئله است که سرمایه داران وعوامل آنان در ایران را به تهاجم علیه کارگران که هدفی جز پیگیری خواست ها و مطالبات طبقاتی خویش در عرصه های مختلف ندارند، کشانده و آنان را به شکل همه جانبه ای در مقابل کارگران قرار می دهد. بازداشت و زندانی کردن کارگران و فعالین کارگری را تحت عناوین و بهانه هایی چون "تجمع به قصد تبانی"، " تبلیغ علیه نظام"، "اقدام علیه امنیت ملی" و اتهاماتی از این دست تنها و تنها می توان از این طریق توضیح داد. دستگیری محمود صالحی و محاکمه و زندان او نیز جدا از این قاعده نیست و صرفاً مهر تأییدی است بر این مدعا. وگر نه محمود صالحی نیز همچون هر فعال کارگری دیگر ، کاری جز دفاع از حقوق حقه کارگران و منفعت آنان انجام نداده است که مستوجب تحمل چنین حکم سنگینی باشد و با شرایط وخیم جسمی که دارد ٩ سال زندان را به خاطر اتهامات واهی تحمل نماید. واضح است که حامیان و مدافعان سرمایه قصد دارند ت با تحمیل چنین احکام سنگینی به کارگران آگاه و فعالان کارگری، بین آنهاهراس ایجاد کرده، بدین وسیله طبقه کارگر را از ادامه راه و پی گیری مطالبات خویش باز دارد. خوشبختانه اعتراضات کارگران برای کسب مطالبات طبقه ی کارگر چند ده میلیونی در ایران، به ویژه در سال های اخیر، آنقدر گسترده و وسیع بوده است که با دستگیری و تعقیب امنیتی و قضایی فعالین کارگری و کارگران معترض از حرکت باز نخواهد ایستاد. مبارزات کارگران و فعالان کارگری و به طور مشخص جنبش مطالباتی این طبقه، با هر تفاوتی که در نظرات و راهکارهای افراد فعال این طبقه وجود داشته باشد و از هر گرایش و عقیده و نژاد و ملیتی که باشد، تا آنجا که در کلیت خود مبارزه ای برای اهداف و منافع طبقه کارگر است، مبارزه ای به هم گره خورده و درهم تنیده است و هر تعداد و هر درجه از سرکوب و فشار علیه فعالین جنبش کارگری نخواهد توانست اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران و فعالان کارگری را مخدوش و سست نماید.

کارگران و تشکل های کارگری ایران و جهان!
ما خواهان اعلام همبستگی و اقدامات عملی شما برای محکوم کردن این حکم ضد انسانی و تلاش های عملی برای لغو این حکم هستیم و از همه ی نیروهای کارگری و مترقی می خواهیم در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن مجدد حکم ناعادلانه 9 سال زندان برای محمود صالحی، خواهان لغو این حکم و مختومه اعلام نمودن پرونده اتهامی وی و همچنین پایان دادن بدون قید و شرط تعقیب قضایی ایشان و دیگر فعالان کارگری می باشد. این کمیته همچنین تأکید می کند که با تکیه براتحاد طبقاتی و یکپارچگی کارگران برای لغو حکم محمود صالحی هرگونه اقدام لازم را انجام خواهد دادو با توجه به شرایط وخیم جسمانی محمود صالحی، هرگونه عوارض و پیامدهای ناگوار احتمالی در زندان، مستقیماً متوجه مسئولین قضایی و صاحبان سرمایه در ایران بوده و اعضا و فعالین این کمیته با تمام توان در مقابل این چنین اقداماتی خواهند ایستاد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٣١ شهریورماه ١٣٩۴