افق روشن
www.ofros.com

دستگیری فعالین کارگری را محکوم می کنیم

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                 چهارشنبه ١٢ اسفند ۱٣٨٨


کارگران، تشکل های کارگری، مردم شرافتمند!

در روز های اخیر دور تازه ای از دستگیری فعالین کارگری آغاز شده است. روز گذشته در حالی که فقط چند ساعت از آزادی خسرو بوکانی در شهر نقده، گذشته بود که چهار نفر دیگر از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به نام های فتاح سلیمانی، رحمان تنها، رحمان ابراهیم زاده ، حسین پیروتی وعیسی ابراهیم زاده فرزند رحمان ابراهیم زاده در شهر اشنویه بازداشت شدند.
فعالیت اعضای دستگیر شده ی ما، تلاش برای احقاق حق طبقه کارگر است. باید از مقام های امنیتی و قضایی و کسانی که اداره جامعه را بر مبنای " عدالت " نامگذاری کرده اند، پرسید که آیا انعکاس شرایط نا مطلوب کار کارگران شهرداری اشنویه و حمایت از کارگران کارخانه " کیله شین " و محکوم کردن مرگ دختران جوانی همچون " منیره تقی زاده " که در نقده قربانی سنت های عقب افتاده می شوند، جرم است؟ دوستان دستگیر شده ی ما، هیچ خطایی جز دفاع از مطالبات و حقوق کارگران از آنها سر نزده است. آنها از مدافعان کارگران نیشکر هفت تپه و از مخالفین سر سخت شرایط نامساعد کار و زیست هم طبقه ای های خود در سراسر ایران هستند. در شرایطی که سرمایه داران با در اختیار داشتن همه ابزارهای قانونی و فرا قانونی حقوق کارگران را پایمال کرده، دستمزدشان را پرداخت نمی کنند و با استفاده از قرار داد سفید امضا، هر زمانی که اراده کنند، شرافت انسانی کارگر را لگد مال کرده و اخراجش می کنند، آیا اعضای ما این حق را ندارند که کارگران را با حقوق خود و چگونگی دفاع از مطالبات شان را به آنها بیاموزند؟
ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، بار دیگر بازداشت دوستان خود را در شهرهای اشنویه ونقده را محکوم می کنیم. همچنین ضرب وشتم و تهدید منصور اسالو در زندان کرج را محکوم کرده و خواستار آزادی او و ابراهیم مددی، علی نجاتی، محمد اشرفی و همه فعالین کارگری در بند هستیم.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٩ اسفند ٨٨

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com