افق روشن
www.ofros.com

بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان (مریوان)


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                      دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ - ۲۱ دسامبر ۲۰۱۵

دانش آموزان، معلمان، جامعه ی بزرگ فرهنگیان
آقای محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، از فعالین خستگی ناپذیری که پس از پشت سر نهادن اعتصابی سخت (سی ویک روزه اعتصاب خشک و تر در مجموع سه ماه گذشته) فریاد حق خواهیشان را با همراهی و همصدایی قاطع جامعه ی معلمان، فعالین کارگری و مدنی سر داد و پیروزی دیگری بر کارنامه ی مبارزات بر حق صنفی معلمان افزود. در این مدت پشتیبانی جامعه ی معلمان و نهادهای مدنی و تشکل های کارگری و خانواده ی شایسته ی ایشان، لزوم اتحاد هر چه بیشتر تمامی فعالین اصناف مختلف و تاثیر چشمگیر آن بر پیشبرد اهداف و برنامه های صنفی و مدنی را هر چه بیشتر اثبات کرده و نشان داد که تهدید، فشار، زندان و احکام ناعادلانه نه تنها کمترین تزلزلی در اراده ی راسخ معلمان ایجاد نمی کند بلکه زمینه را برای پیوستن تعداد بیشتری از معلمان به اعتصاب و سایر ابزارهای حق خواهی را فراهم می کند.
برای فرهنگیان و همچنین عموم مردم زحمتکش و آگاه ایران این سوال اساسی مطرح است که چگونه شریف ترین معلمان به خاطر مطالبه ی ابتدایی ترین حقوق و مطالبات خود و برای مطالبه ی عدالت باید این چنین آزار و اذیت شده و تعدادی حتا حبس های طولانی را تحمل کنند؟! و این وضعیت در حالیست که مفسدان اقتصادی و غارتگران دسترنج مردم این سرزمین کمترین زحمت برای پاسخ دادن بابت اعمال خود و یا پیگرد قضایی را نچشیده اند.
انجمن صنفی معلمان کردستان (مریوان) این دستاورد را به جامعه ی فرهنگیان ایران، فعالین و تشکل های صنفی و مردم ایران تبریک می گوید و بر لزوم آزادی هر چه زودتر سایر فعالین دربند، رفع فشار بر کنشگران صنفی و لغو احکام ناعادلانه علیه آنان پای می فشارد. انجمن صنفی معلمان کردستان (مریوان)

***

بیانیۀ تشکر و قدردانی کانون صنفی معلمان ایران

از همراهی و همدلی فعالان جامعه مدنی با کانون تهران

به نام خداوند جان و خرد
محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران (تهران)، پس از بیست روز اعتصاب غذا یک گام به هدفی نزدیک شد که آرزوی دیرینه فعالین صنفی و بسیاری از زندانیان با اتهامات صنفی یا سیاسی بوده است. او در این راه گام نهاد و از مهم‌ترین داشته‌اش که سلولهای بدنش بود برای دست‌یابی به این هدفِ مهم مایه گذاشت. اما اتفاق قابل تقدیری که در ادامه این حرکت افتاد همراهیِ همدلانه‌ی افراد و تشکل‌های مختلف صنفی اعم از معلم و غیر معلم بود که در این راه بهشتی و کانون تهران را تنها نگذاشتند. کانون صنفی معلمان تهران از همه‌ی این بزرگواران کمال تشکر را دارد و اعلام می‌دارد اگر نبود این همراهی ها، دسترسی به این دستاورد حداقلی نیز ممکن نبود. کانون تهران از همه‌ی اعضای فعال شورای هماهنگی به ویژه ریاست شورا،فعالان صنفی، معلمان همراه و همچنین فعالان صنفی غیر معلم و برخی تشکل های صنفی کارگری که با انتشار بیانیه و اطلاع رسانی در این راه همراه کانون تهران شدند و همچنین همه‌ی فعالین مدنی، روزنامه‌نگاران، خبرگزاری‌ها و سایت‌هایی که برای اطلاع رسانی در این زمینه از هیچ کوششی فروگذار نکردند، صمیمانه تشکر می‌کند.
امید است که این همدلی ها اولا روشنگر این موضوع برای مراجع قضایی باشد که رعایت الزامات قانونی برای تشکیل دادگاه فعالان مدنی و صنفی از هر قشر و گروه، مطالبه ای است عمومی و برگزاری دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه برای این گونه متهمان حداقل انتظاری است که از متولیان اجرای قانون در کشور می رود.ثانیا و در نگاهی فراتر امید می رود در آینده شاهد وارد نمودن اتهامات سیاسی و امنیتی به کنشگرانی نباشیم که برای زندگی، کار و معیشت بهتر و عادلانه‌تر تلاش می کنند و یا کسانی تحت این عناوین راهی سلول های زندان شوند.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) - ٢٦ آذر ۱۳۹۴