افق روشن
www.ofros.com

با اتحاد و همبستگی کارگری، از کارگران پتروشیمی حمایت کنیم


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                پنجشنبه ١ اردیبهشت ١٣٩٠

بر اساس خبرهای منتشره، اعتصاب و اعتراض هزاران کارگر شرکت‌های مجتمع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، هم‌چنان ادامه دارد. آنها خواهان انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی و برچیدن شرکت‌های پیمان‌کاری هستند. این خواست مسلم و حق طبیعی کارگران است تا در برابر این شکل بردگی مزدی دست به اعتراض بزنند و خواستار لغو آن شوند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، ضمن پشتیبانی از خواسته‌های کارگران شرکت‌های مختلف پتروشیمی، از دیگر کارگران می‌خواهد که از هر طریق ممکن به حمایت از هم طبقه‌ای های خود، دست بزنند. اعتراض و اعتصاب کارگران پتروشیمی به شرایط کار و برچیدن شرکت‌های پیمان‌کاری، خواست همه کارگران ایران است که سایه شوم قراردادهای موقت و سفید امضا، روز بروز شرایط کار و زندگی را برای آنها سخت‌تر کرده است. طبقه کارگر می‌تواند با اتحاد و همبستگی سراسری خود، خواست برچیدن شرکت‌های پیمانی و لغو قراردادهای موقت و بستن قرارداد دائمی، مستقیم و دسته جمعی را به سرمایه‌داران تحمیل کند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

komite.hamahangi@gmail.com

٣٠ فروردین ١٣٩٠