افق روشن
www.ofros.com

نامۀ اتحادیه ساختمانی معادن و جنگلبانی - بخش ساختمانی و به رئیس قوه قضائیه


کمیته همبستگی... - استرالیا                                                                                        شنبه ۵ تیر ١٣٨٩

این نامه اعتراضی در پی دستگیری اخیر سعید ترابیان و رضا شهابی اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد تهران وحومه ، و پیگیری کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران – استرالیا توسط اتحادیه ساختمانی .... شعبه ایالت نیو ساوث ویلز نوشته و توسط همین کمیته ترجمه و تکثیرشده است (ضمیمه راببینید). اتحادیه فوق این نامه را به دیگر مقامات قضائی رژیم جمهوری اسلامی جواد لاریجانی و علیرضا آوائی نیزایمیل نموده است.

کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران - استرالیا

proletarianunite@gmail.com

Construction Forestry Mining & Energy Union
Construction & General Division -New South Wales Branch
12 Railway Street Lidcombe
Postal Address: LOCKED BAG 1, LIDCOMBE NSW 1825
Phone 02 9749 0400 Fax 02 9649 7100 Email: enquiries@nsw.cfmeu.asn.au
Website: http://www.cfmeu-construction-nsw.com
Secretary Andrew Ferguson President Peter McClelland
Unions NSW Your Rights At Work – Get Active – www.nswrightsatwork.com.au
اتحادیه ساختمانی معادن و جنگلبانی- بخش ساختمانی و عمومی شعبه ایالت نیوساوث ویلز
٢۴ ژوئن ٢٠١٠

آیت الله صادق لاریجانی
حوزه ریاست قوه قضائیه
خیابان پاستور ، خیابان ولی عصر، جنوب سه راه جمهوری
تهران 1316814737
جمهوری اسلامی ایران
info@dadiran.ir
عالیجناب عزیز

اتحادیه ساختمانی معاون و جنگلبانی – بخش ساختمانی و عمومی شعبه ایالت نیوساوث ویلز (سی اف ام ای یو) خواهان آزادی فوری همه نمایندگان و اعضای سندیکای اتوبوسرانی تهران و حومه و دیگر فعالین کارگری بازداشتی در زندانهای ایران میباشد.
هم اکنون چهار رهبر و نماینده انتخابی سندیکای واحد در زندان هستند: منصور اسانلو مدیر هیئت مدیره سندیکا ( با گذراندن ٣ سال حکم زندان از سال ٢٠٠٧ )، ابراهیم مددی نایب مدیر( با گذراندن ٣ سال ونیم حکم زندان از اواخر سال ٢٠٠٧ )، سعید ترابیان مدیر روابط عمومی (دستگیر و بازداشت از٩ ژوئن ٢٠١٠ ) و رضا شهابی خزانه دار ( دستگیر و بازداشت از ١٢ ژوئن٢٠١٠ ).
آقای اسانلو مورد آزار و توهین قرار گرفته و توسط مقامات زندان تهدید به اتهامات جدید شده است. آقای اسانلو در حالیکه در زندان است اخیرا مورد بازجوئی قرار گرفته و متهم به ارتباط با گروههای مخالف و توهین به رهبران جمهوری اسلامی شده است . آقای اسانلو این اتهامات را رد کرده است. همچنین تعداد بسیاری از دیگر فعالین کارگری در زندان بسر برده و مورد بد رفتاری قرار میگیرند. اسد مولودزاده، بهنام علیزاده، مهدی فرهی شاندیز، علیرضا اخوان و پزمان رحیمی همه فعالین کارگری بوده که دستگیر و متهم شده و یا بخاصر فعالیتهای کارگری شان، در هفته های اخیر زندانی شده اند.
این اتحادیه خواهان آزادی فوری و بی قید وشرط همه این فعالین کارگری است. سی اف ام ای یو این موج جدید حمله علیه اتحادیه کارگران اتوبوسرانی تهران و ادامه تعرض به حقوق بشر و حقوق کارگران را محکوم میکند.
اردتمند شما - مالکوم تولاک - معاون دبیر ایالتی