افق روشن
www.ofros.com

نامه دبیر اتحادیه های کارگری

ایالت نیوساوث ویلز استرالیا به سفیر جمهوری اسلامی ایران


ترجمه: کمیته همبستگی - استرالیا                                                                      سه شنبه ١۴ تیرماه ١٣٩٠

اتحادیه های نیوساوث ویلز
(www.unionsnsw.org.au)
١٧ ژوئن ٢٠١١
عالیجناب محمود بابائی
سفیر
سفارت جمهوری اسلامی ایران
صندوق پستی ٧٧۵
ماسون کانبرا ٢٦٧٧
سفیر گرامی،

اتحادیه های نیوساوث ویلز بدینوسیله نگرانی شدید خویش نسبت به امتناع کردن رژیم ایران از آزاد نمودن و معالجه فوری دو فعال اتحادیه کارگری آقای منصور اسانلو و آقای رضا شهابی، که بطور ناعادلانه ای زندانی شده اند را به شما ابراز میدارند.
اتحادیه های نیوساوث ویلز میدانند که آقای اسانلو بار دیگر از ناراحتی جدی قلبی که به جراحی فوری نیاز دارد رنج میبرد و اینکه آقای شهابی مکررا و بی دلیل دچار خونریزی بینی شده و معالجه پزشکی مناسبی دریافت نکرده است. مضافا، علیرغم تضمین هایی از جانب دولت ایران مبنی بر بخشودگی آقای اسانلو در سال گذشته، ایشان همچنان در زندان بسر میبرد.
همچنین، ایران یکی از امضا کننده های اولیه اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد و عضو سازمان جهانی کار بوده و ملزم به پیروی از تعهداتی است که در جهت رعایت حقوق بنیادین بشر پذیرفته است.
اتحادیه های نیوساوث ویلز دولت ایران را جهت آزادی فوری و بی قید وشرط آقای اسانلو و آقای شهابی و نیز فراهم آوردن معالجات پزشکی مناسب و بدون تاخیر برای هردوی ایشان فرا میخوانند.

ارادتمند، مارک لنون - دبیر

ترجمه و تکثیر از:

کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران - استرالیا

proletarianunite@gmail.com