افق روشن
www.ofros.com

!یاد کارگران کشته شده شهر بابک خاتون آباد گرامی باد

خودروکار- شورای زنان                                                                                           دوشنبه ۵ بهمن ۱٣٨٨


کارگران ایران خودرو یاد کارگران جان باخته شهر بابک راگرامی می دارند

دوستان و همکاران گرامی

روزچهارم بهمن سالروز جان باختن عده ای از کارگران بی گناه معدن خاتون آباد شهربابک است دردی ماه سال 1382 عده ای از کارگران معدن خاتون آباد شهربابک در استان کرمان خواهان استخدام و امنیت شغلی بودند که خواست بر حق این کارگران مورد پذیرش مدیریت قرار نگرفت عدم پذیرش خواست کارگران از طرف مدیریت موجب گسترش این اعتراض و شرکت وسیع اعضای خانواده های کارگری شده و تحصن گسترده ای در خود معدن سازمان داده شد.این تحصن توسط نیروهای انتظامی محاصره و در درگیری کارگران با ماموران نظامی تعدادی از کارگران در محل تحصن زخمی و دستگیر شدند پخش خبر دستگیری و محاصره و ضرب و شتم کارگران در شهر بابک که محل زندگی بسیاری از کارگران معدن خاتون آباد بود موجب اعتراض وسیعی در این شهر شد .تظاهرات گسترده مردم شهر بابک در چهارم بهمن سال ١٣٨٢ از زمین و هوا مورد یورش نیروهای نظامی قرار گرفته و چند تن از کارگران کشته وچند ین نفراز آنان زخمی و تعداد بیشماری دستگیر شدند.
در روزهای پس از این حادثه تاسف آور اعتراضات گسترده ای در شهر بابک و خارج از کشور توسط نهادهای بین المللی انجام شد مقامات و مسئولین دولتی در هراس از این اعتراضات از خود سلب مسئوایت کرده و تقصیر را به گردن نهادهای دیگر انداختند و تا کنون نیز هیچ فردی و یا ارگانی بخاطر حمله به کارگران و کشتن آنان مجازات نشده است. دوستان و همکاران گرامی
کارگران معدن خاتون آباد با خواست بر حق و ابتدایی کار مورد یورش قرار گرفته و به خاک وخون کشیده شدند. خواست انان مگر غیر از امنیت شغلی چیزی دیگری بود کارگران کار می خواستند .ولی جواب انها گلوله و مرگ بود یکی از دست آوردهای دولت حامی سرمایه داران ایجاد قانونهای ضدکارگری ودر راس آن قانون ضد بشری و غیر انسانی قانون قراردادهای موقت و شرکتهای پیمانی می باشد که تمام امنیت شغلی را از کارگران سلب کرده است .حمله نیروهای مسلح به کارگران شهر بابک دفاع از این قانون و دفاع از منافع سرمایه داران بود . سرکوب وکشتار کارگران شهر بابک تداوم این قانون بود و تا امروز نیز همچنان قربانی می گیرد حمله به کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی و دستگیری صدها کارگر و بیکاری سازی کارگران آن حمله به کارگران بیگناه کارخانه فرش البرز شهر بابلسر حمله به کارگران نساجی پرریس شهر سنندج دستگیری و اخراج دهها نفر از همکاران خودما و هزاران نمونه دیگر مگر غیر از نشان حمله آگاهانه به کارگران شهر بابک می باشد.و تا زمانی که امنیت شغلی کارگران تهدید می شود امنیت جانی آنان نیزدر امان نخواهد بود و تازمانی قانون های ضد کارگری پابرجا است کارگران روی امنیت شغلی و آسایش و رفاه را نخواهند دید.
کارگران ایران خودرو در سالگرد این فاجعه ضمن همدردی مجدد با بازماندگان و اعضای خانواده جان باخته گان و همکاران آنان خواستار پیگیری این پرونده و محاکمه عاملان این چنایت و محاکمه تمام کسانی هستند که با ایجاد قانون قراردادهای موقت امنیت شغلی و جانی را از ما کارگران سلب کرده اند . ما کارگران ایران خودرو خواهان لغو تمام قراردادهای موقت و انحلال تمام شرکتهای پیمانکاری هستیم .تنها الام تسکین درد کارگران ایجاد امنیت شغلی و نابودی قانون های سرمایه دارای است. دوستان و همکاران گرامی
.چهارم بهمن تنها یک روز برای همدردی با کارگران شهر بابک نیست چهارم بهمن یورش به کارگران برای استثمار بیشتر و بهره کشی بیشتر از آنان می باشد. چهارم بهمن دفاع کارگران از منافع و از امنیت شغلی خودشان بود چهارم بهمن و روزهای دیگر همچون روز چهارم دی ماه روز اعتصاب کارگران شرکت واحد روز ١٧ اسفند روز اعتصاب شکوهمند کارگران ایران خودرو روز دهم تیر ماه روز اعتصاب کارگران شرکت ایران خودرور دیزل و هزاران روز دیگر نشان داده است هر وقت منافع کارگران به خطر افتاده است آنان تا پای جان از منافع خود دفاع خواهند کرد چهارم بهمن یک برگ زرینی در تاریخ جنبش کارگری بوده و اینک وظیفه ماست که با گرامی داشت این روز پرچم این جنبش را همچنان زنده نگه داریم برای همین مناسبت روز یکشنبه چهارم بهمن ۱۳۸۸ ساعت ده صبح در سالنهای غذا خوری دور هم می نشینیم وبا یاد آوری این روز یاد کارگران جان باخته شهر بابک وتمام جانباختگان راه آزادی را گرامی بداریم

زنده باد یاد تمام جانباختگان راه آزادی طبقه کارگر

جمعی از کارگران شرکت ایران خودرو

چهارم بهمن ۱۳۸۸

۴بهمن سالگرد جان باختن کارگران شهربابک

نه

خاتون آباد را هرگز فراموش نمیكنیم

گرامی باد یاد كارگران جان باخته

ریاحی، مومنی، مهدوی، جاویدی، و دانش آموز جانباخته پور امینی

٤ بهمن سالروز كشتار كارگران خاتون آباد را پشت سر گذاشتیم. این روز و این تهاجم و نام كارگران جانباخته را فراموش نمیكنیم. چهار بهمن یكی از روزهایی است كه در هر تجمع و هر اعتراض و هر مناسبتی آنرا بیاد می آوریم. عكس كارگران جانباخته را بزرگ میكنیم و بر سردست میگیریم. جمهوری اسلامی و همه دست اندركارانش باید بدانند كه نمیتوانند گریبان خودرا از این پرونده خلاص كنند. چهار بهمن به یكی از روزهای شاخص در جنبش كارگری در ایران تبدیل شده است. باید توضیح دهند. باید تاوان این جنایت و همه جنایاتشان را بپردازند. باید عاملین و آمرین این حمله را معرفی كنند. فراموش كردنی در كار نخواهد بود. بخاك و خون كشیدن كارگر حق طلب جنایت ساده ای نیست. ٥ سال پیش در چنینی روزی یعنی در ٤ بهمن ١٣٨٢ نیروهای حكومت اسلامی از زمین و هوا به تجمع كارگران خاتون آباد و خانواده هایشان در شهرك بابك شهر حمله كردند. كارگران خاتون آباد به اخراج دسته جمعی خود اعتراض داشتند. یك هفته پیش از آن در خاتون آباد نیز مورد حمله قرار گرفته بودند و یكی از آنها جان باخته بود. جمع شده بودند تا از نان شبشان، از زندگیشان دفاع كنند. جمع شده بودند تا مانع این شوند كه بدون هیچ تامین و كار و پولی به خیابان پرتاب شوند. چهارم بهمن شاخص تمام جنایاتی است كه این حكومت در تمام طول حیاتش علیه كارگران مرتكب شده است. نام كارگران جانباخته یعنی ریاحی، مومنی، مهدوی، جاویدی و یك دانش آموز بنام پورامینی از نامهایی است كه برای همیشه در تاریخ جنبش اعتراضی در ایران میماند. جنبش كارگری طی ٥ سال گذشته تاكنون پیش آمده است. حق اعتصاب كردن و اعتراض كردن و مبارزه كردن را عملا و در نبردی سخت و سترگ به این حكومت تحمیل كرده است. امروز روزی نیست كه كارگران در كارخانه و شهر و منطقه ای دست به مبارزه و راهپیمایی و اعتراض نزنند. این پیشروی جنبش كارگری بی تردید ادامه خواهد یافت. و تا جایی پیش خواهد رفت كه شاهد این باشیم كه جانیان بابك شهر و خاتون آباد در پیش چشم مردم به محاكمه كشیده شوند. این را میلیونها كارگر معترض و به جان آمده تضمین خواهند كرد.

جمعی از کارگران شرکت ایران خودرو

چهارم بهمن ۱۳۸۸

---------------------------

بیانۀ شورای زنان به مناسبت گرامیداشت یاد کارگران جانباخته ی خاتون آباد

یکی از مهمترین ودر عین حال گسترده ترین خصوصیات نظام سرمایه داری خشونت آشکار وپنهانی استت که این نظام با کار بست های گوناگون وبه درازای تاریخ علیه خیزشهای خق خواهانه ی کارگران اعمال کرده است. سیستم سرمایه داری تلاش کرده که با عناوین مختلف واستفاده از دستگاههای امنیتی ونظامی از بار مسیولیت جنایتهای سیستماتیک خود علیه مبارزات کارگران شانه خالی کند. از به خاک وخون کشیدن مبارزان کمون پاریس وقتل عام کارگران شیکاگو گرفته تا به گلوله بستن کارگران خاتون آباد همه وهمه در راستای حفظ منافع سرمایه داران وتداوم استتثمار بی چون وچرای کارگران صورت گرفته وکانالیزه شده است. مناسباتی که استثمار انسان از انسان رادر اشکال گوناگون بارنگ ولعابهای فریبکارانه وادبیات ممبتذل خاص خود توجیه می کند. بااین همه طبقه ی کارگر نه تنها از پای ننشسته است بلکه می کوشد با ثبت چنین رویدادهایی تاریخ درخور مبارزات خویش رابیافریند و مکانیسمهای مبارزاتی عملی را برای احقاق حقوق انسانی وحقه ی خود به کار ببندد. گرامی داشت چنین روزهایی وزنده نگه داشتن چنین وقایع خون باری توسط کارگران وفعالین کارگری ازیک سو گامی است در جهت افشای ماهیت ددمنشانه ی این نظام واز سوی دیگر حرکتی است روبه جلو برای به لرزه در آوردن پایه های سرمایه داری وبه چالش کشیدن اسطوره ی شکست ناپذیری عوام فریبانه ی نظامی که سرنوشت انسانها رابه سخره گرفته است.
کارگران خاتون آباد دراواخر دیماه ۸۲دراعتراض به تنظیم قراردادهای موقت و مطالبه ی حقوق معوقه خوددر روز ۴ بهمن ماه ۸۲ درمقابل فرمانداری شهر بابک دست به تجمع اعتراضی زدند که به وسیله ی نیروها وهلی کوپتر های نیروی انتظامی از زمین وهوا مورد یورش قرار گرفتند . در جریان این حمله ی وحشیانه ۴ نفر از کارگران به نامهای مهدوی-ریاحی-جاویدی-مدنی و یک دانش آموز جان خود را از دست دادند وبدین گونه داغ ننگ دیگری بر پیشانی پلید نظام ضدانسانی سرمایه داری زده شد. ازآن تاریخ به بعد کارگران و فعالین گارگری درنقاط مختلف ایران به پاسداشت یادجانباختگان خاتون آباد مراسمی رابرگزار می کنند. درادامه ودرشرایط امروز که اعتراضات روزانه ی مردمی در جریان است وطیفهای وسیع توده ها خواستار مطالبات ابتدایی وانسانی خویش هستند دستگاه قضایی و نیروهای سرکوب گر امنیتی باقتل عام های خیابانی دست زدن به اعدامهای پی در پی صدور حکمهای سنگین به دانشجویان به کار بستن اشدمجازات برای کوچکترین اعتراض اجتماعی راه اندازی شوهای تلویزیونی وونمایشی وارد عرصه های گسترده تر وخشونت آمیزتر سرکوب علیه مردم شده است ومی کوشد بامرعوب ساختن تحرکات اعتراضی توده های تحت ستم کنترل اوضاع را به دست گرفته و راهی برای زد وبندهای سیاسی جناحهای خود یافته وحرکتهای اعتراضی توده ها را متوقف کند اما زهی خیال باطل ! کارگران وفعالین کارگری به وظایف خود آگاهند ونمی گذارند که وقایعی چون کشتار کارگران خاتون آباد تحت پوشش تبلغات واعمال فشارها و سرکوبها از خاطره ها محو شود.
ماباگرامی داشت این وقایع با تلاش برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری افشای ماهیت ضد انسانی سرمایه داری در جهت رسیدن به خواستها ومطالبات انسانی خود به مبارزه ادامه خواهیم داد.
شورای زنان ضمن محکوم کردن اعمال هر گونه خشونت قتل عام اعدام شکنجه زندان و... یاد وخاطره ی جانباختگان خاتون آباد راگرامی می دارد و خواستارتحت تعقیب قرار گرفتن آمرین و عاملین کشتار کارگران خاتتون آباد است وهمچنین آزادی بی قید وشرط و فوری مجید حمیدی و تمامی فعالین کارگری را خواستار است.

شورای زنان - ۴/۱۱/۸۸