افق روشن
www.ofros.com

"اعلام موجودیت "کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران- دانمارک


کمیته حمایت ... - دانمارک                                                                                       یکشنبه ٧ آبان ١٣٩١

اعتراضات و مبارزات گسترده کارگران در کشورهای مختلف جهان، علیه آنچه سرمایه داری پیشاروی بشریت قرار داده است، بار دیگر این واقعیت را آشکار ساخت که جنبش طبقه کارگر تنها نیروی محرکه‌ای است که می‌تواند با استفاده از ظرفیت و توان خویش به تمامی مصائب دنیای نابرابر امروز پایان دهد. نیروی عظیم و قدرتمندی که سازنده همه نعمات بشری است و با رنج و زحمت و فروش نیروی کار یدی و فکری اش، سودهای هنگفت و سرشاری به جیب اقلیتی سرمایه دار مفت‌خور اما حاکم بر جهان سرازیر می کند. این در حالی است که حاصل کارکرد این نظام، بحران های اقتصادی و اجتماعی، فقر، فساد، سیه روزی، جنگ و کشتار، آوارگی و بی پناهی برای اکثریت جامعه بشری بوده است.
جنبش طبقه کارگر در ایران نیز با اعتراضات و مبارزات پیگیر خود و با صدای رسا، ناتوانی، ضعف و زبونی سیستم و مناسبات حاکم در اداره امور جامعه را روزانه فریاد می‌زنند. کارگران در اقصا نقاط ایران، هر روز با حرکت‌های اعتراضی خود نشان می‌دهند که دیگر نمی خواهند بار سنگین بحران های ساختاری این سیستم نابرابر را بر دوش بکشند و بر علیه طرح های تعدیل اقتصادی و ریاضت کشی اعتراض می‌کنند.
پیشروی و موفقیت اعتراضات و مبارزات جنبش طبقه کارگر، در گرو ایجاد تشکل های خودساخته کارگری است. کارگران با ایجاد تشکل‌های طبقاتی خود و همچنین با اتکا به اتحاد و همبستگی طبقاتی خویش می توانند برای متحقق شدن خواست‌ها و مطالبات خود، گام مهمی بردارند و راه‌های پایان دادن به مصیبت های بیشمار بشریت در نظام سرمایه داری را نیز هموار ساخته و دنیای سرمایه را به لرزه در بیاورند.
بر این اساس، ما جمعی از فعالین کارگری و چپ در کشور دانمارک، برای خدمت به این امر مبارزاتی جنبش طبقه کارگر، کمیته‌ایی را در حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران تشکیل دادیم. ما نیز به سهم خود تلاش خواهیم کرد که با ایجاد صندوق جمع آوری کمک مالی، برگزاری آکسیون‌های اعتراضی، جلب حمایت توده کارگر و نیز افکار عمومی کشور محل اقامت خود، ترجمه اخبار و گزارشات کارگری و ... صدای اعتراض کارگران ایران باشیم و همگام با دیگر فعالین سوسیالیست و مبارز کارگری، کارزار بین‌المللی در حمایت از مبارزات کارگران ایران را با قدرت و توان بیشتری به پیش ببریم.

زنده باد همبستگی بین‌المللی کارگران

کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران- دانمارک

ایمیل:komitedanmark@yahoo.com

سخنگوی کمیته: تیکا کلاکی - اکتبر ۲۰۱۲