افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارگران خبازیهای سقز و حومه


کارگران خبازیهای سقز و حومه                                                                                  شنبه ٢٩ خرداد ١٣٨٩


اطلاعیه شماره یک

(اعتصاب کارگران خبازیهای سقز و حومه)

همشهریان و مردم زحمتکش سقز:
ما کارگران خبازشهرستان سقز، سالهاست افتخار آن را داریم که در خدمت مردم محروم و زحمتکش باشیم و به خوبی درک می کنیم که اکثریت نانی که روزانه در خبازیها تولید می شود خوراک مردم زحمتکش است و هزاران نفر از کودکان این مردم از این نان تغذیه می کنند.
از طرف دیگر ما هم برای اینکه توان کار داشته باشیم به دستمزد احتیاج داریم تا خود را برای کار روز بعد آماده نماییم. ولی چند سالی است که نماینده کارفرما به هیچ عنوان تن به بستن قرارداد با نماینده ما نمی دهد. نماینده کارفرمایان هر روز با شیوه های غیرقانونی و به دور از هر گونه اخلاق انسانی کارفرمایان را تشویق می کنند تا دستمزد کارگران را پرداخت نکنند. این عملکرد نماینده کارفرما موجب اغتشاش در کلیه کارگاه های خبازی شده و ما کارگران ،دیگر تحمل آن را نداریم که نماینده کارفرما به میل و اراده خود دستمزد ما را افزایش دهند. اگر ما تا امروز ساکت و آن همه بی عدالتی را تحمل کردیم تنها به خاطر آن است که مردم محروم و زحمتکش از نظر تهیه نان روزانه خود با مشکلات روبرو نشوند.

مردم شریف:
کارگران خباز شامل قانون کار هستند و هر ساله توسط شورای عالی کار دستمزد کارگران افزایش می یابد و طی بخشنامه به کلیه ادارات کار جهت اجرا ابلاغ می گردد . اما از زمانیکه ریئس اداره کار ( فعلی ) و فرماندا( فعلی ) در شهر ما به قدرت رسیده اند همیشه با کارگران خباز در تضاد بودند و از نماینده کارفرما حمایت غیر قانونی کرده اند . به طوری که فرماندار به یکی از نمایندگان کارگران خباز گفته است که کارگران خباز شامل قانون کار نمی باشند و نماینده کارفرما هم از این گفته فرماندار سوء استفاده کرده و به تمام کارفرمایان اعلام کرده است که دستمزد کارگران را افزایش نداده و پرداخت نکنند.

مردم شریف:
همچنان که اطلاع دارید در تاریخ ٨٩/٣/١٦ با اجرای نامه شماره ١١٦١٠/١/٨۵ مورخه ٩٨/٣/١٢ استانداری استان کردستان نرخ انواع نان تولیدی را افزایش داده و عامل اصلی افزایش نرخ نان را دستمزد کارگران اعلام کردند، این در حالی است که هنوز دستمزد ما کارگران افزایش نیافته و با نرخ سالهای قبل کار می کنیم. از طرف دیگر اتحادیه کارفرمایان درتاریخ ٨٩/٣/١٦ طی نامه ای که آن را در کلیه خبازیها نصب کرده اند ، کارفرمایان را موظف کرده تا اطلاع ثانوی دستمزد کارگران را افزایش ندهند و رونوشت آن را به فرمانداری و اداره کار داد ه اند تا اطلاع داشته باشند !!!!!!!؟
این عمل نماینده کارفرما از هر نظر محکوم است ، ما در اطلاعیه چند روز پیش اعلام کردیم که تا تاریخ ٨٩/٣/٢۵ منتظر می مانیم که به هر طریقی که مسئولان شهر صلاح می دانند این مشکل را حل کنند. ولی تا امروز ٨٩/٣/٢۵ هیچ گونه توافقی فیمابین نماینده ما و نماینده کارفرما صورت نگرفته و ما امضاء کننده گان این اطلاعیه حق خود می دانیم که در تاریخ ٨٩/٣/٢٦ راس ساعت ٧ صبح دست از کار بکشیم.
ما کارگران خباز در اطلاعیه های بعدی ، مردم شریف شهرستان را از اقدامات خود با خبر خواهیم کرد.

امضاء: کارگران خبازیهای سقز و حومه

٨٩/٣/٢۵

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com