افق روشن
www.ofros.com

در دفاع از امنیت و استقلال فعالین کارگری در شرکت نیشکر هفت تپه


بهروز خباز                                                                                                                      دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ - ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱

چند شب پیش در یکی از اتاق های کلاب هاوس، آقای علی نجاتی با نام بردن از من مدیریت تلگرام؛ هفت تپه- کانال مستقل کارگران- را به من و به گفته ایشان - دوستان من- در خارج از کشور منتسب کرد.
این ادعا می تواند فعالین تلگرام؛ هفت تپه- کانال مستقل کارگران- و دیگر فعالین کارگری در هفت تپه را در ایران با خطر امنیتی مواجه سازد.
ادعای آقای علی نجاتی اولین بار نیست که شخصا توسط وی گفته می شود، بر اساس اطلاع برخی از فعالین او بارها چنین ادعایی را در جمع های مختلف مطرح کرده است. ایشان از اوج مبارزات کارگران هفت تپه از تابستان ۱۳۹٧ به این سو مذبوهانه تلاش داشته و دارد که نمایندگان مستقل کارگران را تخریب و منفعل سازد اما به رغم اینگونه سم پاشی ها نمایندگان محبوب و مستقل کارگران در هفت تپه نشان داده اند که بیش از پیش در پیگیری خواسته ها و مطالبات همکاران خود پیگیر و ثابت قدم هستند و اینگونه ادعاهای ضد کارگری نمی تواند ذره ای در اراده و عزم نمایندگان صدیق کارگران هفت تپه تزلزلی ایجاد کند.
بدین وسیله من ادعای آقای علی نجاتی مبنی بر وابستگی تلگرام؛ هفت تپه- کانال مستقل کارگران به خودم و یا به دوستانم را تکذیب می کنم و این ادعای ایشان را در جهت به زیر سؤال بردن استقلال و امنیت این کانال تلگرامی و دیگر فعالین مستقل کارگری در هفت تپه می دانم. من خود را همانند خیل عظیم فعالین کارگری در ایران و خارج از کشور طرفدار و مدافع جنبش مستقل کارگری در هفت تپه می دانم.

بهروز خباز - ٢٠ سپتامبر ٢٠٢۱


_______________

پ.ن- من به جهت اینکه نام بردن از نام اتاق کلاب هاوس که این ادعا مطرح شده است، می تواند برای گرداندگان آن تبعاتی در بر داشته باشد از به کار بردن نام آن اتاق خودداری می کنم، اما هم مسئولین اتاق و هم تعداد قابل توجهی از حاضرین در آن جلسه شاهد چنین ادعای خطرناکی از سوی آقای علی نجاتی بوده اند.