افق روشن
www.ofros.com

یورش وحشیانه سرکوبگران به تظاهرات کارگران در اهواز

کمیته هماهنگی                                                                                    چهارشنبه ٦ آبان ۱٣٨٨

راه پیمایی کارگران لوله سازی اهواز برای گرفتن دستمزدهای معوقه با تهاجم وحشیانه نیروی سرکوب دولت سرمایه داری رو به رو شد. پلیس، بسیج و نیروهای امنیتی سرمایه به صفوف کارگران معترض در تقاطع خیابان های نادری، طالقانی و ٣٠ متری شهر اهواز یورش بردند. سرکوبگران در روزهای قبل نیز بارها برای متفرق کردن کارگران و در هم شکستن مبارزات آنان دست به چنین یورش هایی زده بودند. اما این بار با تدارک و برنامه ریزی وسیع تر و درندگی بسیار بیشتری به جان کارگران افتادند. بر اساس گزارشات موجود شمار زیادی از کارگران بر اثر ضرب و شتم و کتک زخمی شده اند. بیش از ۵٠ نفر از کارگران دستگیر و روانه سیاه چال ها شده اند و از سرنوشت آنان هیچ خبری نیست. نیروی سرکوب دولت سرمایه داری برای پایان دادن به اعتراضات کارگران فضای رعب و وحشت را در همه جای شهر حاکم ساخته است.
کارگران لوله سازی اهواز چند سال است که مدام در مبارزه با صاحبان سرمایه و نیروی سرکوب دولت سرمایه داری به سر می برند. شروع این دوره از مبارزات به زمان نقل و انتقال مالکیت کارخانه در چند سال پیش باز می گردد. «سازمان تأمین اجتماعی» که در جریان پروژه « خصوصی سازی» مالکیت این مؤسسه بزرگ صنعتی را به خود اختصاص داده بود، در همان نخستین روزهای مالکیت کارخانه با تمامی توحش ممکن دست به کار بیکارسازی کارگران شد و شمار زیادی از آنان را اخراج کرد. سازمان مذکور که خود عهده دار مسؤلیت به اصطلاح تأمین بیمه اجتماعی کارگران است با تنظیم یک فهرست سراسر تقلبی و مجعول سوابق طولانی کار کارگران را دزدید و از پرونده آن ها حذف کرد. کارگران زیادی را که بیش از ٢٠ یا ٢۵ سال سابق کار و استثمار شدن در کارخانه داشتند به عنوان افراد دارای پیشینه های کوتاه مدت در لیست جعلی خود ثبت کرد. سازمان تأمین اجتماعی با انجام این جنایت ضدکارگری راه را برای اخراج گسترده کارگران قدیمی هموار ساخت. هدف سرمایه داران دولتی جدید از این شرارت آن بود که نیروی کار با سابقه، رسمی، دارای دستمزدهای نسبتاً بالاتر و پیشینه مبارزات کارگری طولانی تر را با کارگران جدید حاضر به امضا قراردادهای کوتاه مدت و راضی به نازل ترین سطح دستمزدها جایگزین کنند. سازمان تأمین اجتماعی به تمامی این سبعیت ها علیه چند هزار کارگر کارخانه دست زد. صدها کارگر را به روز سیاه نشاند. آنان را پس از سال های متمادی کار کردن و استثمار شدن بیکار ساخت. مستمری بازنشستگی آنان را تا سرحد ممکن کاهش داد و یا به طور کلی قطع کرذ. توده وسیع کارگران اخراجی را با تهیه فهرست های مجعول از گرفتن حقوق ناچیز بیمه بیکاری محروم کرد و متعاقب انجام همه این تعدیات و تجاوزات باز هم با همان توحش خاص به جان کارگران جدید شرکت افتاد. ده ماه ده ماه از پرداخت دستمزدهای محقر و بسیار نازل آنان سر باز زد و فریادهای مداوم اعتراض آن ها علیه تعویق دستمزدها را با فراخواندن نیروی سرکوب و حمله به صفوف کارگران معترض پاسخ داد. مبارزات روزهای اخیر کارگران جزء پیوسته ای از اعتراضات مستمر آن ها به همین تعویق حقوق ها و جنایات و تهاجمات کارگرکش مالک کارخانه است. کارگران چند روز است که پي در پي و در سطحی گسترده در حال اعتراض، راه پیمايی و تظاهرات علیه ستم سرمایه و دولت سرمایه داری هستند. صدها کارگر اين كارخانه باز هم بیش از ١٠ ماه است که هیچ ریالی دستمزد دریافت نکرده اند. فقر، گرسنگی زن و فرزند، بدهکاری های سنگین، تهدید مداوم صاحبان مستغلات به اخراج و آواره کردن آن ها، همه و همه بر هم انباشته شده و زندگی شان را در معرض تباهی و نابودی قرار داده است. زیر فشار همه این بدبختی ها است که کارگران مکرر دست از کار می کشند. سیل آسا به خیابان می ریزند، فریاد اعتراض سر می دهند، از همزنجیران خویش کمک می طلبند و خواستار دریافت دستمزدهای معوقه خود می شوند. خبرها همه جا حاکی است که راه پیمایی ها و اعتراضات کارگران با اعلام حمایت عملی عده ای از همزنجیران آنان مواجه شده است. کارگران دیگری در سطح شهر به آنان پیوسته اند. دانشجویان کارگر و افراد کوچک و بزرگ خانواده های کارگری در اهواز با حضور در راه پیمایی ها حمایت خود را از این مبارزات اعلام کرده اند. دولت سرمایه که در تمامی این چند سال بی امان در حال سرکوب و خفه کردن و قلع و قمع مبارزات کارگران بوده است اینک در دل شرایط سیاسی حاضر و با احساس رعب و هراس از گسترش ابعاد اعتراض و جنگ و ستیز توده های کارگر بر شدت سرکوب و اعمال خشونت خود علیه کارگران لوله سازی افزوده است. آنچه نیروی سرکوب در روز 4 آبان در خیابان های اهواز علیه این کارگران انجام داده بی گمان جزء پیوسته ای از برنامه سراسری سرکوب و کشتاری است که دولت سرمایه داری از این به بعد در مقابل موج مبارزات کارگران اجرا خواهد کرد. ما این یورش سبعانه را قاطعانه محکوم می کنیم و خواستار آزادی بی درنگ و بدون قید و شرط همه کارگران دستگیرشده هستیم. در همان حال از تمام کارگران ایران و جهان به ویژه از کارگران خوزستان در همه مراکز کار و تولید، از دانشجویان و دانش آموزان و همه بخش های طبقه کارگر و متعلق به جنبش ضدسرمایه داری این طبقه می خواهیم که از همه راه های ممکن به حمایت هر چه فعال تر و وسیع تر از همرزمان خویش در لوله سازی اهواز برخیزند. کارگران در همه جا در حال اعتراض و مبارزه هستند. مبارزات کارگران لوله سازی بخشی از جنبش سراسری طبقه ما است. اجزای مختلف و پراکنده این جنبش را به هم پیوند زنیم و متحد سازیم. به خيابان ها بياييم و به جاي حمايت از اين يا جناح طبقه سرمايه دار مطالبات طبقاتي خود را فرياد بزنيم. منشور مطالبات پایه ای خویش را سکوی تعرض خود علیه نظام سرمایه داری کنیم. از درون همین اعتراض ها، اعتصاب ها، راه پيمايي ها و تظاهرات ها، شورايی و ضدسرمایه داری متشکل شویم. قدرت سیاسی را به چنگ آوریم و نیروی متحد طبقاتی خویش را برای الغای کارمزدی و نابودی کل نظام سرمایه داری به کار گیریم.

کارگران علیه سرمایه متشکل شویم!

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

۵ آبان ١٣٨٨

www.hamaahangi.com
khbitkzs@gmail.com