افق روشن
www.ofros.com

بازداشت شریف ساعدپناه و هجوم به منزل وی را محکوم می کنیم

كميته‌ ھماھنگى                                                                                                      شنبه ٢٦ دی ۱٣٨٨

بر پایه گزارشی که «اتحادیه آزاد کارگران ایران» منتشرکرده است، شمار زیادی از نیروهای امنیتی و افراد نیروی سرکوب دولت سرمایه در ساعت پنج و نیم صبح روز بیست و یکم دی ماه به صورت ضربتی و بدون هیچ اطلاع قبلی به منزل شریف ساعد پناه کارگر کارخانه پرریس سنندج یورش برده اند. مهاجمان مسلح دولتی در جریان این یورش با ایجاد رعب و وحشت همه کودکان و اهالی خانه را از خواب بیدار کرده و آنان را به باد ناسزا گرفته اند. بهانه عوامل سرکوب برای این تهاجم در این وقت صبح این بوده است که می خواهند حکم جریمه نقدی شریف را به اجرا بگذارند!! و او را دستگیر کنند. سرکوبگران دو روز پس از این حادثه شریف را در نقطه ای از شهر سنندج دستگیر و راهی زندان می کنند. شریف ساعد پناه از جمله نمایندگان کارگران پرریس سنندج است و جرم وی این است که خواستار جلوگیری از اخراج خود و همزنجیرانش توسط کارفرما شده است. جرم دیگر او این بوده است که دستمزدهای معوقه خود را مطالبه می کرده است. شریف به این دو دلیل مورد غضب و خشم سبعانه سرمایه داران و دولت سرمایه داری قرارگرفته و به زندان و پرداخت جریمه محکوم شده است. ما هجوم نیروی سرکوب به منزل شریف، ایجاد فضای رعب و هراس برای ساکنان خانه و دستگیری وی را محکوم می کنیم و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او هستیم.

كميته‌ ھماھنگى براى ايجاد تشكلھاى كارگرى

٢۴ دی ٨٨

http://www.hamaahangi.com/
khbitkzs@gmail.com