افق روشن
www.ofros.com

بازداشت رضا رخشان را محکوم می کنیم

کمیته هماهنگی                                                                                                  سه شنبه ١۵ دی ۱٣٨٨

خبرها حاکی است که رضا رخشان مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در روز ١۴ دی ماه به حراست کارخانه احضار و سپس توسط نیروهای امنیتی دولت سرمایه بازداشت شده است. خبرهمچنین حاکی است که عوامل سرکوب سرمایه به خانه رخشان هجوم برده و پس از ایجاد مزاحمت و رعب و وحشت برای ساکنان خانه مقداری وسائل شخصی از جمله کیس کامپیوتر او را مصادره کرده اند. رضا رخشان از جمله فعالان سندیکالیست است. ما همیشه سنیدکالیسم را مورد انتقاد قرار داده و آن را آفتی برای جنبش ضدسرمایه داری طبقه کارگر اعلام کرده ایم. با این همه، هر نوع بازداشت و اعمال فشار بر هر فعال جنبش کارگری ازجمله فعالان سندیکالیست را محکوم می کنیم. ما ضمن مخالفت با سندیکالیسم و سندیکاسازی، تشکیل سندیکا و فعالیت سندیکایی را حق مسلم هر کارگری می دانیم. بدین سان، بازداشت رضا رخشان را نیز محکوم می کنیم و خواستار آزادی بی درنگ و بدون هیج قید و شرط او هستیم.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

١۴ دی ٨٨

http://www.hamaahangi.com
khbitkzs@gmail.com