افق روشن
www.ofros.com

درباره نشریات کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری


کمیته هماهنگی                                                                                               جمعه ١٣ فروردین ١٣٨٩

یک هدف مهم انتشار «خبرنامه کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری» تلاش برای جا انداختن نگاه سرمایه ستیزانه به خبرهای دنیای سرمایه داری در میان کارگران در مقابل نگاه سرمایه مدارانه طبقه و دولت و احزاب مدافع نظام سرمایه داری و بدین سان آموزش و ارتقای آگاهی کارگران در خلال تحلیل و تفسیر این خبرها بوده است. ظاهر خبر رسانی در رسانه های نظام سرمایه داری به گونه ای است که در خواننده یا شنونده و بیننده توهم بیطرفی خبرگزار را نسبت به موضوع خبر ایجاد می کند. مثلا خبر می دهند که در فلان روز و در بهمان کارخانه یا معدن یا ساختمان درحال ساخت و در فلان جا، تعدادی کارگر دچار سانحه شدند و جان باختند. بسیاری از کارگران با خواندن یا شنیدن این خبر ممکن است تصور کنند که منبع انتشار این خبر نه تنها از بانی و مسبب این سانحه جانبداری نکرده بلکه به ضرر آن هم عمل کرده است. حال آن که اصلا چنین نیست. صرف نظر از آن که در اغلب این گونه خبرها معمولا علت حادثه بی احتیاطی کارگر قلمداد می شود، این خبر اولا در این مورد که کارگران تحت چه شرایطی مجبور به فروش نیروی کار خود به صاحب آن کارخانه یا معدن یا ساختمان شده اند، هیچ نمی گوید. به عبارت دیگر، هیچ نمی گوید که کارگران جان باخته زیر فشار بیکاری و گرسنگی ناشی از آن، کار کردن در مرگبارترین محیط های کار را به ناچار پذیرفته اند و، حتی اگر به علت خستگی ناشی از کار مرتکب بی احتیاطی هم شده باشند، همان اجبار فروش نیروی کار برای سیر کردن خود و خانواده هایشان برای تبرئه کامل آنان از هرگونه اتهام بی احتیاطی کافی است. ثانیا این خبر هیچ نمی گوید که آیا کارفرما کمترین تلاشی برای بر طرف کردن علت سانحه کرده بوده است یا نه. یا، به قول معروف، علاج واقعه را پیش از وقوع کرده بوده است یا نه. ثالثا هیچ نمی گوید که حتی به فرض محال عدم امکان کارفرما برای پیشگیری از وقوع سانحه آیا او درمورد خطرات محیط کار به کارگران جان باخته آموزش یا حداقل هشدار داده بوده است یا نه. و بسیاری نکات دیگر که ذکر آن ها ما را از محور بحث دور می کند. ممکن است گفته شود که خبر جای طرح این جزئیات نیست. اما همین گفته بدین معنی است که خبر رسانه های سرمایه داری جای سکوت در مورد این جزئیات است، وسکوت در مورد این جزئیات هم هیچ معنایی جز جانبداری از طبقه سرمایه دار و دولت آن ندارد. بنابراین، نحوه تنظیم خبر و ساختار آن در رسانه های نظام سرمایه داری و دولت و احزاب مدافع آن، به رغم ظاهر بیطرفانه اش، کاملا جانبدارانه، به سود سرمایه دار و به زیان کارگر است. ما بر آن بوده و هستیم که اخبار را با نگاه ضدسرمایه داری تنظیم کنیم تا سکوت ریاکارانه رسانه های سرمایه داری درباره علل و موجبات پدیده های این نظام را درهم شکنیم. اکنون با انتشار صد شماره از این خبرنامه طی دو سال می توان به داوری درباره این ادعا نشست و نشان داد که ما در این مورد تا چه حد موفق یا ناموفق بوده ایم.
با این همه، و به رغم تلاش دوساله ما در انتشار منظم یک خبرنامه ضدسرمایه داری، باید اذعان کنیم که این امر محدودیتی را نیز به ما تحمیل کرده است. واقعیت این است که ما در عین انتشار اخبار با نگاه سرمایه ستیزانه باید به مسائل و معضلات طبقه کارگر در مبارزه با نظام سرمایه داری در تمام زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... و راهبردها و راهکارهای مقابله با آن ها و، به بیان دیگر، به مسائلی غیر از امور روزمره کار و زندگی طبقه کارگر و فراتر از چهارچوب بی واسطه اقتصادی محیط های کار و تولید نیز می پرداختیم. اما ساختار محدود و خبرنامه ای نشریه مانع آن بوده است که ما این امر را به درستی و به طور کامل انجام دهیم. در واقع، از یک سو موظف بوده ایم که برای رسیدن به هدف بالا ساختار خبرنامه ای نشریه را رعایت کنیم و، از سوی دیگر، رعایت این ساختار مانع پرداختن کافی و وافی به مطالب تحلیلی تفصیلی و آموزشی درباره کل نظام سرمایه داری و راه های مبارزه طبقه کارگر برای مبارزه با این نظام شده است. برای حل این تناقض، ما به این نتیجه رسیدیم که این دو عرصه را از هم تفکیک کنیم. به این معنا که ضمن انتشار مرتب و منظم یک هفته نامه، با حجم چهار صفحه حاوی یک سر مقاله و تحلیل سرمایه ستیزانه مهم ترین خبرهای هفته، مقالات تحلیلی تفصیلی و آموزشی را به صورت گاهنامه منتشر کنیم. نام هفته نامه، که از هفته آینده (شماره ١٠١) منتشر خواهد شد،«نامه کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری» و نام گاهنامه، که زمان انتشار هر شماره آن منوط به فراهم شدن مطالب کافی برای آن شماره خواهد بود،«علیه کارمزدی» است. مقالات این گاهنامه منحصر به اعضای کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری نخواهد بود و نوشته های دیگر فعالان جنبش ضدسرمایه داری طبقه کارگر را نیز در برخواهد گرفت.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

١٣ فروردین ١٣٨٩

www.hamaahangi.org
khbitkzs@gmail.com