افق روشن
www.ofros.com

دستگیری معلمان را محکوم می کنیم

کمیته هماهنگی                                                                                  چهارشنبه ١۵مهر ۱٣٨٨

شمار زیادی از معلمان در طول چند ماه اخیر و در جریان جنبش اعتراضی وسیع توده های عاصی و ناراضی دستگیر و روانه سیاه چال ها شده اند. بر اساس اعلام تشکل سندیکالیستی موسوم به « کانون صنفی معلمان»، مسعود کردپور، سید هاشم خاکسار، ساسان بابایی، رسول بداقي، جعفرابراهيمي، محمد داوری، شبنم مددزاده، سجاد خاکساری، علی رضا چاکری، محمد رضا چاکری، جهان بخش، محمد صالح اسلام زهی، مهدی اسلام زهی، علیم جنگی زهی و چندین معلم دیگر از جمله افرادی هستند که هم اکنون در زندان های دولت سرمایه داری به سر می برند. دستگیری این عده در جای خود حضور وسیع و مؤثر بخش هایی از طبقه کارگر ایران در جنبش اعتراضی جاری علیه بی حقوقی ها، شدت استثمار، گرسنگی، فقر و فلاکت و دیکتاتوری سرمایه را نشان می دهد، موضوعی که ما بارها بر آن تأکید کرده ایم. رژیم به ویژه در شرایط حاضر اعمال فشارهای سنگین تر و سهمگین تری را بر توده کارگران معلم برنامه ریزی می کند و به اجرا می گذارد.
وحشت از طغیان گسترده تر موج اعتراضات اخیر، هراس از پیوستن هر چه وسیع تر توده های کارگر به موج مبارزات خیابانی، خطر شروع اعتصابات گسترده و سراسری در همه مراکز کار و تولید، از جمله خطر بسیار جدی اعتصابات سراسری معلمان کارگر و تأثیر عمیق آن بر خیزش های دانش آموزی و تعطیل شدن مدارس، همه و همه دولت سرمایه داری را به اعمال فشار بیشتر بر همه کارگران از جمله کارگران معلم وادار می سازد. نیروی سرکوب سرمایه در همین راستا حتی به رویکرد رفرمیستی درون جنبش معلمان نیز رحم نمی کند. آن ها تشکل های سندیکالیستی را مراکزی تلقی می کنند که به رغم سازش های سرمایه پرستانه خود چه بسا توسط توده های کارگر به خاکریز کارزار ضدسرمایه داری تبدیل شوند. اشرار دولت سرمایه داری در همین گذر روز سه شنبه ١۴ مهرماه به اجلاس « کانون صنفی معلمان» در منزل علی اکبر باغانی رئیس هیأت مدیره این نهاد یورش برده اند، همه حاضران و حتی افراد خانواده باغانی را به شدت آماج هتاکی و توهین قرار داده اند، وسائل شخصی زندگی آنان را تاراج کرده اند و درنهایت چندین نفر از جمله باغانی، بهشتی، رضایی، بهلولی، نیک نژاد، جوادی، جوادپور، قریشیان، دهقان، نوری و خانم بادپر را دستگیر و به معلمان زندانی افزوده اند. ما یک بار دیگر بر همه گفته های پیشین خویش در مورد اهمیت بسیار بالای ایفای نقش معلمان به عنوان بخش مؤثری از طبقه کارگر در کار سازمانیابی سراسری جنبش ضدسرمایه داری توده های کارگر ایران تأکید می کنیم. اهمیت تعیین کننده تر این نقش در شرایط روز را یادآور می شویم. بازهم اعلام می کنیم که رفرمیسم سندیکالیستی و کانون صنفی معلمان به عنوان یک تشکل سازشکار مخالف سازمانیابی سراسری ضدسرمایه داری توده های کارگر معلم و مخالف پیوند عمیق طبقاتی معلمان کارگر با همزنجیران خود هیچ گرهی از کار جنبش معلمان باز نخواهد کرد. ما خواهان مشارکت هر فعال تر و آگاهانه تر همه معلمان در کار سازمانیابی جنبش سراسری طبقه خویش علیه نظام سرمایه داری هستیم. ما همزمان هر نوع دستگیری و بازداشت و زندان و شکنجه معلمان - حتی معلمان سندیکالیست - را محکوم می کنیم و همراه با همه کارگران فریاد سر می دهیم که کلیه معلمان دستگیر شده و زندانی باید هر چه فوری تر بدون هیچ قید و شرط آزاد گردند.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

١۴ مهر ١٣٨٨

www.hamaahangi.com
khbitkzs@gmail.com