افق روشن
www.ofros.com

کارگران سوئد پیشگام همبستگی بین المللی با کارگران فلسطین


کمیته هماهنگی                                                                                                 دوشنبه ١٧ خرداد ١٣٨٩

حمله دولت جنگ افروز سرمایه داری اسرائیل به کاروان شناورهای حامل کمک به مردم غزه نفرت کارگران و انسان های آزاده دنیا را برضد جنایت این دولت و حامیان جهانی آن برانگیخته است. آزادی خواهان جهان به گونه ای گسترده در مقابل این توحش واکنش نشان داده اند و فشار بر دولت ها برای بازنگری در روابط اقتصادی و سیاسی خود با اسرائیل در بسیاری از نقاط جهان افزایش یافته است. واقعیت این است که ابتکار بزرگ کاروان کمک به مردم غزه فرصت تعیین کننده و مهمی را پیش پای توده های طبقه کارگر دنیا قرارداده است، فرصتی که می تواند باعث برداشتن گام های اولیه به سوی همبستگی بین المللی کارگران جهان علیه توحش سرمایه داری باشد. برای لحظه ای این دورنمای شورانگیز را در پیش چشم مجسم کنیم که موج کاروان های دریایی حامل ده ها هزار کارگر از سواحل مختلف اقیانوس ها و دریاها به سمت غزه راه افتد. همه کاروان ها شعار شکستن محاصره اقتصادی دولت درنده اسرائیل و بازگشایی راه کمک های بین المللی به همزنجیران فلسطینی خود را سر دهند. همه با پرچم همبستگی جهانی طبقه کارگر پیش تازند، همگی فریاد زنند که مشکل توده های کارگر غزه مشکل کل کارگران دنیا و راه نجات بردگان مزدی فلسطین در گرو پیکار طبقه بین المللی آنان علیه سرمایه جهانی است. تصور کنیم که جمعیت عظیم کارگران سوار بر شناورها، هر نوع جنگ افروزی اسرائیل علیه کارگران فلسطین و اسرائیل، هر گونه جنایت و توحش حماس و دولت های مدافع آن علیه کارگران اسرائیل و فلسطین، هر نوع جنگ افروزی و قدرت طلبی الفتح و دیگر گروه ها و دار و دسته های ناسیونالیستی فلسطین علیه کارگران اسرائیل و فلسطین، هر شکل حمایت دولت آمریکا یا هر قطب قدرت سرمایه جهانی از حاکمان دژخیم سرمایه داری اسرائیل، هر میزان جانبداری جنگ افروزانه و قدرت طلبانه دولت اسلامی سرمایه داری ایران از تروریست های حماس یا جهاد اسلامی، هر طرح سراسر دروغ و عوام فریبی کاخ سفید و کل سرمایه جهانی برای صلح، هر نوع تلاش کشورها و احزاب برای فروکاستن معضل کارگران فلسطین به معضلی ملی گرایانه و هرگونه ترفند ضدکارگری دولت ها و طبقه سرمایه دار بین المللی در مورد مسئله فلسطین را محکوم کنند. به این بیندیشیم که ده ها هزار کارگر سرنشین شناورها فریاد سر دهند که معضل فلسطین فقط و فقط با اتحاد کارگران فلسطین و اسرائیل علیه طبقات سرمایه دار اسرائیل و فلسطین و به زیر کشیدن دولت های مدافع این طبقات و استقرار دولت شوراهای کارگران در هر دو کشور حل می شود.
آنچه در روزهای اخیر در آب های بین المللی توسط کاروان آزادی و با هدف شکستن دیوار محاصره غزه روی داده است جلوه درخشانی از همبستگی انسان های ستمدیده دنیای سرمایه داری است. سرنشینان کشتی ها، سرمایه داران نبودند. اکثرا کارگران کشورهای مختلف جهان بودند. محموله شناورها را دولت ها اهدا نکرده بودند. کارگران با بهای اندک نیروی کار خویش در طبق اخلاص برای همزنجیران خویش می بردند. هیچ نهاد دولتی، دست اندرکار برنامه ریزی و سازماندهی کاروان نبود. همه جا ابتکار توده های انسانی بود که زمام امور را پیش می برد و این انسان ها عموماً از طبقه فروشندگان نیروی کار بودند. همگان می دانستند که با تهاجم جنایتکارانه دولت اسرائیل مواجه خواهند شد و همگان می دیدند که کل سرمایه داری جهانی در پشت سر ارتش کارگرکش اسرائیل به صف ایستاده است. وضعیت کاروان آزادی در واقعیت خود چنین بود و خیزش سرنشینان آزاده و مبارز شناورها بر همین اساس جرقه ای زیبا و پرفروغ بر انبار خشم و نفرت کارگران و انسان های به جان آمده از بربریت سرمایه داری بود. این جرقه اکنون در حال شعله کشیدن و وسعت گرفتن است. سرنشینان شناور « ریچل کری» که از سواحل ایرلند عزیمت کرده است هم اکنون با آمادگی کامل برای مقاومت در برابر بربریت ها، کشتارها و تهدیدات مکرر دولت هار اسرائیل، آب های مدیترانه را به سوی ساحل غزه پشت سر می گذارند. و جالب آن که این سرنشینان کمک های دولت سرمایه داری ایران را، که عوام فریبانه خود را حامی مردم فلسطین جا می زند، نپذیرفته اند.
همزمان، کارگران بندر در بزرگ ترین مرکز بندری جنوب سوئد اعلام کرده اند که در فاصله روزهای ١۵ تا ٢۵ ماه ژوئن حمل هر نوع کالا به مقصد اسرائیل و تخلیه هر میزان کالا از آن کشور به کشورهای دیگر را به طور کامل متوقف خواهند ساخت. این بخش از کارگران بندر در شهر یته بوری سوئد در طول دو سال اخیر مبارزات وسیعی را علیه تهاجمات سرمایه در کارنامه خود ثبت کرده اند. بارها در مقابل سیاست های سازشکارانه و سرمایه سالارانه اتحادیه سراسری کارگران سوئد دست به مقاومت زده اند. برای مدتی طولانی همه مشکلات اعتصاب « غیرقانونی» را تحمل کرده اند. روزها و هفته های زیادی با تعطیل چرخ کار در بخشی از بندر و امتناع از بارگیری و تخلیه کالاها، روند کار مراکز تولید را متوقف ساخته اند. این کارگران با این پیشینه مبارزاتی و سابقه شفاف ستیز با رفرمیسم اتحادیه ای اکنون پرچم حمایت طبقاتی از همزنجیران فلسطینی را در آب های ساحلی جنوب سوئد به اهتزاز در آورده اند. آنان به این نیز بسنده نکرده اند و دست همیاری به سوی کارگران اروپا برای پیوستن به کارزار تحریم دولت اسرائیل و شکستن دیوار محاصره غزه دراز کرده اند. کارگران از همه همزنجیران خود در سراسر اروپا و جهان خواسته اند که دست همبستگی بین المللی همدیگر را فشار دهند و قدرت متحد طبقاتی خود را برای کمک به بردگان مزدی فلسطین علیه دولت سرمایه داری اسرائیل به کار گیرند. حزب سوسیال دموکرات سوئد بلافاصله مخالفت صریح خود را با این اقدام بشردوستانه کارگران بندر اعلام کرده و چنین رویکردی را خلاف مصالح کشور و، به زبان واقعی و زمینی، خلاف مصالح طبقه سرمایه دار سوئد دانسته است. آنچه رهبران حزب سوسیال دموکرات سوئد بر زبان رانده اند به یقین حرف دل سران اتحادیه ها نیز هست. آنان نیز حتماً در مقابل خیزش انسانی توده های کارگر بندر خواهند ایستاد. این که کارگران تا چه حد در این مبارزه موفق خواهند شد به میزان آمادگی و تدارک و آگاهی و عزم راسخ آنان برای ادامه این مبارزه بستگی دارد. ما بار دیگر ابتکار بزرگ بشردوستانه ۵٠٠ سرنشین کاروان آزادی، حرکت شجاعانه سرنشینان شناور « ریچل کری» که هم اینک در حال حرکت به سوی غزه است و سرانجام اقدام شجاعانه کارگران بندر سوئد در همبستگی بین المللی با کارگران نقاط دیگر برای کمک به مردم غزه را ارج می گذاریم. ما بر اهمیت گسترش و تعمیق این همبستگی ها پای می فشاریم، از کارگران در همه نقاط جهان می خواهیم که به این کازار بپیوندند و به تمامی فعالان ضدسرمایه داری جنبش کارگری پیشنهاد می کنیم که برای تبدیل این همبستگی ها به اتحاد سراسری بین المللی کارگران علیه کل سرمایه جهانی تلاش کنند. به یاد داشته باشیم که بین الملل جنبش جهانی طبقه کارگر از دل چنین کارزارها و مبارزاتی شکل می گیرد و بیرون می آید.

کارگران علیه سرمایه متشکل شویم!

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

١۵ خرداد ١٣٨٩

www.hamaahangi.net
khbitkzs@gmail.com