افق روشن
www.ofros.com

!به یاری کارگران ترکیه بشتابیم

کمیته هماهنگی                                                                                                    یکشنبه ٢٠ دی ۱٣٨٨

بیش از ١٠ هزار کارگر ترکیه به دلیل تعطیل یکی از کارخانه های مهم دخانیات این کشور در معرض بیکاری هستند. با بیکاری این کارگران چند ده هزار افراد خانواده های آنان در خطر پرتاب به جهنم فقر و گرسنگی و آوارگی قرارمی گیرند. این کارگران در اعتراض به این جنایت دست به مبارزه زده اند و صفوف متحد پیکار آنان با تهاجم وحشیانه نیروی پلیس و قوای سرکوب سرمایه مواجه شده است. ١٠ هزار کارگر اخراجی به مقاومت خود ادامه می دهند. آنان از همه همزنجیران خویش در سراسر جهان استمداد کرده اند. انتظار کارگران این است که همزنجیران آن ها در همه جای دنیا فریاد اعتراض خود را علیه این جنایت بلند کنند، به همه اعتراضات ممکن علیه دولت ترکیه دست بزنند، از همه راه های مقدور به سرمایه داران ترکیه و دولت آن ها فشار آورند تا ادامه اشتغال کارگران را تضمین کند. ما همصدا با کارگران ترکیه این جنایت دولت سرمایه داری را محکوم می کنیم و همزمان از کارگران در همه نقاط دنیا می خواهیم که به یاری همزنجیران خود در ترکیه بشتابند.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

ژانویه ٢٠٠١٠

www.hamaahangi.com
khbitkzs@gmail.com