افق روشن
www.ofros.com

حماسه آفرینی پرشکوه کارگران بنادر سوئد

و ادامه همبستگی جهانی کارگران علیه دولت اسرائیل


کمیته هماهنگی                                                                                                  یکشنبه ٢٧ تیر ١٣٨٩


حماسه آفرینی پرشکوه کارگران بنادر سوئد

کارگران بنادر سوئد در اعتراض به یورش جنایتکارانه دولت اسرائیل به کشتی حامل آذوقه برای گرسنگان غزه و کشتار سرنشینان کشتی اعلام کرده بودند که دولت اسرائیل را بایکوت خواهند کرد. کارگران در روزهای بعد از حادثه خونبار مذکور تصریح کردند که برای ١٠ روز تمام هر نوع خروج کالا از سوئد به مقصد اسرائیل یا ورود کالا از آن کشور به بنادر سوئد را به طور کامل متوقف خواهند ساخت. کارگران بنادر هنگام اعلام این تصمیم با خشم سران سوسیال دموکراسی و زعمای اتحادیه سراسری کارگران سوئد و کارشکنی دولتمردان و اتحادیه سالاران رو به رو شدند. آنان در همان زمان اعلام کردند که هیچ مخالفت و کارشکنی مانع آنان از همبستگی عملی بین المللی با توده های اسیر و گرسنه و آواره غزه نخواهد شد. کارگران در روزهای موعود با قاطعیت تمام قدرت خود را اعمال کردند. در طول ١٠ روز ۵٠٠ تن محموله کالا را به مقصد اسرائیل بارگیری نکردند و هیچ کالای رسیده از اسرائیل را تخلیه نکردند. آنچه کارگران بنادر سوئد انجام دادند تجدید خاطره ای پرشکوه از همبستگی های پرشور بین المللی کارگران اروپا در سال های تشکیل انترناسیونال اول بود، روزهایی که اتحاد و همدلی و همبستگی توده های کارگر حیات سرمایه را در معرض تهدید جدی قرار داده بود.
ما این اقدام کارگران سوئد را ارج می گذاریم و آن را به عنوان برگی زرین از کارنامه افتخار جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر جهانی بر خاطر خویش ثبت می کنیم. ژوئن ٢٠١٠

ادامه همبستگی جهانی کارگران علیه بشرستیزی دولت اسرائیل

شعله ای که کارگران بندر در کشور سوئد بر خرمن توحش سرمایه داری اسرائیل افروختند اینک به آتشی در حال گسترش به سراسر جهان تبدیل شده است. بندربانان سوئد در همان نخستین روزهای پس از کشتار سبعانه سرنشینان کشتی حامل آذوقه برای گرسنگان فلسطینی توسط دولت سرمایه داری هار و درنده اسرائیل اعلام کردند که بنادر سوئد را بر ورود هر نوع کالا از اسرائیل خواهند بست و خروج هر مقدار کالا از سوئد به اسرائیل را متوقف خواهند کرد. کارگران همزمان با صدور فراخوانی از تمامی همزنجیران خویش در سراسر جهان خواستند تا به این کارزار همبستگی بین المللی کارگری علیه دولت اسرائیل بپیوندند. کارگران سوئد به حرف خویش عمل کردند و در پی آن کارگران پاره ای کشورهای دیگر نیز همبستگی عملی خویش با این فراخوان را اعلام کردند. هزاران کارگر در بزرگ ترین مرکز بندری هندوستان در ایالت کرالا از روز ١٧ ژوئن هر نوع بارگیری کشتی ها به مقصد اسرائیل را متوقف ساختند و از تخلیه بار تمامی کشتی هایی که سواحل اسرائیل را به مقصد هند ترک کرده بودند خودداری ورزیدند. علاوه بر توده وسیع کارگران بارانداز هندوستان، تا کنون کارگران بنادر اوکلند در کالیفرنیا نیز پیوستن خویش به فراخوان کارگران سوئد را اعلام کرده اند.
این کارگران با صدرو اطلاعیه ای به گوش همه جهانیان رسانده اند که از بیستم ماه ژوئن هیچ کالایی را به مقصد اسرائیل بارگیری نکرده اند و هیچ کشتی رسیده از اسرائیل را تخلیه ننموده اند. ١٧ تیر ٨٩

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

http://www.hamaahangi.net/
hamaahangi@gmail.com