افق روشن
www.ofros.com

رضا شهابی: استثمار در بیرون

!زندان، مرگ خاموش و تدریجی در درون زندان


کمیتۀ هماهنگی                                                                                                  سه شنبه ٢٨ آذر ١٣٩١

این سرنوشتی است که سرمایه داری پلشت حاکم بر ایران برای کارگر رقم زده است: یا باید مطیع و رام باشد و بره وار به استثمار بی پایان تن دردهد یا - در صورت اعتراض به ستم سرمایه - زندان و توهین و شکنجه و فرسایش خاموش جسم و جان خود را بپذیرد. دردناک تر از اینها آن است که حتا اعتراض زندانی به شرایط ظالمانه ی زندان نیز مستلزم لطمه زدن به خود است: اعتصاب غذا! آری، هر زندانی که دست به اعتصاب غذا می زند، از جمله رضا شهابی که همین دیروز در اعتراض به برخورد توهین آمیز زندانبانان و ممانعت آنان از درمان اش اعتصاب غذایش را آغازکرد، در واقع به جسم و جان خود ضربه می زند و خود را به دست مرگ می سپارد تا بدین وسیله اعتراض خود را به مرگ بی سر و صدا و تدریجی که زندانبان به او تحمیل کرده است، اعلام کند. بدیهی است که لطمه زدن به خود، به ویژه برای زندانی یی که می خواهد سرپا و سالم بماند تا بتواند محکم و استوار سال های حبس را تحمل کند، نقض غرض است. اما گاه زندانبان چنان ضدانسانی رفتار می کند که به راستی چاره ای جز این کار برای زندانی باقی نمی گذارد. زندانی بر اثر این وضع ستمگرانه به این نتیجه ی ناخواسته می رسد که حال که قرار است بمیرد پس بهتر است به جای مرگ بی سر و صدا، که خواست زندانبان است، دنیا از مرگ او باخبر شود. او بدین سان همزمان با سپردن خود به دست مرگ کوس رسوایی زندانبان را نیز به صدا درمی آورد. در چنین شرایطی، انسان هایی که نگران وضع زندانی هستند به جای آن که از او بخواهند اعتصاب غذایش را بشکند باید با تمام قوا به زندانبان فشار آورند تا از برخوردهای ضدانسانی اش دست بردارد. ما به سهم خود برخورد ضدانسانی با کارگر زندانی، رضا شهابی، را محکوم می کنیم و، ضمن دعوت کارگران به ویژه کارگران شرکت واحد به اعتراض به شرایط تحمیل شده به تمام زندانیان از جمله رضا شهابی، از زندانبانان و مسئول آنها یعنی قوه ی قضاییه می خواهیم دست کم به قوانین و مقررات خود پای بند باشند و بی هیچ قید و شرطی شرایط را برای درمان و سلامت رضا شهابی فراهم سازند.

کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

٢٨ آذر ١٣٩١