افق روشن
www.ofros.com

چند تصویر از یک شنبه سیاه سال ١٩٠۵

کمیته هماهنگی                                                                                                 یکشنبه ۴ بهمن ۱٣٨٨

٢٢ ژانویه (تقویم قدیم) ١٩٠۵ در سن پیترزبورگ روسیه بیش از ٣٠٠ هزار کارگر معترض همراه با اعضای خانواده هایشان در اعتراض به شرایط اسفناک زندگی طبقه کارگر در روسیه دست به راه پیمایی زدند. این تظاهرات توسط کشیشی به نام گاپون سازماندهی شد و کارگران با خواندن سرودهای مذهبی و ملی ( خدا تزار را حفظ کند) به طرف کاخ زمستانی تزار به حرکت در آمدند. کارگران امید داشتند که بتوانند شکایت از وضعیت کاری خود را به گوش تزار برسانند. اما با صف سربازان تزار روبه رو شدند که مستقیما به صف کارگران شلیک می کردند. از تعداد کارگرانی که در این واقعه کشته شدند آمار دقیقی موجود نیست. اما گفته می شود که در یک شنبه سیاه بیش ٩٠ کارگر کشته و بیش از ٣٠٠ کارگر دیگر زخمی شدند. این اتفاق همراه با عوامل دیگر سر آغاز انقلاب ١٩٠۵ روسیه و بعد از آن شد.

     

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

بهمن ١٣٨٨