افق روشن
www.ofros.com

اطلاعیه بازگشایی سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری


کمیته هماهنگی                                                                                                  پنجشنبه ٧ مرداد ١٣٨٩

بدین وسیله بازگشایی سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری را به نشانی زیر به اطلاع می رسانیم:

www.hamaahangi.info

نشانی تماس:

khbitkzs@gmail.com

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

٧ مرداد ١٣٨٩