افق روشن
www.ofros.com

از مبارزات همزنجیران خود در ترکیه دفاع کنیم

کمیته هماهنگی                                                                                                    دوشنبه ۵ بهمن ۱٣٨٨

هزاران کارگر ترک از کارخانه های مختلف دخانیات این کشور جنگی نابرابر را با دولت سرمایه داری ترکیه آغاز کرده اند، جنگی که جزء جدایی ناپذیری از جنگ سراسری طبقه جهانی ما علیه سرمایه داران و دولت های آن ها است. موضوع جنگ، مقاومت در مقابل موج اخراج ها و خطر محتوم غلتیدن در مرداب گرسنگی و مرگ است. دولت ترکیه سخت مصمم است که همه چند هزار کارگر دخانیات را بیکار سازد. کارگران نیز با اراده ای استوار و عزمی راسخ اعلام کرده اند که در مقابل سبعیت سرمایه تا آخرین نفر و آخرین نفس مقاومت خواهند کرد. تمامی افراد خانواده های کارگران، همصدا، همرزم و همدوش آنان وارد میدان مصاف شده اند. همه آن ها دست استمداد به سوی کل همزنجیران خویش در سراسر جهان دراز کرده اند. حاکمان سفاک سرمایه، هزاران پلیس دژخیم و عمله و اکره و قوای کشتار دولتی را برای سرکوب کارگران بسیج کرده اند تا تحصن عظیم چندین هزار نفری آنان را آماج تهاجمات مستمر خود قرار دهند. کارگران دست به اعتصاب غذا زده اند. آنان نام این اقدام خود را «اعتصاب مرگ» گذاشته اند و مراد آنان از گزینش این نام تهدید بسیار جدی و واقعی برای ادامه اعتصاب تا لحظه مرگ است. توده های کارگر تنها شرط ختم اعتصاب را عقب نشینی کامل دولت هار سرمایه داری ترکیه از تعطیل کارخانه ها و تضمین قطعی اشتغال همه آحاد کارگران اعلام کرده اند. ما فعالان جنبش ضدسرمایه داری طبقه کارگر ایران در «کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری» با تمامی وجود پشتیبانی خود را از پیکار کارگران ترکیه اعلام می کنیم. ما اقدام جنایتکارانه دولت سرمایه داری ترکیه در بیکارسازی کارگران را با قاطعیت تمام محکوم می کنیم و یک بار دیگر از همه همزنجیران خویش در سراسر جهان می خواهیم که به هر شکل و هر میزان که می توانند به حمایت از مبارزات همزنجیران خود در ترکیه برخیزند.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

٣ بهمن ٨٨

http://www.hamaahangi.com/
khbitkzs@gmail.com