افق روشن
www.ofros.com

نامه سرگشاده به زحمتکشان وفعالین کارگری ایران


کارگران فلزکارمکانیک                                                                                       سه شنبه ٢٦ بهمن ١٣٨٩

١- معاون وزیر: قانون کاربارویکرد احیای نظام استاد شاگردی بازنگری خواهدشد. کار و کارگر١٩/۵/٨٩
٢- فروزنده معاون رییس جمهور: فعالیت به مدت ٨ ساعت درروزغلط است، دولت باید به جای روزمزدبه سمت کارمزدحرکت کند. آرمان١۵/٦/٨٩
٣ - عطاردیان (کارفرما) : حداقل دستمزد کارگران به۴٠٠ هزارتومان افزایش یلبد.
کاروکارگر٢٠/٩/٨٩ ۴ - عباس وطن پرور(کارفرما): نظرسازمان ملل،درآمدروزی یک دلار،خط فقراست. مشکلی بین ماوکارگران نیست. شورای عالی کارمصلحت اندیشانه حداقل دستمزدراتعیین کند. کار و کارگر١٨/١١/٨٩
بانظری دقیق به سخنان ایرادشده،متاسفانه اینگونه بنظرمی رسدکه جریانی بدنبال نابودی دستاوردهای طبقه کارگردریکصد سال اخیراست.این جریان که باطرح قانون کارتوکلی دراوایل دهه شصت بامبارزه پدرانمان به سایه خزیده بود،باردیگرباطرح شیوه استادشاگردی درروابط کار،شیوه کار- کارمزدی،نظرسازمان ملل درموردخط فقرودرآمدیک دلاری، فرمول مصلحت برای تعیین دستمزد کارگران،۴٠٠ هزارتومان حداقل حقوق درماه وبا زمزمه اینکه :باپرداخت یارانه های نقدی افزایش دستمزدی صورت نخواهد گرفت،همگی دراین راستاقراردارند.این پیش زمینه حمله به دستاوردهای یکصدساله طبقه کارگراست،وبرای اولین قدم ازافزایش دستمزدهاحتاطبق قانون کارفعلی طفره رفته تابتوانندبااین شیوه درقدم بعدی قانون کاررانیزبه موزه بسپرند.
بامصاحبه وزیرکاردر٢١/١١/٨٩ واشاره به پرداخت یارانه های نقدی ازطرف دولت به کارگران و خوب شدن وضعیت مالی کارگران واحتمال اینکه افزایش دستمزدی در سال جاری صورت نگیرد، نگرانی طبقه کارگرهرچه بیشتر شد.
همانطوریکه دراطلاعیه صادرشده توسط سندیکاهای کارگری دراوایل بهمن١٣٨٩ تاکیدشده است، افزایش دستمزدهاطبق ماده۴١ قانون کارواصل٤٣ قانون اساسی« برای تامین زندگی شرافتمندانه در شرایط اقتصادی کنونی یک خانواده ۴ نفره ایرانی محاسبه واعلام گردد.»آنچه نگرانی زحمتکشان رابرانگیخته است،طرح دوباره تفکر«تراضی وتوافق»بین کارگروکارفرماست،تاقانون کارراحذف و«تراضی وتوافق» جایگزین آن گردد.این راهکاری خواهدشد تاحق بیمه،حق بازنشستگی،حق داشتن تعطیلات سالیانه وجمعه وسایرحقوق کارگران درچاله «توافق وتراضی» به چاه سرگردانی وبی حقوقی سقوط کندوبه دنبال آن درفرایندی سازمان تامین اجتماعی، وزارت کارنیزتعطیل شوند. ماضمن محکوم کردن این حرکات وباهشداربه همه زحمتکشان ایران وسندیکاهای کارگری وفعالین طبقه کارگر، هشیاری آنان رادرمقابل اینگونه حرکات خواستاریم. دستاوردهای طبقه کارگربرگشت ناپذیرند این تصمیم واراده ماست.

کارگران فلزکارمکانیک - ٢٢/١١/٨٩