افق روشن
www.ofros.com

!کارگران سندیکایی و فعالان اتحادیه ای را آزاد کنید


کارگران فلزکارمکانیک                                                                                      شنبه ١٦ اردیبهشت ١٣٩١

با توجه به وخامت حال رضا شهابی عضوهیات مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران وحومه واعزام وی از زندان به بیمارستان در روزکارگر،کارگران فلزکارمکانیک اعتراض خود را نسبت به عدم رسیدگی مناسب به حال کارگران سندیکایی و فعالان اتحادیه ای دربنداعلام کرده خواهان رسیدگی واعلام وضعیت جسمی وروحی تک تک فعالان اتحادیه ای توسط نمایندگان سندیکاهای کارگری است. زندانی کردن علی نجاتی کارگر ٦٠ ساله وعضوهیات مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه درحالی است که وی از ناراحتی های بسیارجسمی رنج می برد.بردن فعالین سندیکایی و اتحادیه ای به بندهای عادی و یا متادون نقض حقوق شهروندی و انسانی این عزیزان است. ماضمن اعتراض به زندانی شدن کلیه کسانی که کارصنفی وسندیکایی انجام می دهند،خواهان رسیدگی هرچه فوری نسبت به اوضاع جسمی این فعالان بوده وخواستارآزادی هرچه سریعتر این فعالان هستیم.

کارگران فلزکارمکانیک - ١۵/٢/١٣٩١