افق روشن
www.ofros.com

از اعتصاب کارگران مجتمع های پتروشیمی حمایت می کنیم


کارگران فلز کار مکانیک                                                                                دوشنبه ۲٩ فروردین ١٣٩٠

اعتصاب کارگران پتروشیمی امام خمینی، بوعلی، اروند، امیر کبیر، خوزستان ، فجر و شیمیایی رازی مورد حمایت کارگران فلزکار مکانیک است.
خواست این کارگران مبنی بر برچیده شدن شرکت های پیمان کاری( برده داری نوین) و قراردادهای موقت و سفید امضا و همچنین انعقاد قراردادهای دسته جمعی، خواست جنبش کارگری ایران است. ما کارگران فلزکار مکانیک نیز حمایت و پشتیبانی خود را از این مطالبات اعلام کرده و آنرا از اصول ابتدایی روابط بین کارگر و کارفرما میدانیم. امید است این کارگران نیز همچون کارگران سرافراز پتروشیمی تبریز اعتصاب خود را با موفقیت به پایان برسانند.

کارگران فلز کار مکانیک

٢۴/١/٩٠

http://felezkar4.blogfa.com

١