افق روشن
www.ofros.com

!دستگیری علی نجاتی

کمیتۀ دفاع از کارگران هفت تپه                                                                       شنبه ٢٣ آبان ۱٣٨٨

امروز و در ظهر ِ ٢٣ آبان ٨٨ علی نجاتی در دادگاه شوش دستگیر و روانه ی زندان دزفول شد تا در کنار دیگر یاران خود دوره ی حبس شش ماهه ی خود را آغاز نماید.
کمیته ی دفاع از کارگران هفت تپه ، بنا بر دلیل ایجاد ِ خود هم اکنون که پنج تن از اعضای هیات مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه آقایان فریدون نیکوفرد، علی نجاتی، جلیل احمدی، قربان علیپور و محمد حیدری مهر، در زندان به سر میبرند بر خود وظیفه میداند که از این پس با پشتوانه ی افراد و تشکل های حامی و عضو خود با تمام امکانات برای دفاع از این کارگران زندانی و مطالبات کارگران هفت تپه تلاش نماید.
ما ضمن محکوم کردن این اقدام دولت ایران خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری این کارگران و دیگر کارگران دربند هستیم و از تمامی کارگران و تشکل های کارگری در ایران و سراسر جهان میخواهیم از هر اقدام ممکن برای محکوم کردن این اقدام ضد کارگری دولت ایران و برای حمایت از این کارگران و خانواده هایشان دریغ نکنند.
همچنین کارگرانی که مایل به حمایت مالی از خانواده های این ۵ کارگر زندانی هستند - مطابق اعلام علی نجاتی که با توافق دیگر همکاران ایشان انجام گرفته - میتوانند کمک های مالی خود را به حساب بانکی ، به شماره ٠٣٠٢٨٩۵١٨٠٠٠٨ سیبا- بانک ملی ایران شعبه هفت تپه کد ٦۵٧٩ به نام علی نجاتی، واریز نمایند.
کمیته دفاع از کارگران هفت تپه، به هر گونه اقدام لازم برای حمایت از این کارگران زندانی دست خواهد زد و در این راه از همه ی کارگران و تشکل های کارگری ،دعوت به پشتیبانی و اتحاد مینماید.

زنده باد اتحاد طبقاتی کارگران

٢٣ آبانماه ١٣٨٨

کمیتۀ دفاع از کارگران هفت تپه

komiteye defa az karegarAne 7 tapeh
www.komitedefa7.blogfa.com