افق روشن
www.ofros.com

...از فراخوان کارگران زندانی که خواستار اعتراض سراسری کارگران و


شورای دفاع از...- گوتنبرگ - سوئد                                                                       شنبه ٢٨ دیماه ۱۳۹٢

از فراخوان کارگران زندانی که خواستار اعتراض سراسری

کارگران و اتحاد و همبستگی آنان به مسئله دستمزدها شدند حمایت میکنیم.

بنا برسیاست های اقتصادی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران وضعیت معیشتی کارگـران و زحمتکشان هر روز وخیم تـر میشود و این در حالی است که حاکمان غارتگـر و ارتجاعی اسلامــــی و طبـقه ســرمـایه دارشان هـر روز بــه ثـروتشـان افـزوده می شــود. رانت خواری ، خصوصی ســـازی (خودمانی سازی)، غارت منابع دولتی از قبیل نفت، موسسا ت دولتی ، بانکها ، و واگذاری بخـش های پایه ای اقتصادی به سپاه پاسداران و فروش کارخانه ها به آقازاده ها بر اساس پروژه خصوصی سـازی (خودمان سازی ) و پولشویی ها ی کـلان که دامنه اش به کشورهای همسایه نیز کشیده شده است، بـــه سیاست کلیاین رژیم سرمایه داری تبدیل گشـــته اسـت. جناحهای غارتگــر رژیــم از افـشــای غــارت ثروتهای همدیگر ابایی ندارند و وقیحانه آمار و ارقام نجومی این غارتها را برای بـرتـری و تحکــــــیم در قدرت درروزنامهها و مطبوعات به رخ بکدیگر میکشند. رقابتها در این غارتها به قـدری سرعــت و وسعت گرفته است که گویی هرجناحی که بیشترین غارت را انجام دهد، صاحب قدرت بیـــــشتری است. و براستی چنین است! قدرت بیشتر مصونیت بیشتر! در این میان تودههای کارگر و زحمتکش را با قوانین ضدّ کارگری و سیاست رعـب و وحــشت بــــه نظاره گرانی صرف تبدیل کرده اند.
از شاهکارهای دولت روحانی این است که تورم را در ساله آتـــی بــــه ۳۵% برساند، یعنیســــــقف تورم ببیشتر از این بالا نرود، در این مهم هم یقـــینا شکست خواهـد خورد ولی یک قـــول بیــــهوده را میخواهد بـه مـردم و تودههـــای کارگــر و زحمتکش بقبولانـــــد، گرچه آمـــار و ارقام دولتی و غـــیر دولتی حاکیاز تورم بالای ۵۰% را گــــزارش میدهند. شرایط اقتصادی کشور در دو سال گذشته به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی باعث شده که بیش از ۷۰درصد از کارگران سراسر کشور زیر خط فقر زندگی ‏کنند؛ خط فقــری که با تــوجه به رشــــــد صفردرصدی اقتصاد، تورم و تعطیلی پیاپی واحدهای صنعتی و تولیــدی سایه آن در سال جاری روی سر درصد بیشتری از کارگران سنگینی خواهد کرد. کاهش هرروزه ارزش ریال ایران روی دیگر ســکه، یعنی کاهش قدرت خرید مردم است . زمانی کـه بانک مرکزی اعلام میکند تورم به ۳۰درصد رسیده یعنی درآمد خانوار به هـر میـزان درآمدی کــــه بـــــــاشد، معادل یک سوم ارزش خود را از دست داده است.
اخراج دست جمعی کارگران، عدم پرداخت حقوق های معوقه (بیش از یکسال هم دیده شده)، بـــیکـــار سازیها، از عواملی هستند که همواره تودههای کارگر و زحمتکــش را تهدید میکند. اقشار کم درآمـــد از یک طرف با خطر بیکار سازی مواجه اند و از طرف دیگربا تورم افسار گسیــــخته دست به گریبان هستند. کارگران حق طلب و مبارز پتروشیمی ماهشهر و اتحادیه آزاد کارگران اعتراضاتی را در ایـن رابطه سازماندهی کردند و باید از خواستهای کارگران مبارز و آگاه پشتیبانی و حمایت کنیم!
قدرت خرید مردم روز به روز تنزل پیدا میکند. شکاف طبقاتی به طور وصف ناپذیری شتاب گرفـته است. اقشار فقیر و کم در آمد به حاشیه نشینی سوق داده میشوند. کارگـران و زحمتکشان و تودههــای وسیعی مردم از بر آوردن ضروریات روزمره زندگی عـاجزند، قشر کم درآمــــد به این دلایل اغـــلب مقروض بوده و زمانی که حقوق را دریافت میکنند باید بدهی هایشان را پرداخت نمایند و این روند به طور مستمر در حال تکرار ست.
دستمزد حد اقل کارگران بر اساس قانون کار کمیبیش از ۴۵۰ هزار تومان است. این در حالیست کــه طبق آمار دولتی همین غارتگران این رقم می بایست یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای هر کارگـر باشد. ولی حداقل دستمزد کارگران طبق برآورد خود کارگران میباید حداقل ۲ میلیون تومان باشــــــد.
کارگران مبارز دربند، شاهرخ زمانی، محمد جراحی و بهنام ابراهیم زاده به درستی به این نیاز فـوری کارگران انگشت نهاده اند« سطح معیشتی کارگران باید فورا بهبود یابد!»، به زعــم ما نیاز فــــــــوری دیگـر، تشکل سراسری کارگران در ایــران است. تشکل سراسری، کارگــران را در دست یابی بــــــه نیازهــــای فوری آنان یاری خواهد رساـند و سرنگونی انـــقلابی رژیـم جمهوری اســلامی به د ســت طبقه کارگــر متشکل است . با وجود این رژیم هیچ امیدی در بهبودی شرایط معیشتی تودههای کارگـرو زحمـتــکش بوجود نخواهد آمد.
به آمار و ارقام ذیل توجه فرمائید:

پیش به سوی تشکل سراسری کارگران در ایران!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران!

زنده باد سوسیالیسم!

شورای دفاع از جنبش کارگری در ایران- گوتنبرگ - سوئد

٢٠١۴.٠١.٠٨


پی نوشت: ارقام و آمار با استناد به پایگاه خبری تحلیلی اقتصادی تراز نوشته شده است.