افق روشن
www.ofros.com

نامه دبیرکل کنفدراسیون بین المللی مواد

غذایی و دخانیات به خامنه ای در مورد محمود صالحی


کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی                                                                     پنجشنبه ٣ تیر ١٣٨٩


نامه تند دبیرکل کنفدراسیون بین المللی مواد

غذایی و دخانیات به آیت الله خامنه ای در مورد محمود صالحی

دبیر کل کنفدراسیون بین المللی مواد غذایی و دخانیات در نامه ای اعتراضی به آیت الله خامنه ای، ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت سلامتی محمود صالحی، رئیس سندیکای کارگران خباز سقز، جمهوری اسلامی را مسئول سلامتی او دانسته و خواستار رسیدگی فوری به وضعیت سلامتی بحرانی او شد.
نامه اعتراضی دبیر کل کنفدراسیون بین المللی مواد غذایی و دخانیات به آیت الله خامنه ای در مورد وضعیت محمود صالحی بدین وسیله ما نگرانی عمیق خود و میلیون ها عضو این نهاد را در سراسر دنیا به وضعیت بحرانی سلامتی محمود صالحی در سقز اعلام می داریم. آقای صالحی از ۵ سال پیش به خاطر فعالیت های خود به عنوان رئیس انجمن کارگران خباز سقز و نیز دفاع از حقوق پذیرفته شده انسانی کارگران و فعالیت اتحادیه ای آنها در ایران، بارها در زندان به سر برده است.
در طول این مدت زندان، او به طور مستمر از مداوا، از جمله دیالیز ضروری برای تنها کلیه باقی مانده اش، محروم شده است. شرایط او در حال حاضر رو به وخامت گذاشته و به نظر می رسد با خطر جانی روبرو شده است.
در حالی که ما دولت جمهوری اسلامی را مسئول شرایط وخیم او می دانیم، بنابراین من از شما می خواهم که بدون هیچ گونه تاخیری تضمین دهید آقای صالحی فورا مراقبت های پزشکی مورد نیاز را دریافت خواهد کرد. ما همچنان دولت جمهوری اسلامی را مسئول حفظ صحت و سلامتی و او خواهیم دانست.

ران اوزوالد - دبیر کل کنفدراسیون بین المللی مواد غذایی و دخانیات

انتشار: کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی