افق روشن
www.ofros.com

رژیم جمهوری اسلامی مسئول سلامت جان زندانیان در بند است

رضا شهابی و محمد نظری و همه زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند

کمپین دفاع از مبارزات کارگری                                                                                 دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹٦ - ۲۳ اکتبر۲۰۱٧

رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی مقابله با فعالین کارگری و سیاسی را تشدید کرده است. کسانی که ظاهرا آزاد شده بودند بدلایل واهی دوباره به زندان فرا خوانده شده اند.
بخشی از زندانیان سیاسی در زندان گوهر دشت و زندانهای دیگر به اعتصاب غذا روی آوردند. رضا شهابی که با اتهامات واهی دوباره به زندان افتاده بود وارد اعتصاب غذای طولانی شد. همه زندانیانی که بین ۴۵ تا هشتاد روز اعتصاب غذا را تحمل کردند با آسیب های جسمی جبران ناپذیر روبرو هستند. آنها بدون دارو و درمان رها شده اند و رژیم قصد جانشان را کرده است. محمد نظری که متجاوز از هشتاد روز در اعتصاب غذا بوده و مدت ۲۴ سال است بدون مرخصی در زندان بسر میرد. علاوه بر حصار های جهنمی زندان، فضای ملتهب سیاسی اکنون مانع از رسیدن صدای این اسیران بگوش آزادیخواهان جهان است. ما نباید بگذاریم این جنایات با چراغ خاموش ادامه یابد، خواست آزادی محمد نظری و رضا شهابی، اسماعیل عبدی، محسن عمرانی، سهیل عربی، سعید شیرزاد، آرش صادقی، زینب جلالیان و آزادی همه زندانیان سیاسی دغدغه هر فعال سیاسی و آزادیخواه است. محمد نظری گفته است که بیکس ترین زندانی سیاسی است. ما صدای او و صدای همه اسیران در بند خواهیم بود. اگر کمی دقت کنیم رجز خوانی های رژیم در زندانها و سطح جامعه نشانه وحشت اوست. پشت این حملات رعشه از ترس نهفته است.
ابعاد وسیع فقر و بی حقوقی اجتماعی چشم انداز تیره ای را فراروی رژیم ضد کارگری و آزادی ایران می گشاید. در برابر تهاجم این رژیم ضد کارگری باید ایستاد. در هر کجا که هستیم همراه با دیگر فعالین آزادیخواه واکنش ها را به حمله تبدیل کنیم و نگذاریم رژیم، فعالین کارگری و اجتماعی را در زندانها وشکنجه گاههای خود به مرگی خاموش محکوم کند. پاسخ به خواست زندانیان و تأمین شروط اعتصاب کنندگان باید هرچه زودتر و برای جلوگیری از صدمات بیشتر به سلامتی آنها عملی شود. همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید آزاد شوند و زندانهای سیاسی باید برچیده گردد، این هدف ما است .

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کمپین دفاع از مبارزات کارگری در ایران

۱۳۹۶/۷/۲۸