افق روشن
www.ofros.com

کارگران زندانی و زندانیان سیاسی را در مبارزه تنها نگذاریم

فراخوان تظاهرات در دفاع از مبارزات کارگری در ایران

کمپین دفاع از مبارزات کارگری - شورای حمایت ... ـ استکهلم                                  یکشنبه ۲٦ شهریور ۱۳۹٦ - ۱٧سپتامبر ۲۰۱٧

جان بخشی از زندانیان سیاسی و کارگران زندانی که در اعتصاب غذا بسر میبرند در خطر است

آنها را در مبارزه تنها نگذاریم

رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی مقابله با فعالین کارگری وسیاسی را تشدید می کند .کسانی که ظاهرا آزاد شده بودند بدلایل واهی دوباره به زندان فرا خوانده میشوند. ظهر امروز ، محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی كانون صنفی معلمان، در منزل مسكونی اش بازداشت شد.کماکان امنیت خانواده فعالین کارگری و سیاسی مثل همیشه دستخوش حملات ماموران رژیم است.
بخشی از زندانیان سیاسی در زندان گوهر دشت وزندانهای دیگر به اعتصاب غذای خود ادامه میدهند بخشی از آنها وارد ۴۴ مین روز اعتصاب غذای خود شده اند. رضا شهابی که با اتهامات واهی دوباره به زندان افتاده است از تاریخ هشت مرداد تا کنون در اعتصاب غذا بسر میبرد. برای علی نجاتی حکم زندان مجدد صادر شده است .شاهپور احسانی راد به حکم قرون وسطایی شلاق محکوم شده است . محمود صالحی ، داوود رضوی و ابراهیم مددی و دهها فعال اجتماعی و کارگری دارای پرونده باز ومشروط در دستگاه قضایی هستند. زینب جلالیان و آتنا دائمی ، آرش صادقی ،نرگس محمدی، گلرخ ابراهیمی، سعید ماسوری ، سعید شیرزاد، لقمان و زانیار مرادی و دهها فعال اجتماعی در عرصه جنبش زنان و دفاع از حقوق کودکان همچنان اسیرند. نمایندگان آموزگاران چون اسمعیل عبدی و محسن عمرانی کماکان در حبس اند ومحمود بهشتی هم به آنها اضافه شد. اولیه ترین حقوق انسانی آنها در زندان زیر پا گذاشته میشود.وضعیت بهداشت و درمان برای آنها عمدا با مشکلات و محدودیت های فراوان روبرو است . اعتصاب غذاسلامتی بخشی از زندانیان رابا مخلطره جدی روبرو کرده است. تقارن اعتصاب غذای کارگران و زندانیان سیاسی با کشتا ر خواهران وبرادران کولبرشان در کردستان موقعیتی فراهم کرده است تا همبستگی این کارگران باکولبران زحمتکش در کردستان در حرکت های اعتراضی برجسته شود . ما همزمان از خواسته های عاجل کولبران حمایت میکنیم. وکشتار این مردم زحمتکش توسط رژیم را محکوم میکنیم.
برای هرآزادیخواهی آشکار است موج فشارها و ابعاد سراسری آن نشانه ترس رژیم از برآیند های محتمل توده ایست. ابعاد وسیع فقر وبی حقوقی اجتماعی چشم انداز تیره ای را فراروی رژیم ضد کارگری و آزادی ایران می گشاید . در مقابل این هجوم باید ایستاد . در هر کجا که هستیم همراه با دیگر فعالین آزادیخواه واکنش ها را به حمله تبدیل کنیم ونگذاریم رژیم ، فعالین کارگری و اجتماعی را در زندانها وشکنجه گاههای خود به مرگی خاموش محکوم کند.پاسخ به خواست زندانیان و تامین شروط اعتصاب کنندگان باید هرچه زودتر و برای جلوگیری از صدمات بیشتر به سلامتی آنها عملی شود.همه کارگران زندانی وزندانیان سیاسی باید آزاد شوند و زندانهای سیاسی باید برچیده شود این هدف ما است.
روز جمعه ۱۵ سپتامبر۲۰۱٧ ساعت ۵ تا ٧ بعداز ظهر در میدان سرگل پیکتی به زبان سوئدی از سوی شورا بر پا میشود، تا صدای کارگران زندانی وزندانیان سیاسی برعلیه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی باشیم. این پیکت و میز اطلاع رسانی تا سه هفته در همین محل و همین ساعت تکرار میشود.

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

شورای حمایت از مبارزلت آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

۱۳-۰۹-۲۰۱٧

******************

کارگران زندانی و زندانیان سیاسی را در مبارزه تنها نگذاریم

بخشی از زندانیان سیاسی و کارگران زندانی در اعتصاب غذا بسر میبرند

رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی حمله به فعالین جنبش کارگری را تشدید کرده است .کسانی که ظاهرا آزاد شده بودند بدلایل واهی دوباره به زندان فرا خوانده میشوند. حتی خانواده فعالین کارگری و سیاسی مثل همیشه در امنیت نیستند.  بخشی از زندانیان سیاسی در زندان رجائی وزندانهای دیگردست به اعتصاب غذا زده اند. رضا شهابی با اتهامات واهی دوباره به زندان افتاده و از تاریخ هشت مرداد در اعتصاب غذا بسر میبرد. برای نجاتی حکم زندان مجدد صادر شده است .شاهپور احسانی راد به حکم قرون وسطایی شلاق محکوم شده است . محمود صالحی، داوود رضوی و ابراهیم مددی و دهها فعال اجتماعی و کارگری دارای پرونده باز ومشروط در دستگاه قضایی هستند. زینب جلالیان و آتنا دائمی ، آرش صادقی ،نرگس محمدی، گلرخ ابراهیمی، سعید ماسوری ، سعید شیرزاد، لقمان و زانیار مرادی و دهها فعال اجتماعی در عرصه جنبش زنان و دفاع از حقوق کودکان اسیر شده اند.. نمایندگان آموزگاران چون اسمعیل عبدی و محسن عمرانی کماکان در حبس اند و اولیه ترین حقوق انسانی آنها در زندان زیر پا گذاشته میشود.
برای هرآزادیخواهی آشکار است  که این موج فشار نشانه ترس رژیم از برآیند های محتمل توده ایست. ابعاد وسیع فقر وبی حقوقی اجتماعی چشم انداز تیره ای را فراروی رژیم ضد کارگری و آزادی ایران می گشاید . در مقابل این هجوم باید ایستاد . در هر کجا که هستیم همراه با دیگر فعالین آزادیخواه واکنش ها را به حمله تبدیل کنیم ونگذاریم رژیم ،  فعالین کارگری و اجتماعی را در زندانها وشکنجه گاههای خود به مرگی خاموش محکوم کند. همه کارگران زندانی وزندانیان سیاسی باید آزاد شوند و زندانهای سیاسی باید برچیده شود این هدف ما است .
روز دوم سپتامبر۲۰۱٧ ساعت ۴ در میدان سرگل جمع میشویم تا صدای کارگران زندانی وزندانیان سیاسی برعلیه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی باشیم.

سرنگون باد جمهوری اسلامی زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

۲٦-۰۸-۲۰۱٧

******************

فراخوان تظاهرات در دفاع از مبارزات کارگری در ایران

  سرکوب و فشار روی فعالین جنبش کارگری مدام در حال افزایش است. دستگیری کارگران و فعالین اجتماعی اوج جدیدی به‌خود گرفته است. بخشی از زندانیان سیاسی و کارگران زندانی در زندان رجائی شهر در اعتصاب غذا به سر می‌برند. به دلیل اتهامات واهی دادستانی رژیم و بازگرداندن رضا شهابی به زندان، این فعال کارگری از ١٨ مرداد در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد. شاهپور احسانی‌راد به‌خاطر فعالیت‌های کارگری حکم قرون وسطایی شلاق دریافت کرده است. اسماعیل عبدی و محسن عمرانی از فعالین معلمان در زندان به‌سر می‌برند. ده‌ها فعال کارگری از جمله؛ محمود صالحی، داوود رضوی، ابراهیم مددی دارای پرونده امنیتی و قضایی هستند، هیچ فعال کارگری و زندانی سیاسی آزاد شده از امنیت سیاسی و اجتماعی برخوردار نیست، حتی خانواده‌های آنان مدام مورد تهدید و ارعاب پلیس امنیتی قرار دارند. صدها زندانی سیاسی از جمله؛ آتنا دائمی، آرش صادقی، گلرخ ابراهیمی، نرگس محمدی و زینب جلالیان و... به «جرم» فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در زندان به‌سر می‌برند.
ما بر این باوریم که برای آزادی بی‌قید و شرط همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی و لغو هر گونه شکنجه و اعدام و تأمین آزادی‌های بی‌قید و شرط بیان، قلم و اجتماعات از جمله حق ایجاد تشکل باید مبارزه کرد.
ما خواهان تحقق فوری مطالبات همه زندانیانی که از ٨ مرداد امسال در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند و آزادی بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی و کارگران زندانی هستیم. بدین منظور از همه انسان‌های آزادی‌خواه و برابری‌طلب می‌خواهیم تا فریاد رسای کارگران زندانی و زندانیان سیاسی شوند و همصدا با ما در روز شنبه ٢ سپتامبر ٢٠١٧ در میدان «سرگل توریت- مرکز استکهلم»، اعتراض خود را علیه جمهوری اسلامی برای تحقق مطالبات کارگران و آزادی‌خواهان فریاد کنند.

سرنگون باد نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده باد جنبش کارگری

زنده باد سوسیالیسم

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کمپین دفاع از مبارزات کارگری در ایران

٢٠١٧/٠٨/٢۵

زمان: دوم سپتامبر ٢٠١٧، ساعت ١٦

مکان: سرگل توریت‌ (قسمت بالا، مقابل بوک هندل)

برای كسب اطلاعات بيش‌تر می‌توانيد با شماره تلفن‌های زير تماس بگیرید:
بهرام رحمانی: 0707474336
محمود محمد زاده: 0736228726
بابك عماد: 0765911112
شورش مولانى: 0704043954