افق روشن
www.ofros.com

کارگران، مردم آزادی خواه


کمیته دفاع از                                                                                                  یکشنبه ٢٦ دیماه ١٣٨٩

کارگران، مردم آزادی خواه
در تاریخ ٢٢/٣/٨٩ اسعد ابراهیم زاده (بهنام) کارگر پارسیان لوله واقع در جاده قدیم تهران - قم به جرم دفاع ازحقوق کارگران و کودکان از طرف دولت دستگیر ودر زندان اوین در بند ٣۵٠ به سر می برد. بعد از چند بار محاکمه سرانجام این فعال کارگری به بیست سال زندان محکوم شده است ما خانواده اسعد ابراهیم زاده (بهنام) از این تاریخ ٢٦/١٠/٢٨٩ اقدام به تشکیل کمیته ای به نام دفاع از حقوق بهنام ابراهیم زاده می کنیم. لذا از کلیه کارگران ، معلمان، دانشجویان، پرستاران، نویسندگان و کلیه تشکل های اجتماعی و انسان های آزادی خواه می خواهیم به این کمیته بپیوندند.
١- رحمان ابراهیم زاده
٢ - عایشه مدرسی
٣ - موسی ابراهیم زاده
۴ - عیسی ابراهیم زاده
۵ - پریزاد خسروی
٦ - چیمن ملایی
٧ - زبیده حاجی زاده

کمیته دفاع از حقوق بهنام ابراهیم زاده

٢٦ دیماه ١٣٨٩