افق روشن
www.ofros.com

فراخوان به کارزار اعتراضی عليه

۳۷ سال جنايات رژيم جمهوری اسلامی ايران


کمیته برگزار کننده - شورای همبستگی                                                                     یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۴ ژانویه ۲۰۱٦

فراخوان به کارزار اعتراضی عليه

۳۷ سال جنايات رژيم جمهوری اسلامی ايران

به مناسبت سفر روحانی به فرانسه ۲۷ و ۲۸ ژانويه

با پشتیبانی چهل تشکل اجتماعی و سیاسی ایرانی و فرانسوی

حسن روحانی رئیس جمهور حکومت اسلامی ایران، توسط مقامات جمهوری فرانسه، به این کشور دعوت شده است تا به رغم نقض آشکارومداوم حقوق بشردرایران، مشارکت دراقدامات تروریستى، همکاری با مستبدین منطقه وبحران آفرینی درجهان، به عادی سازی روابط سیاسی وتجاری با فرانسه ودیگر کشورهای اروپایی دست زده، براى خود مشروعيت كسب كند.
ما بخشی از تشکل های سیاسی واجتماعی وکنشگران اپوزیسیون در خارج از کشور، برای اعتراض به سى وهفت سال كشتار، سرکوب فاشیستی وتجاوز به حقوق همه اقشار مردم ایران وبیعدالتی اعمال شده نسبت به همه ستمدیدگان، اعم از زنان و کارگران و دیگر مزدبگیران و اندیشه ورزان وهنرمندان و معلمان و نویسندگان و روزنامه نگاران و دانشجویان، فارغ از جنسیت و ملیت وقوميت و آئین و اندیشه، یک کارزار اعتراضی را تدارک دیده ایم.
به این مناسبت ازهمه ايرانيان آزاده كه باور به نفی و سرنگونی تمامیت نظام جمهوری اسلامی دارند و خواستار برقراری آزادی، دموکراسی، استقلال، برابری وعدالت اجتماعی، جدائی دین از دولت (لائیسیته - سکولاریسم)، رعایت تمامی حقوق ملیت های ساکن ایران براساس موازین بین المللی، لغومجازات اعدام، برچیدن بساط شكنجه، لغو هرگونه تعقيب كنشگران سیاسی، ملی و فرهنگی، برابری حقوق زن و مرد و رعایت آزادی های مدنی و سیاسی مصرح در منشور جهانی حقوق بشر واز جمله حق ملل درتعیین سرنوشت خویش هستند، دعوت می کنیم با مشارکت فعال خود به این کارزار اعتراضی بپیوندند.

تظاهرات مرکزی روز چهارشنبه، ۲۷ ژانویه ۲۰۱۶

پاریس، میدان République، از ساعت ۱۵ تا ۱۷

گرد هم آئی بعدی: پنجشنبه ۲۸ ژانویه از ساعت۱۴ تا ۱۷،

میدان Invalides، پاریس هفتم

کمیته برگزاری کارزار اعتراضی به ۳۷ سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران

پاریس، ۱۴ژانویه ۲۰۱۶

تشکلات، انجمن ها و سازمان هائی که از این «کارزار» اعلام پشتیبانی کرده اند:
حزب سبزهای فرانسه EEL
حزب نوین ضد سرمایه داری NPA-فرانسه
حزب کمونیست فرانسه PCF
سندیکای سولیدر
گروه خاورمیانه ی دبیرخانه ی بین المللی سندیکای (کنفدراسیون ملی کار) CNT
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران-واحد پاریس
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران-پاریس
انجمن فرهنگی روژی کورد
جمعی از آنارشیست ها و آنارکو سندیکالیست های فارسی زبان درپاریس
جمعی از کمونیست های ایران (پاریس)؛
جمعیت کردهای مقیم فرانسه
حزب دموکرات کردستان
حزب دموکرات کوردستان ایران - کمیته پاریس؛
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران - فرانسه
سازمان راه کارگر- واحد پاریس
سازمان زنان هشست مارس -ایران-أفغانستان)
سازمان مردمی کرمانج خراسان از لندن
شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران
شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک
کانون پشتیبانی ودفاع از مبارزات مردم ایران-هانوور
کمیتە اعتراض بە سفر روحانی رئیس جمهور ایران بە فرانسە - از هلند
کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- شیکاگو
کمیته زنان ضد سنگسار - پاریس
کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران - استرالیا
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری- خارج از کشور
همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- فرانسه

امضاها ادامه دارد...
سازمان ها و نهادهائی که تا کنون با اطلاعیه مستقل از این کارزار پشتیبانی کرده اند:
اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی ـ سوپیس
تشکیلات خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)
حزب کمونیست ایران- خارج از کشور
فعالین چریک های فدائی خلق در اروپا
هیات هماهنگی ٣ جریان کومه له
روند سوسیالیستی کومه له
حزب کومه له کردستان ایران (خط اتحاد)
کومه له زحمتکشان کردستان
روابط بین المللی فدراسیون آنارشنست
میزکتاب امستردام
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

*****************

علیه حضور رییس جمهور شکنجه و اعدام نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی در فرانسه

(همراه با ترجمه فرانسه)

کارگران، مردم آزادیخواه فرانسه!
حکومت امپریالیستی فرانسه، به نیابت از شما، از نماینده نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران دعوت بعمل آورده است تا در ۲۷ ژانویه امسال مهمان کشور شما باشد. "شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس"، از شما درخواست میکند که به این دعوت از طرف دولت فرانسه، باتمام قدرت اعتراض کنید و نگذارید رییس جمهور رژیم شکنجه و اعدامِ نظام جنایتکارِ سرمایهِ داری جمهوری اسلامی وارد کشور شما شود.
سرمایه داری جهانی در یک بحران مزمن ساختاری علاج ناپذیر گرفتار آمده است ، برای برون رفت از بحران و ترس از پیامد های ناشی از آن که به ظهور جنبش ها و مبارزات کارگری برای دنیایی بهتر و برابرطلبانه می انجامد، سرمایه داری جهانی دست به تقسیم نوین جهانی منافع اقتصادی و نظم نوین منطقه ای و حمایت از حکومت های مرتجع و سازمان های مخوف و آدمکش مذهبی که دل هر انسانی را بدرد می آورند، روی آورده است.
رژیم جمهوری اسلامی حاصل شکست انقلاب مردم آزادیخواه ایران برعلیه استبداد شاهی است که دولت پیشین شما در زمان ریاست جمهوری والری ژیسکاردستن، در سال ۱۹۷۹، میزبان بنیانگذار جنایتکار آن، خُمینی در "نوفل لوشاتو" بود. درست مانند آنچه که بر سر قیام های بزرگ توده ای و اجتماعی کشورهای آفریقای شمالی، موسوم به "بهار عربی،" بر علیه رژیمهای مستبد به وقوع پیوست که بوسیله ی قدرت های جهانی از جمله فرانسه با حمایت و تسلیح نیروهای جنایتکار و مرتجع اسلامی با شکست و هرج و مرج روبرو گشتند. همین دولت ها در کنفرانس گوادلوپ توافق کردند که در میان دهها جنبش و گروه سیاسی موجود، از جنبش ارتجاعی اسلامی به رهبری خمینی حمایت کنند و وی را در صدر رسانه های گروهی خود قرار داده و به افکارعمومی مردم ایران بعنوان تنها الترناتیو رژیم مستبد پهلوی، تحمیل کردند!
از آن زمان تاکنون، نظام جنایتکار سرمایه داری جمهوری اسلامی ، حمام خونی از کارگران، مردم زحمتکش و نیروهای کمونیست و انقلابی در ایران براه انداخته است که در اثرآن هزاران نفر به جوخه های اعدام سپرده شده اند وهزاران نفر دیگرنیز در زندانها و سیاهچالهای رژیم، تحت شکنجه های قرون وسطایی قرار گرفته اند. اگر جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران طی نزدیک به چهار دهه تاکنون مورد اعتراض سازمانهای مدافع حقوق بشر کشورهای غربی و از جمله توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد محکوم شده است، بعد از توافق هسته ای رژیم اسلامی با دول ۵ + ۱ در ماه ژوئیه سال قبل، قرار است این رژیم هم به عضویت باشگاه جنایتکاران جنگی در خاورمیانه پذیرفته شده و جنایات آن، چه بر ضد مردم ایران و چه در منطقه، با سکوت این سازمانها همراه شود.

کارگران و مردم آزادیخواه فرانسه!
طبقه کارگر ایران از حق بیمه بیکاری، اجتماعی محروم است و اکثر آنها در فقدان امنیت شغلی با قراردادهای موقت و با امضای سپید به کار گماشته می شوند. تشکل مستقل کارگری نظیر نهادها و سندیکاها، جرم سیاسی محسوب میگردند و از این نظر بسیاری از فعالین آن در زندان های قرون وسطایی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران، که روحانی مرتجع رئیس جمهور آنست، محکوم گشته اند و مورد آزار، شکنجه و حتی از دست دادن جان خود قرار می گیرند. با این همه کارگران ایران برای احقاق حقوق اولیه انسانی و طبقاتی خویش در مبارزه ی همه جانبه ای بر علیه سیستم سرمایه داری و استثمارگران و نمایندگانشان در ایران می رزمند و برای افشا و طرد آنها به حمایت کارگران فرانسه نیاز مبرمی دارند.
ما و کارگران و مردم آزادیخواه و مترقی ایران از طبقه کارگر فرانسه انتظار داریم که نه تنها به دعوت دولت سرمایه داری فرانسه از رئیس جمهور مرتجع رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، حسن روحانی اعتراض کنید، بلکه نزد افکار عمومی کارگری تبلیغ نموده که پاریس، شهر اولین انقلاب کارگری، جای جنایتکاران ضد مردمی نیست. بعلاوه، از شما انتظار میرود که از مبارزات کارگران، معلمان، پرستاران و همه نیروی کار ایران که طی قریب چهار دهه است که رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی به بهانه های "جنگ،" و یا تحریمهای اقتصادی، فقر و فلاکت را به همه آنها تحمیل کرده است و زندگی چندین نسل از کارگران و مردم زحمتکش ایران را به تباهی کشانده است، حمایت کنید!

زنده باد همبستگی بین المللی کارگران جهان!

سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده باد سوسیالسیم!

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس

پاریس ، ژانویه ۲۰۱٦Contre la présence en France du président de la République islamique d'Iran, régime capitaliste de torture et d'exécutions. A la Classe ouvrière et au peuple progressistes Français: L'état


l'impérialiste français a invité en votre nome en France le 27 janvier, le représentant du système capitaliste de La République islamique d'Iran. Les militants de "conseil de solidarité avec le mouvement ouvrier" vous demandent sincèrement de protester vivement contre cette invitation du gouvernement Français et de ne pas permettre au président du régime criminel capitaliste de la république islamique d'entrer dans votre pays. Le capitalisme mondial est planté dans une crise profonde, structurelle et incurable. la conséquence de cette crise est La montée du mouvement ouvrier dans la lutte pour un monde meilleur de vie social-économique et égalitaire, provoquant la peur du système capitaliste mondial. Ainsi, pour opprimer et éliminer les mouvements ouvriers et sociaux, et pour sauvegarder les intérets géo-politico-économiques, le capitalisme mondial crée le Nouvel ordre Mondial et la Division régionale et soutient les gouvernements réactionnaires au Moyen Orient et ainsi les organisations criminelles religieuses et meurtriers.
La République islamique est le résultat de l'échec de la révolution contre la dictature de la monarchie Iranienne. En 1979, votre gouvernement, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, a accueilli le fondateur criminelle de la république islamique c'est-à-dire "Khomeiny" en France à "Neauphle-le-Château". Tout comme ce qui est arrivé à la grande rivolte sociale de masse dans les pays nord-africains, Connue comme le «printemps arabe» contre les régimes autoritaires soutenus alors par les puissances mondiales, y compris la France, (et aussi soutenant et armant les forces islamiques criminelles et réactionnaires), qui a été confrontée à la défaite et au chaos, ces memes puissances mondiales, en Conférence de la Guadeloupe en 1979, ont soutenu, parmi les dizaines de mouvements et d'organisations politiques en Iran, le Mouvement réactionnaire islamique dirigé par Khomeiny. Depuis 37 ans, le système capitaliste criminel de la République islamique assassine les travailleurs et les forces révolutionnaires et communistes en Iran. Depuis et toujours, des milliers de personnes sont exécutées et des milliers sont condamnées dans les prisons avec la torture médiévale.
Si les pays occidentaux et les organisations de défense des droits de l'Homme et le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU ont pendant quatre décennies condamné les crimes de la République islamique d'Iran , Après l'accord sur le nucléaire du régime islamique avec les Pays du G5 + 1 en Juillet 2015, il est convenu que ces pays concernés se taisent vis-à-vis des ces crimes.
A la classe ouvrière et au peuple progressistes Français: la classe ouvrière iranienne est totalement privé d'assurances chômage et sociale. La plupart d'entre eux manquent de sécurité de l'emploi, de contrats de travail et sont employés soit avec des contrat temporaires soit avec une signature sur une feuille blanche, sans engagement vis-à-vis de la loi du travail: Les organisations et les syndicats indépendants, sont considérés comme luttant contre la sécurité du pays. À cet égard, beaucoup d'activistes ouvrières et aussi non ouvriers sont dans les prisons médiévales du régime capitaliste de la République islamique d'Iran dont Mr. Rohani en est le président. Malgré tout, Les travailleurs iraniens continuent la lutte de classe pour obtenir des droits humains fondamentaux Contre le système capitaliste et leurs représentants en Iran et dans ce combat la classe ouvrière Iranienne a besoins de soutien de la part de la classe ouvrière Française.
Nous, les travailleurs et le peuple progressistes d'Iran, vous demandons Non seulement de protester contre l'invitation de l'Etat capitaliste Français du président du régime capitaliste de la République islamique, Hassan Rohani, mais il faut informer la force ouvrière, et l' opinion public que Paris, la ville de la première révolution ouvrière, ne peux pas accueillir, les criminels. En outre, nous vous demandons de soutenir la lutte des travailleurs, des enseignants, des infirmières et de toutes les forces de travail en Iran dont pendant près de quatre décennies, le régime capitaliste de la République islamique, sous le prétexte de la «guerre», ou des sanctions économiques, a imposé la pauvreté et la misère sur chacun d'eux et en particulier a ravagé la vie des travailleurs de l'Iran.

Vive la solidarité internationale des ouvriers du monde

A bas la République capitaliste islamique d'Iran

vive la liberté - vive le socialismeConseil de solidarité avec le mouvement ouvrier - Paris

Paris - janvier 2016

*****************

ما نه تنها به سفر روحانی،

بلکه به کلیت نظام مردسالارامپریالیستی حاکم بر جهان معترضیم!

روحانی به عنوان نماینده‌ی کلیت رژیم زن‌ستیز و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی ایران به اروپا (ایتالیا و فرانسه) می‌آید تا دست در دست امپریالیست‌های مردسالار برای تأمین منافع خود، ریاضت‌کشی، فقر، سرکوب و فوق ‌استثمار کارگران و زحمت‌کشان، برده‌گی زنان و ... را به مردم ایران تحمیل نمایند.
رژیم بنیادگرای جمهوری اسلامی از زمان قدرت‌گیری در ایران جنگ سیاسی و ایدئولوژیک خود را با اجباری کردن حجاب و تصویب قوانین ریز و درشتِ ضدزن مبتنی بر شریعت اسلامی، به عنوان اهرمی برای تثبیت حاکمیت خود، بر کل جامعه تحمیل کرده است. در طول 37 سال این رژیم ضدزن، ستم‌گری همه جانبه را علیه زنان اعمال کرده و زندگی میلیون‌ها زن را به تباهی کشانده است.
سفر روحانی نماینده‌ی رژیم قرون وسطایی جمهوری اسلامی به اروپا هنگامی صورت می‌گیرد که هم‌چنان هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند، مورد شکنجه قرار می‌گیرند و خانواده‌های‌شان تهدید و زندانی می‌شوند. اعتصابات کارگران سرکوب شده و بسیاری از نمایندگان آنان دستگیر و اعدام شده‌اند. جنبش معلمان سرکوب و نمایندگان‌شان روانه‌ی زندان می‌شوند.
ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، جایی است که سرکوب وحشیانه‌ی هر صدای معترض، دستگیری و زندانی کردن کارگران و زحمت‌کشان، نرخ روز افزون اعدام‌ها (از زمان ریاست جمهوری روحانی تا کنون حداقل 1900 نفر اعدام شده‌اند)، گسترش بی‌سابقه‌ی بی‌کاری، فقر، افزایش شکاف طبقاتی، اعتیاد، تن‌فروشی هزاران هزار زن، اسیدپاشی و تشدید خشونت بر زنان در آن بی‌داد می کند.
ایران جایی است که در آن هزاران هزار کودک برای بقای زندگی خود و خانواده بیگاری می‌کنند، میانگین سن اعتیاد دختران ١٣ سال و رشد اعتیاد در مدت ١٠ سال ٤ برابر شده است. ایران زندان ملت‌ها و سلاخ‌خانه‌ی افکار نوین و مبارزین با جهل است.
تحت ریاست جمهوری روحانی، مجلس قوانین ارتجاعی بیشتری را علیه زنان تصویب کرده است. بر مبنای این قوانین زنان تبدیل به ماشین جوجه کشی شده‌اند. در دولت روحانی طرح‌هایی هم‌چون «افزایش جمعیت»، «صیانت از حجاب و عفاف» و ... به تصویب رسیده است که عمق بخشیدن به فرودستی زنان را تضمین کند. تضمین کند که زنان به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در شرایط نیمه برده‌گی به سر برند.
امپریالیست‌های مردسالار اروپایی امروز در دعوت «سخاوتمندانه»‌ی خود از روحانی و پشتیبانی از رژیم سرکوب‌گر جمهوری اسلامی منافع اقتصادی و سیاسی خود را دنبال می‌کنند. همان‌طور که پیش‌تر برای کسب مافوق سود در جنگ‌های ارتجاعی منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا آتش افروختند و میلیون‌ها انسان را کشتند و یا آواره‌ی راه‌های بی‌بازگشت کردند؛ و حتی تخریب کلیت محیط زیست و حتی تخریب کره‌ی زمین هم عطش بی‌پایان منفعت‌طلبی‌شان را سیراب نکرده است. همان‌طور که امروز سرمایه‌داری برای برون‌رفت از بحران عمیق ساختاری‌اش نیاز به بازی گرفتن ارتجاعی‌ترین نیروهای بنیادگرا دارد، جمهوری اسلامی نیز سال‌هاست برای‌ این‌ٰکه تبدیل به یک باز‌ی‌گر قدرت‌مند منطقه‌ای شود از هیچ کوششی فروگذار نکرده است. به همین دلیل هم از زمان بر روی کار آمدن دولت روحانی برای این‌‌که سران جمهوری اسلامی در مذاکرات با امپریالیست‌های آمریکایی و اروپایی به آنان اطمینان دهند که می‌توانند روی دولت ایران به عنوان یک دولت «مشروع» و مقتدر برای خارج شدن از بحران سرمایه‌داری و خاورمیانه حساب کنند، دست به اعدام‌های وسیع‌تر از قبل و بازداشت مخالفین زدند. در مقابل هم امپریالیست‌های آمریکایی و اروپایی برای برون رفت از باتلاق بحران خاورمیانه که در آن گیر کرده‌اند، برای جان دادن به سرمایه‌های بحران زده‌شان، در برابر اعدام و کشتار در دولت روحانی، در برابر تشدید هر چه بیشتر فرودستی زنان، در برابر به بند کشیدن بسیاری از مخالفین، در برابر سرکوب و زندانی کردن کارگران و زحمت‌کشان و ... با سکوت‌شان به سران جمهوری اسلامی دست مریزاد می‌گویند. همان سکوت رضایت‌مندانه‌ای که در سی و هفت سال گذشته در برابر سرکوب مخالفین خصوصا کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ی 60 و تابستان 67 در ایران داشتند.
امروز نیز آن‌چه که برای امپریالیست‌ها در پی رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران از اهمیت درجه اول برخوردار است نه منافع زنان و مردم ایران، بلکه فائق آمدن بر مشکلات و بحران های نظام سلطه و استثمار خود و کسب هژمونی در جهان و منطقه‌ی خاورمیانه است. بنابراین برای دولت هایی چون ایتالیا و فرانسه، تعیین کننده است که بتوانند نفوذ خود را از نظر سیاسی و اقتصادی در ایران افزایش دهند تا از این طریق منافع خود را تضمین کنند. دعوت از روحانی در این راستا قرار دارد.

زنان و مردان مبارز و آزادی‌خواه!
امپریالیست‌های مردسالار اروپایی صحبت از قوانین خود در مورد «حقوق بشر و دمکراسی» می‌کنند، اما این دروغی بیش نیست. آن‌چه که در رأس همه‌ی قوانین برای‌شان اهمیت دارد، به حداکثر رساندن سود است. عملی کردن این قانون است که آنان را به حمایت و تقویت رژیم‌هایی هم‌چون رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی وا می‌دارد. از شما زنان و مردان آزادی‌خواه و مبارز می‌خواهیم که در رسا کردن صدای زنان ایران که از ستمدیده‌ترین اقشار جامعه هستند، با ما هم صدا شوید!
از شما می‌خواهیم که دست در دست ما و در کنار مردم ایران بایستید تا سیاست‌های امپریالیست‌های اروپایی و رژیم سرکوب‌گر جمهوری اسلامی که چیزی جز تحمیل ریاضت‌کشی، فقر و فلاکت، تشدید فرودستی زنان، به بند کشیدن مخالفین، اعدام زندانیان سیاسی و زندانی های عادی و ... نخواهد بود را هر چه وسیع‌تر افشا کنیم! از شما می‌خواهیم در کنار ما قرار گیرید تا در ادامه‌ی مبارزات‌مان در جهت سرنگونی انقلابی رژیم زن‌سیتز جمهوری اسلامی و حامیان امپریالیست‌اش بتوانیم به ساختن جامعه‌ای که در آن اثری از ستم و استثمار نباشد، کمک کنیم! رزم ما، رزم شماست.

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)

ژانویه ۲۰۱۶

www.8mars.com
https://facebook.com/8Mars.orgWe protest not only against Rouhani’s visit

but also against the totality of the patriarchal imperialist’s system!


Hassan Rouhani visits Europe (France and Italy) as the representative of anti-woman, oppressive regime of Islamic Republic of Iran. He visits the Europe so that hand in hand with patriarchal imperialists, and in pursuing their interests, to impose the austerity, poverty, oppression, exploitation of the working class and laborers, women slavery, etc. on the people of Iran.
Since the day it took the power in Iran, Islamic Republic regime has launched an ideological and political war on the whole society by enforcing women to put on Hijab and by establishing different laws against women according to the Islamic Sharia, as a means of its own stability. During last 37 years, this anti-woman regime has imposed total oppression against women and has destroyed many women’s lives.
Rouhani, as a representative of a medieval Islamic regime in Iran, travels to Europe while, at the same time, thousands of political prisoners are still in the regime's prisons and are being tortured, and their families are being threatened. Labors’ strikes have been oppressed and many of their representatives have been arrested or executed. Teachers' movement is suppressed and their leaders are imprisoned.
Since the beginning of Rouhani's presidency, at least 1900 people have been executed in Iran. Iran, under ruling of the Islamic Republic, is a place of suppressed opposition voices, arrested and imprisoned laborers and toilers, executions, unprecedented level of unemployment, poverty, enormous gap between social classes, addiction, prostitution of thousands of women, acid attacks and intensified violence against women. Iran is a place where thousands and thousands of children have to do hard, dangerous and underpaid jobs in a struggle to survive and support their families. Average age of addiction among women is 13, and within the last 10 years, the number of addicted has grown 4 times. Iran is a prison of nations and a slaughterhouse of progressive thoughts and those who fight against ignorance.
During Rouhani's presidency, Iran parliament has established more reactionary laws and proposals against women. According to these laws women have become incubation machines. Some proposals such as "population increase" and "preserving Hijab and chastity" have been approved that intensifies women's degradation. It ensures that women live in semi-slavery situation economically and socially. Behind their “generous” invitation of Rouhani, European patriarchal imperialists are craving for more economical and political interests. They support this oppressive regime in Iran, in the same way they fueled and supported the reactionary wars in the Middle East and North Africa, in which millions of people have been killed or forced to flee their homes. Even destruction of the whole environment in pursuit of their own interests has not satisfied their thirst.
Nowadays, in order to solve its deep structural crisis, Capitalism needs to involve the most reactionary and fundamentalist forces into the game. Iran’s government, as a reactionary regime, has done its best during all these years to become a powerful player in the Middle East region. For this reason as Rouhani became the president of Islamic republic of Iran, began executions in a more extensive scale than the former government, in order to ensure the US and European imperialists of its ability to help the imperialists to overcome their capitalist’s and the Middle East crisis. Now they can count on Iranian government as a “legitimate” and powerful government.
In return the US and European imperialists have chosen to be silent in the face of Rouhani’s government massacre and the increasing intensification of women’s degradation, imprisoning all the oppositions and suppressing and imprisoning the workers and toilers. They have also had the same supportive silence in the last 37 years in facing oppositions' suppression, especially mass murder of the political prisoners in the early 80s and summer 1988.
Today the most important issue for the imperialists in reaching the nuclear agreement with Iran is not in the interest of the Iranian people and women, but overcoming the bottlenecks and crises of their own system, and ensure their hegemony in the world, particularly in the Middle East. Therefore, it is crucial for the governments such as Italy and France to increase their political and economical influence on Iran, to be able to retain their own interests. This is the real reason behind inviting Rouhani.

Women and men militant and Freedom lovers!

European patriarchal imperialists are talking about their "human rights and democracy" which is nothing but a lie! What is the most important issue for them, to maximize their profits, and it is indeed this pursuit of profit which makes them support the anti-woman regime of Iran. We warmly call on you, women and men militants to join us in loudening Iranian women's voice, which is one of the most oppressed groups in their own society.
We call upon you to stand for the Iranian people and to expose the real face of European imperialists, their policies, and the nature of the oppressive Islamic Republic regime in Iran that does nothing but intensifying austerity, poverty, misery, women's degradation, imprisoning oppositions, and executing political and other prisoners in Iran.
We call upon you to stand with us to build a world in which there will be no oppression and exploitation. We can surely build this society by our struggle with the aim of a revolutionary overthrow of the Islamic republic regime of Iran and its imperialist allies.

8 March Woman's Organisation (Iran- Afghanistan)

January 2016

www.8mars.com
https://facebook.com/8Mars.orgNous protestons non seulement contre la visite de Rouhani,

mais aussi contre l'ensemble du système de l'impérialisme patriarcal!


Hassan Rohani visite l'Europe (France et Italie) en tant que représentant du régime oppressif et anti-femme de la République islamique d'Iran. Il visite l'Europe afin d’imposer, main dans la main avec les impérialistes patriarcaux et dans la poursuite de leurs intérêts d’imposer l'austérité, la pauvreté, l'oppression, l'exploitation de la classe ouvrière et des travailleurs, l'esclavage les femmes, etc., au peuple d'Iran.
Depuis le jour où il a pris le pouvoir en Iran, le régime de la République islamique a lancé une guerre idéologique et politique à l’encontre de la société dans son ensemble en imposant aux femmes le port du Hijab et en établissant différentes lois contre les femmes selon la charia islamique, comme un moyen d’assurer sa propre stabilité. Au cours des 37 dernières années, ce régime anti-femme a imposé l'oppression totale contre les femmes et a détruit la vie de nombreuses femmes.
Rouhani, en tant que représentant d'un régime islamique médiéval en Iran, voyage en Europe tandis que, dans le même temps, des milliers de prisonniers politiques sont toujours dans les prisons du régime, torturés et leurs familles menacées. Les grèves des travailleurs ont été réprimées et beaucoup de leurs représentants ont été arrêtés ou exécutés. Le mouvement des enseignants est interdit et leurs dirigeants sont emprisonnés. Depuis le début de la présidence de Rouhani, au moins 1900 personnes ont été exécutées en Iran. Ce pays, sous le pouvoir de la République islamique, est le lieu de la répression des voix de l'opposition, celui des ouvriers et les travailleurs arrêtés et emprisonnés, des exécutions, d’un niveau de chômage et de pauvreté sans précédent, d’un fossé énorme entre les classes sociales, de toxicomanie, de la prostitution des milliers de femmes, de la multiplication des attaques à l'acide et de l’exacerbation de la violence contre les femmes.
L'Iran est un endroit où des milliers et des milliers d'enfants sont astreints à de durs travaux, dangereux et mal payés, pour survivre et soutenir leurs familles. L'âge moyen de la toxicomanie chez les femmes est de 13 ans, et au cours des 10 dernières années, le nombre de toxicomanes a été multiplié par quatre. L'Iran est une prison des nations et le lieu d’anéantissement des pensées progressistes et de ceux qui se battent contre l'ignorance.
Durant la présidence de Rouhani, le Parlement iranien a adopté des lois et des propositions les plus réactionnaires contre les femmes. Selon ces lois les femmes sont devenues des machines à couver. L’adoption de propositions pour «développer la démographique» et «préserver le Hijab et la chasteté" renforce l’humiliation des femmes. Ceci permet que les femmes vivent dans une situation de semi-esclavage économique et social. Derrière leur «généreuse» invitation de Rouhani, les impérialistes patriarcaux européens ont soif d'intérêts économiques et politiques. Ils soutiennent ce régime oppressif en Iran, de la même manière qu'ils ont alimenté et soutenu les guerres réactionnaires dans le Moyen-Orient et en Afrique du Nord, où des millions de personnes ont été tuées ou forcées à fuir leurs foyers. Même la destruction de tout l'environnement dans la poursuite de leurs propres intérêts n'a pas satisfait leur appétit.
Aujourd'hui, afin de résoudre sa crise structurelle profonde, le capitalisme a besoin d'impliquer dans le jeu les forces les plus réactionnaires et intégristes. Le gouvernement iranien, comme un régime réactionnaire, a fait de son mieux pendant toutes ces années pour devenir un acteur puissant dans la région du Moyen-Orient. Pour cette raison, à l’accession de Rouhani à la présidence de la République islamique d'Iran, les exécutions se sont intensifiées, conduites à une plus grande échelle que par l'ancien gouvernement, afin d'assurer les impérialistes américains et européens de sa capacité à les aider à résoudre la crise du capitalisme et de celle du Moyen-Orient. Ils peuvent désormais compter sur le gouvernement iranien comme un gouvernement «légitime» et puissant.
En retour, les impérialistes américains et européens ont choisi de se taire devant le massacre par le gouvernement de Rouhani et l’avilissement grandissant des femmes, gouvernement qui emprisonne toutes les oppositions, supprime et enferme les travailleurs et ceux qui travaillent dur. Ils ont également fait montre du même soutien silencieux au cours des 37 dernières années face à la répression des oppositions, en particulier face aux assassinats de masse des prisonniers politiques dans les années 80 et durant l’été 1988.
Aujourd'hui, la question la plus importante pour les impérialistes dans une conclusion de l'accord nucléaire avec l'Iran ne porte pas sur l'intérêt du peuple iranien et des femmes, mais c’est celle de surmonter les goulots d'étranglement et des crises de leur propre système, et d'assurer leur hégémonie dans le monde, notamment au Moyen-Orient. Par conséquent, il est crucial pour les gouvernements comme en Italie et en France d'accroître leur influence politique et économique sur l'Iran, pour être en mesure de conserver leurs propres intérêts. Ceci est la vraie raison derrière l’invitation de Rouhani.
Nous protestons non seulement contre la visite de Rouhani, mais aussi contre l'ensemble du système de l'impérialisme patriarcale!
Hassan Rohani visite l'Europe (France et Italie) en tant que représentant du régime oppressif et anti-femme de la République islamique d'Iran. Il visite l'Europe afin d’imposer, main dans la main avec les impérialistes patriarcaux et dans la poursuite de leurs intérêts, l'austérité, la pauvreté, l'oppression, l'exploitation de la classe ouvrière et des travailleurs, l'esclavage les femmes, etc., au peuple d'Iran.
Depuis le jour où il a pris le pouvoir en Iran, le régime de la République islamique a lancé une guerre idéologique et politique à l’encontre la société dans son ensemble en imposant aux femmes le port du Hijab et en établissant différentes lois contre les femmes selon la charia islamique, comme un moyen d’assurer sa propre stabilité. Au cours de 37 dernières années, ce régime anti-femme a imposé l'oppression totale contre les femmes et a détruit la vie de nombreuses femmes.

Femmes et hommes militant.e.s et passionné.e.s de liberté!


Les impérialistes patriarcaux européens parlent de leurs «droits de l'homme et de la démocratie», ce qui est rien d’autre qu’un mensonge! La question la plus importante pour eux est de maximiser leurs profits, et c’est bien cette recherche du profit qui motive leur soutien au régime anti-femme d'Iran.
Nous vous appelons sincèrement, femmes et hommes militant.e.s à vous joindre à faire entendre la voix des femmes iraniennes, l'un des groupes les plus opprimés dans leur propre société.
Nous vous appelons à manifester votre soutien le peuple iranien et à exposer le vrai visage des impérialistes européens, leurs politiques et la nature du régime oppressif de la République islamique en Iran qui ne fait rien que renforcer l’austérité, la pauvreté, la misère, l’humiliation des femmes, l’emprisonnement des oppositions, et l'exécution de prisonniers politiques et autres en Iran.
Nous vous appelons à se joindre à nous pour construire un monde sans oppression ni l'exploitation. Nous sommes sûres que nous pouvons construire cette société en luttant avec comme objectif le renversement révolutionnaire du régime de République islamique d'Iran et de ses alliés impérialistes.

Organisation des Femmes de 8 mars (Iranienne - Afghane)

January 2016

www.8mars.com
https://facebook.com/8Mars.org