افق روشن
www.ofros.com

کمپین اعتراض به حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در سوئد


کمیته برگزاری اعتراض                                                                                           پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳۹۵ - ۲٦ مه ۲۰۱٦

قرار است وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران همراه با هیئتی به سوئد بیاید

ماموران جمهوری اسلامی ایران را به جرم قتل عمد دولتی وسرکوب آزادیها مواخذه کنید!

آیا وزیر خارجه سوئد ودولت متبوعش این حقایق عریان را نمی دانند که در ایران آزادی تشکل وتجمع واعتراض وجود ندارد و مردم بخاطر هرگونه تجمع وتشکل مستقل از دولت مجازات میشوند؟ آیا نمی دانند که شکنجه واعدام وشلاق زدن در ملا عام رایج ترین شیوه رژیم ایران در سرکوب مردم است؟ ! صد ها زورنالیست و فعال حقوق کودک وزنان و کارگران در زندانها بسر میبرند.
آیا . وزیر خارجه سوئد ودولت متبوعش این حقایق عریان را نمی دانند؟ که در نبود تشکل های مستقل و مدافع حقوق کارگران در طی نزدیک به چهل سال است که دستمزد واقعی کارگران همواره کاهش یافته و چندین برابر زیر خط فقرقرار دارد. عدم امنیت شغلی وقرارداد های موقت وسفید امضا بیش از ٩٠% کارگران شاغل را در بر میگیرد. دهها کارگر به جرم اعتراض علیه این موقعیت در زندا ن ها بسر میبرند و حبس های طولانی را طی میکنند فاصله حداقل دستمزد با هزینه خانواده کارگری که سه ونیم میلیون تومان برای امسال محاسبه شده، چهار برابر پائین تراز خط فقرتعیین شده است. در ماه گذشته ١٧ تن از کارگران معدن طلای «آق دره » به جرم اعتراض به حبس و شلاق محکوم شدند.
آیا وزیر خارجه سوئد ودولت متبوعش این حقایق عریان را نمی دانند که در ایران میلیونها کودک کار وخیابانی وجود دارد که از ابتدائی ترین حقوق انسانی واجتماعی محرومند؟. تبعیض جنسیتی تا حد یک آپارتاید جنسیتی پیش رفته است . زنان انسانهای درجه ٢ محسوب میشوند وقوانین قرون وسطایی مثل چند همسری برای مردان و ازدواج کودکان معمول گشته است . مجازات های وحشیانه ای مثل قطع دست وپا وسنگسار واعدام امری روز مره است. حجاب اجباری و قوانین عقب مانده مذهبی معیار حقوق شهروندی است. مجازات های اسلامی مثل سنگسار واعدام بعنوان روش های پسندیده به ادبیات کودکان تسری یافته است . آیا . وزیر خارجه سوئد ودولت متبوعش که ادعای دفاع از حقوق زنان و کودکان و آزادی دارند ،این حقایق عریان را نمی دانند؟ که: در ایران آزادی مذهب وبی مذهبی وجود ندارد و همه باید تابع قوانین مذهب حاکم یعنی شاخه ای از اسلام شیعی باشند؟ اقلیت های مذهبی سرکوب میشوند. از زمان صدارت روحانی تعداد اعدام ها بسیار رشد کرده است . ۴۵% از اعدام شدگان از جمعیت هشت میلیونی کرد ها هستند. دامن زدن به ناسیونالیزم وپایمال کردن حقوق خلق ها مثل کرد وبلوچ وعرب و...جدایی را بین انسانها وشهروندان تبلیغ و نهادینه میکند. قانون قرون وسطایی قصاص وچشم در مقابل چشم مردم عادی وقربانیان جنایت را به انتقام گیری دعوت میکنند . اعدام در ملاء عام تاثیرات مخرب خودرا بر اذهان مردم به خصوص کودکان حک میکند. باید آزادی تشکل ، مذهب وبی مذهبی ، دخالت مستقیم آحاد مردم در تعیین سرنوشت خویش ، ممنوعیت کار کودکان همراه با تامین اجتماعی آنها ، لغو حجاب اجباری و مجازات اعدام وسنگسار وآزادی همه کارگران زندانی وزندانیان سیاسی.... حداقل هائیست که می توان بر سرشان جمهوری اسلامی ایران و هیئت های وابسته اش را در سوئد مواخذه و محکوم نمود همانطور که باید دولت سوئد را که بخاطر سود های کلان این واقعیات تلخ را نایده گرفته است محکوم نمود.

بدین منظور کمیته برگزاری اعتراض روز جمعه از ساعت ٣ تا هفت در میدان سرگل پیکت های اعتراضی خود را آغاز

وهر روزتا ٣١ ماه مه ادامه میدهد روز اول یونی که هیئت وارد سوئد میشود از ساعت ١٢ در مین توریت جمع می شویم.

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

اعتراض، اعتصاب، تشکل مستقل آزاد باید گردد

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیزم

کمیته برگزاری اعتراض علیه ماموران جمهوری اسلامی در سوئد

تلفن تماس: ٠٧٢٨٣٧٩۴۵١

٢٦ ماه مه ٢٠١٦