افق روشن
www.ofros.com

فراخوان به تظاھرات عليه حسن روحانی در پاریس


کمیته برگزاری کارزار اعتراضی                                                                           پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۴ - ۱۲ نوامبر ۲۰۱۵

فراخوان

کارزار اعتراضی به ٣٧ سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران

به مناسبت سفر روحانی به فرانسه

حسن روحانی رئیس جمهور حکومت اسلامی ایران، توسط مقامات جمهوری فرانسه، به این کشور دعوت شده است تا به رغم نقض آشکارومداوم حقوق بشردرایران، مشارکت دراقدامات تروریستى، همکاری با مستبدین منطقه و بحران آفرینی درجهان، به عادی سازی روابط سیاسی و تجاری با فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی دست زده، براى خود مشروعيت كسب كند.
ما بخشی از تشکل های سیاسی واجتماعی وکنشگران اپوزیسیون در خارج از کشور، برای اعتراض به سى وهفت سال كشتار، سرکوب فاشیستی و تجاوز به حقوق همه اقشار مردم ایران و بیعدالتی اعمال شده نسبت به همه ستمدیدگان، اعم از زنان و کارگران و دیگر مزدبگیران و اندیشه ورزان وهنرمندان و معلمان و نویسنگان و روزنامه نگاران و دانشجویان، فارغ از جنسیت و قوميت و مليت و آئین و اندیشه، یک کارزار اعتراضی را تدارک دیده ایم.
به این مناسبت ازهمه ايرانيان آزاده كه باور به نفی و سرنگونی تمامیت نظام جمهوری اسلامی دارند و خواستار برقراری آزادی، دموکراسی، استقلال، برابری وعدالت اجتماعی، جدائی دین از دولت (لائیسیته-سکولاریسم)، رعایت تمامی حقوق ملیت های ساکن ایران براساس موازین بین المللی، لغومجازات اعدام، برچیدن بساط شكنجه، لغو هرگونه تعقيب كنشگران سیاسی، ملی و فرهنگی، برابری حقوق زن و مرد و رعایت آزادی های مدنی و سیاسی مصرح در منشور جهانی حقوق بشر واز جمله حق ملل درتعیین سرنوشت خویش هستند، دعوت می کنیم با مشارکت فعال خود به این کارزار اعتراضی بپیوندند.

تظاهرات مرکزی روز یکشنبه، ١۵ نوامبر ٢٠١۵

پاریس، میدان République، از ساعت ١٣ تا ١۵

آکسیون های بعدی:

دوشنبه ١٦ نوامبر از ساعت ٩ صبح تا ١٧، میدان Fontenoy پاریس هفتم، نزدیک یونسکو

سه شنبه ١٧ نوامبر از ساعت ١۵ تا ١٧ در میدان Invalides، پاریس هفتم

کمیته برگزاری کارزار اعتراضی به ٣٧ سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران - پاریس

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران - واحد پاریس
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران - پاریس
انجمن فرهنگی روژی کورد
جمعی از آنارشیست ها و آنارکو سندیکالیست های فارسی زبان درپاریس
جمعی از کمونیست های ایران (پاریس)؛
جمعیت کردهای مقیم فرانسه
حزب دموکرات کردستان
حزب دموکرات کوردستان ایران - کمیته پاریس؛
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران - فرانسه
سازمان راه کارگر- واحد پاریس
سازمان زنان هشست مارس - ایران- أفغانستان)
سازمان مردمی کرمانج خراسان از لندن
شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران
شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک
کانون پشتیبانی و دفاع از مبارزات مردم ایران-هانوور
کمیتە اعتراض بە سفر روحانی رئیس جمهور ایران بە فرانسە---از هلند
کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران - شیکاگو
کمیته زنان ضد سنگسار- پاریس   کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران - استرالیا
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری - خارج از کشور
همبستگی سوسسیالیستی با کارگران ایران - فرانسه

امضاها ادامه دارد...

سازمانها و نهادهائی که تاکنون با اطلاعیه مستقل از این کارزار پشتیبانی کرده اند:

تشکیلات خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)
فعالین چریک های فدائی خلق در اروپا
کومەلە زحمتکشان کردستان
میزکتاب آمستردام
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

***************

روحانی نماینده طبقه سرمایه دار حاکم بر ایران

و یکی از مسئولین جنایات رژیم جمهوری اسلامی در قتل عام و

اعدام ها و زندان و شکنجه هزاران کمونیست، آزادیخواه و مخالف است!

حسن روحانی نماینده رژیم هزاران اعدام وقتل عام بهترین جوانان ایران به ایتالیا وفرانسه میاید. آنکه دستی در خون آزادیخواهان ودستی در سفره خالی کارگران دارد میهمان سرمایه داری جهانی است . دولت های سرمایه داری مزد سرکوب وزندانهای مخوف را قرار است به روحانی ورژیم جمهوری اسلامی بدهند . آنها قرار است جمهوری اسلامی را بعنوان شریک غارتهای خود ارج بگذارند . هیچ نیرویی به خوبی جمهوری اسلامی نمی توانست یک برآمد عظیم انقلابی وضد سرمایه داری وضد امپریالیستی واستبداد را در ایران سرکوب کند. آنها گمان میبرند که بهشت سرمایه فراچنگ آمده وهنگام چپاول بیشتر شده است. نیروی کار ارزان در سایه سرکوب کارگران وتشکل های کارگری واستاندارد پائین زندگی بمدد گسترش فقر عمومی بدست آمده است. امید به انقلاب فروکش کرده وچشم امید به کرامات سرمایه داری جهانی دوخته شده است. القای این نگاه تقصیر طرفدارانشان است که چنین تصویری از جامعه ایران میپردازند و اپوزیسیون نما هایی که از جناحهای حکومتی تا دول امپریالیستی اصلاح و بهبود اوضاع ایران حتی سرنگونی رژیم را طلب میکنند. براستی اگر چنین بود چرا شمار اعتصابات کارگری در سالهای اخیر بی نظیر بوده است . چرا رژیم مجبور به قتل فعالین کارگری در زندان وگسترش دستگیریها واعدام ها است . چرا جنگ مداوم زنان با این حکومت هر روز در خیابانها ادامه داشته وگسترش می یابد.چرا آموزگاران وپرستاران به خیابان میریزند؟ چرا نیاز به تشکل و اعتراض در جنبش کارگری از تمامی منافذ حیاتی این جنبش می جوشد وخود نمایی میکند.
اگر روحانی بمدد اپوزیسیون بورژوایی آمده است تا به رتق وفتق امور سرمایه بپردازد وخبر یک جامعه قبرستانی و خاموش را به شرکای خود بدهد . اپوزیسیون واقعی وانقلابی بعنوان همدست توده ها ، باید خبر توطئه از پایین برای شکستن زنجیر ها را منتشر کند. آنچه در ۵٧ سرکوب شد دارد آرام خود را بازسازی میکند . این خبر امیوارکننده ایست برای همه آزادیخواهان جهان. که جمهوری اسلامی ورئیس جمهورش روحانی را به جرم سرکوبها واعدامها وقتل عام ها مواخذه کنند و کارگران وزحمتکشان را در تدارک خیزش مجدد یاری نمایند. خیزشی که دولت سرمایه داری و دستگاه سرکوب و بوروکراتیک اش و حکومت مذهبی وتبعیض جنسی و حکومت از بالا ونفی حاکمیت بر سرنوشت خویش را نشانه رفته است و سرآن دارد که قدرت را به کارگران وزحمتکشان بسپارد.قدرتی که تمام مقاماتش انتخابی وقابل عزل باشند وآزادیهای بی قیدو شرط سیاسی همراه با نفی استثمارانسان ار انسان مانیفستش را تشکیل میدهد.
شورای نمایندگان سازمانها ونیروهای چپ و کمونیست در راستای شعار سرنگونی انقلابی کلیت رژیم سرمایه داری – اسلامی حاکم بر ایران و تلاش برای تقویت بدیلی سوسیالیستی با اهداف مستقل خود در اعتراض به حضور این نماینده رژیم ارتجاع و استبداد وسرکوب در ایران شرکت می کند .از همه احزاب،سازمانهای ضد نظام سرمایه داری و آزادیخواه ومترقی وتشکل های کارگری میخواهیم در اعتراض به جنایات رژیم جمهوری اسلامی در اکسیون هایی که نافی اهداف ذکر شده نباشند شرکت کرده و از مبارزه کارگران وزحمتکشان برای سرنگونی انقلابی و برای آزادی زندانیان سیاسی وکارگران زندانی و دفاع از برابری زنان با مردان و حق تعیین سرنوشت برای ملیت های تحت ستم واتحاد داوطلبانه آنها و حق تشکل یابی مستقل کارگران و دیگر گروه های اجتماعی که علیه رژیم سرمایه داری - اسلامی مبارزه می کنند ،حمایت کنند.

زنده باد آزادی     زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

شورای نمایندگان احزاب، سازمانها و نیروهای چپ و کمونیست

اسامی امضا کنندگان:

١ - اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور
٢- اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان
٣ - کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه ٦٠ در ایران - مونترال، کانادا
٤ - حزب کمونیست ایران
۵ - کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)
٦ - سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
٧ - سازمان راه کارگر
٨ - سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
٩ - شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران - استکهلم
١٠ - شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه - هامبورگ
١١ - کانون اندیشه کپنهاگ - دانمارک
١٢ - کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ
١٣ - کمیته جوانان بلژیک
١٤ - کمیته بین المللی برای حمایت زندانیان سیاسی ایران - ناظر
١۵ - کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران - دانمارک
١٦ - کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران - فنلاند
١٧ - نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران - غرب آلمان
١٨ - هسته اقلیت

***************

فراخوان به تظاھرات عليه حسن روحانی

مردم آزادیخواه!
قرار است، حسن روحانی نماینده رژیم ارتجاعی و ضدانسانی جمهوری اسلامی که همواره در جنایات بی انتهای این رژیم، نقشی فعال داشته، به دعوت روسای جمهوری ایتالیا و فرانسه، پس از یک سفر دو روزه به ایتالیا، روز ۱۶ نوامبر ( ۲۵ آبان) وارد پاریس شود. این سفر در پی توافقات اخیر هسته ای و در چارچوب گسترش روابط سیاسی و اقتصادی دول امپربالیستی با جمهوری اسلامی صورت می گیرد. هدف دولت‌های امپریالیست از این دعوت، انعقاد قرادهای اقتصادی و تجاری است که سودهای کلانی عاید انحصارات امپریالیستی کند و در همان حال، در شرایطی است که سرکوب، خفقان و کشتار در ایران ادامه دارد و فعالین سیاسی واجتماعی، کارگران، معلمان، زنان، روزنامه‌نگاران و... مورد پی گرد قرار گرفته، دستگیر و زندانی می شوند و اعدام ها در ایران به امری روزمره تبدیل شده است، این رژیم ارتجاعی را تقویت کنند.
گرچه دولت های امپریالیستی برای منافع اقتصادی خود به تقویت حکومت سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی ادامه می دهند، اما افکار عمومی مترقی جهان در مقابل خفقان و سرکوب سیستماتیک در ایران سکوت نکرده و نمی کند.
برای رسواکردن هرچه بیشتر جمهوری اسلامی و حامیان بین‌المللی آن در افکارعمومی جهان، در اعتراضاتی که علیه سفر روحانی سازماندهی شده، شرکت کنید.
تشکیلات خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت) از کلیه نیروهای انقلابی و آزادیخواه دعوت می کند در تظاهراتی که توسط "کمیته کارزار اعتراضی به ۳۷ سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران" در پاریس سازمان داده شده است، شرکت کنید تا به حضور حسن روحانی که نماینده حکومت سرکوب و کشتار درایران است، اعتراض کنیم.

سرنگون باد جمهوری اسلامی - برقرار باد حکومت شورایی

تشکیلات خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)

۹ نوامبر ۲۰۱۵(۱۸ آبان ۱۳۹۴)

***************

علیه حضور رییس جمهور شکنجه و اعدام نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی در فرانسه

کارگران، مردم آزادیخواه فرانسه!
حکومت امپریالیستی فرانسه، به نیابت از شما، از نماینده نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران دعوت بعمل آورده است تا در ۱۶ نوامبر امسال مهمان کشور شما باشد. "همبستگی مدافعان جنبش کارگری در ایران"، از شما درخواست میکند که به این دعوت از طرف دولت فرانسه، باتمام قدرت اعتراض کنید و نگذارید رییس جمهور رژیم شکنجه و اعدامِ نظام جنایتکارِ سرمایهِ داری جمهوری اسلامی وارد کشور شما شود.
سرمایه داری جهانی در یک بحران مزمن ساختاری علاج ناپذیر گرفتار آمده است ، برای برون رفت از بحران و ترس از پیامد های ناشی از آن که به ظهور جنبش ها و مبارزات کارگری برای دنیایی بهتر و برابرطلبانه می انجامد، سرمایه داری جهانی دست به تقسیم نوین جهانی منافع اقتصادی و نظم نوین منطقه ای و حمایت از حکومت های مرتجع و سازمان های مخوف و آدمکش مذهبی که دل هر انسانی را بدرد می آورند، روی آورده است.
رژیم جمهوری اسلامی حاصل شکست انقلاب مردم آزادیخواه ایران برعلیه استبداد شاهی است که دولت پیشین شما در زمان ریاست جمهوری والری ژیسکاردستن، در سال ۱۹۷۹، میزبان بنیانگذار جنایتکار آن، خُمینی در "نوفل لوشاتو" بود. درست مانند آنچه که بر سر قیام های بزرگ توده ای و اجتماعی کشورهای آفریقای شمالی، موسوم به "بهار عربی،" بر علیه رژیمهای مستبد به وقوع پیوست که بوسیله ی قدرت های جهانی از جمله فرانسه با حمایت و تسلیح نیروهای جنایتکار و مرتجع اسلامی با شکست و هرج و مرج روبرو گشتند. همین دولت ها در کنفرانس گوادلوپ توافق کردند که در میان دهها جنبش و گروه سیاسی موجود، از جنبش ارتجاعی اسلامی به رهبری خمینی حمایت کنند و وی را در صدر رسانه های گروهی خود قرار داده و به افکارعمومی مردم ایران بعنوان تنها الترناتیو رژیم مستبد پهلوی، تحمیل کردند!
از آن زمان تاکنون، نظام جنایتکار سرمایه داری جمهوری اسلامی ، حمام خونی از کارگران، مردم زحمتکش و نیروهای کمونیست و انقلابی در ایران براه انداخته است که در اثرآن هزاران نفر به جوخه های اعدام سپرده شده اند وهزاران نفر دیگرنیز در زندانها و سیاهچالهای رژیم، تحت شکنجه های قرون وسطایی قرار گرفته اند. اگر جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران طی نزدیک به چهار دهه تاکنون مورد اعتراض سازمانهای مدافع حقوق بشر کشورهای غربی و از جمله توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد محکوم شده است، بعد از توافق هسته ای رژیم اسلامی با دول ۵ + ۱ در ماه ژوئیه امسال، قرار است این رژیم هم به عضویت باشگاه جنایتکاران جنگی در خاورمیانه پذیرفته شده و جنایات آن، چه بر ضد مردم ایران و چه در منطقه، با سکوت این سازمانها همراه شود. کارگران و مردم آزادیخواه فرانسه!
طبقه کارگر ایران از حق بیمه بیکاری، اجتماعی محروم است و اکثر آنها در فقدان امنیت شغلی با قراردادهای موقت و با امضای سپید به کار گماشته می شوند. تشکل مستقل کارگری نظیر نهادها و سندیکاها، جرم سیاسی محسوب میگردند و از این نظر بسیاری از فعالین آن در زندان های قرون وسطایی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران، که روحانی مرتجع رئیس جمهور آنست، محکوم گشته اند و مورد آزار، شکنجه و حتی از دست دادن جان خود قرار می گیرند. با این همه کارگران ایران برای احقاق حقوق اولیه انسانی و طبقاتی خویش در مبارزه ی همه جانبه ای بر علیه سیستم سرمایه داری و استثمارگران و نمایندگانشان در ایران می رزمند و برای افشا و طرد آنها به حمایت کارگران فرانسه نیاز مبرمی دارند.
ما و کارگران و مردم آزادیخواه و مترقی ایران از طبقه کارگر فرانسه انتظار داریم که نه تنها به دعوت دولت سرمایه داری فرانسه از رئیس جمهور مرتجع رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، حسن روحانی اعتراض کنید، بلکه نزد افکار عمومی کارگری تبلیغ نموده که پاریس، شهر اولین انقلاب کارگری، جای جنتایتکاران ضد مردمی نیست. بعلاوه، از شما انتظار میرود که از مبارزات کارگران، معلمان، پرستاران و همه نیروی کار ایران که طی قریب چهار دهه است که رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی به بهانه های "جنگ،" و یا تحریمهای اقتصادی، فقر و فلاکت را به همه آنها تحمیل کرده است و زندگی چندین نسل از کارگران و مردم زحمتکش ایران را به تباهی کشانده است، حمایت کنید!

زنده باد همبستگی بین المللی کارگران جهان!

سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده باد سوسیالیسم!

همبستگی مدافعان جنبش کارگری در ایران ـ پاریس

۹ نوامبر ۲۰۱۵ پاریس

***************

در اعتراض به سفر حسن روحانی به فرانسه

حسن روحانی، رئیس جمهور رژیم سرکوبگر اسلامی و قاتل کارگران و زحمتکشان در ایران به مهمانی سرمایه داران مدعی دمکراسی و حقوق بشر در فرانسه می رود. هدف از این سفر بهبود روابط اقتصادی و سیاسی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و فرانسه بعد از توافق هسته ای بین ایران و قدرت های بزرگ سرمایه داری جهان است. حسن روحانی رنیس جمهور حکومتی است که ٣٧ سال است با سرکوب کارگران و تشکل های کارگری، معلمان، زنان، نویسندگان، هنرمندان و اعدام و کشتار مخالفان سیاسی و بطور کلی با استبداد مطلق در قدرت بوده است.
به رغم توهم پراکنی های اصلاح طلبان حکومتی و هواداران دولت روحانی مبنی بر بهبود اوضاع سیاسی و اقتصادی بعد از توافق هسته ای، اوضاع نه تنها بهبود نیافته بلکه رژیم جمهوری اسلامی بعد از تواقق هسته ای موجی جدید از سرکوب به راه انداخته است. بنا بر برخی آمارها تعداد بیکاران در ایران به هفت میلیون رسیده است و بیش از نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. حداقل دستمزد اعلام شده توسط دولت یک چهارم خط فقر است. در چنین شرایطی اعتراض ها و اعتصاب های کارگران، معلمان و پرستاران در سراسر کشور جریان داشته است. سرکوب سیاسی و بگیر و ببند، پاسخ رژیم جمهوری اسلامی از جمله دولت روحانی به این اعتصاب ها واعتراض ها بوده است.
در بیش از یک سال و نیمی که حسن روحانی به ریاست جمهوری رسیده است، بویژه فعالین کارگری، معلمان و دیگر فعالین اجتماعی به شدت مورد آماج سرکوب رژیم اسلامی بوده اند. تنها به چند نمونه اشاره می کنیم: در ۱۳ سپتامبر شاهرخ زمانی، فعال سرشناس جنبش کارگری و سوسیالیستی ایران، را در زندان کشتند و اعلام کردند که سکته مغزی کرده است. شاهرخ به جرم فعالیت های کارگری به ۱۱ سال حبس محکوم شده بود و از سال ۲۰۱۱ در زندان بسر می برد. محمود صالحی یکی دیگر از فعالین سرشناس کارگری که در سالهای اخیر به دعوت سندیکاهای کارگری فرانسوی برای شرکت در یک کنفرانس کارگری به این کشور مسافرت کرده بود، اخیرا برای بار دیگر به ۹ سال زندان محکوم شده است. بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری و حقوق کودکان، بیش از پنج سال است که در زندان است و اینک هفت سال زندان دیگر برایش بریده اند. رسول بداقی، معلم، شش سال حکم ظالمانه زندان را سپری کرده است، اما به تازگی باید سه سال دیگر نیز در زندان محبوس بماند. اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران چند ماه است که بدون هیچ حکمی در زندان اوین بسر می برد. محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران از ماه سپتامبر در بازداشت است؛ و قصد دارندعلی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، را پس از بازداشت موقت دادگاهی کنند. همچنین در آستانه مسافرت روحانی به فرانسه، جعفر عظیم زاده دبیر هئیت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را به زندان انداختند. او به شش سال حبس محکوم شده است. از جمله فعالیتهای عظیم زاده دفاع از حقوق ابتدایی کارگران و جمع آوری چهل هزار امضا برای افزایش دستمزد ها بوده است. اسامی را همچنان می توان ادامه داد. درحقیقت همزمان با سفر روحانی به فرانسه، دهها فعال کارگری، معلمان و دیگر فعالین اجتماعی و سیاسی و عقیدتی هم اینک در زندان های رژیم اسلامی در شرایط غیر انسانی به بند کشیده شده اند و یا تحت تهدید و پیگرد و نیز قتلهای برنامه ریزی شده قرار دارند.
حسن روحانی نماینده رژیم سرکوب گری است که قتل عام دهها هزار زندانی سیاسی در دهه شصت را در پرونده ننگین خود دارد. از دولت بورژوایی فرانسوا اولان برای سفر رسمی روحانی به فرانسه انتظاری نمی توان داشت، اما انتظار ما این است که جنبش کارگری و چپ و دیگر جنبش های مترقی و آزادی خواه و برابری طلب فرانسه در مقابل آن صف آرایی کنند. بی شک کموناردهای فرانسه به محض ورود چنین آدمی به خاک آن کشور او را به جرم شرکت در جنایت علیه بشریت دستگیر و به پای میز محاکمه می کشیدند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران از کارزاری که برای اعتراض به کلیت نظام جمهوری اسلامی و اعتراض به حضور روحانی در فرانسه سازمان داده شده است حمایت می کند و از همه فعالین جنبش کارگری و آزادی خواهان می خواهد که در این حرکتهای اعتراضی شرکت نمایند.
تشکلات کارگری فرانسه به ویژه در سالهای اخیر به اشکال مختلف همبستگی طبقاتی خود را از مبارزات کارگری در ایران اعلام داشته اند و بارها نسبت به نقض حقوق پایه ای کارگران در ایران توسط رژیم اسلامی اعتراض کرده اند. ما به سهم خود از تشکل های کارگری فرانسه می خواهیم که به دولت فرانسه که در مناسباتش با رژیم اسلامی به نقض حقوق اولیه کارگران و حقوق پایه ای انسان توسط این رژیم وقعی نمی گذارد اعتراض کنند و نگذارند که منافع سیاسی و اقتصادی دولت بورژوایی فرانسه و سود شرکت های سرمایه داری فرانسه، بر سرکوب و جنایاتی که در ایران توسط رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی صورت می گیرد، سرپوش بگذارد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۱ نوامبر ۲۰۱۵

info@workers-iran.org / www.workers-iran.org /www.etehadbinalmelali

***************

فراخوان به تظاهرات

علیه حضور حسن روحانی، جلاد جمهوری اسلامی و "قهرمان اعدام" در فرانسه!

مردم آزادیخواه! نیروهای مترقی و مبارز! به دعوت دولت فرانسه، حسن روحانی، رییس جمهور جنایتکار جمهوری اسلامی که لقب ننگین "قهرمان اعدام" را با خود حمل می کند، برای "گسترش مناسبات دوجانبه" به این کشور سفر می کند. این سفر در چارچوب دیپلماسی "توافق هسته ای" و به منظور عقد قراردادهای غارتگرانه اقتصادی هر چه بیشتر به نفع قدرتهای امپریالیستی صورت می گیرد. بلندگوهای تبلیغاتی طبقه حاکم در اتحادیه اروپا از هم اکنون موج تازه ای از تبلیغات فریبکارانه در حمایت از جمهوری اسلامی را با هدف پوشاندن ماهیت ضد مردمی این رژیم و رییس جمهور جلاد آن به راه انداخته اند!
دولت فرانسه در شرایطی میزبان روحانی تبهکار است که رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی با استثمار و غارت وحشیانه مردم ما، تسمه از گرده کارگران و توده های تحت ستم کشیده، زندانها را از فعالین کارگری، زنان و جوانان مبارز، فعالین سیاسی و مدنی ملی انباشته ساخته و با برافراشتن چوبه های دار و شکنجه در سراسر کشور رکورد جدیدی از ترور، اعدام و کشتار مخالفین را به ثبت رسانده است!

هم وطنان مبارز!
در اعتراض به بیش از سه دهه جنایات سیستماتیک این رژیم سرکوبگر، با شعار:

"جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد!" و "زنده باد انقلاب!"

به صف تظاهرات علیه حضور روحانی در فرانسه بپیوندیم؛ از مبارزات کارگران، زنان، جوانان و روشنفکران برای نان و آزادی و نابودی هر گونه ظلم و ستم دفاع کنیم. همچنین سیاستهای ضد مردمی قدرتهای امپریالیستی در حمایت از رژیم ضدخلقی و جنایتکار جمهوری اسلامی را در افکار عمومی افشا نمائیم!

زمان: ساعت ١٣ تا ١۵ روز یکشنبه ١۵ نوامبر ٢٠١۵

مکان: پاریس، میدان Republique

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در اروپا

٨ نوامبر ٢٠١۵

***************

دعوت به آکسیون در لندن

جنایات رژیم جمهوری اسلامی در دهه شصت را فراموش نمی کنیم و هرگز آن را نمی بخشیم!

رژيم زن ستیزو سرکوبگرجمهوری اسلامی از سال ٢٠١٤ تا کنون بیش از ١٩٠٠ نفر از زندانيان كه زندانيان سياسی را نیز در برمی گيرد، اعدام کرده است و بار ديگر مقام اول در سطح جهان را در زمينه‌ی حکم اعدام نصیب خود کرده است! فقط در همین شش ماه گذشته ٥٧٠ زندانی به چوبه دار سپرده شده‌اند !
جمهوری اسلامی به محض به قدرت رسیدن برای تثبیت پایه های ایدئولوژیک سیاسی خود حمله به زنان را آغاز کرد. سرکوب زنان آغازی برای سرکوب کل جامعه بود. در طول دهه شصت هزاران هزار نفر از انقلابیون و آزادیخواهان روانه زندان ها و جوخه های مرگ شدند. بیش از ٣٥٠ نفر از مخالفین رژیم در خارج از کشور ترور شدند، صد ها نفر بهایی دستگیر، زندانی و به قتل رسیدند، هم جنس گرایی جرم شد و مجازاتش شلاق و اعدام. حجاب اجباری به زنان تحمیل شد.
صدها زن به دلیل سرپیچی از قوانین اسلامی سنگسار شدند و ... . زنان زندانی بعنوان سمبل مقاومت کل زنان در جامعه توسط بازجویان و شکنجه گران به شدیدترین وجهی مجازات شدند تا درس عبرتی برای دیگر زنان شوند. شلاق، شکنجه آزار جنسی و تجاوز جیره روزانه زنان زندانی شد که حاضر نشدند تن به قوانین اسلامی زن ستیز بدهند. سران جمهوری اسلامی در اوج عجز و ناتوانی از پس انتقام از این زندانیان برآمدند. جوخه های مرگ را در صحن زندان ها برپا کردند و پیکر شکنجه شده هزاران هزار زندانی سیاسی را به دار آویختند. ولی تمام این کشتارها نتوانست نیروی مقاومت زندانیان را درهم شکند. کشتارتابستان خونین ٦٧ نشان عجز و ناتوانی رژیم جمهوری اسلامی در مقابل مردمی بود که فرزندان شان در زندان ها حماسه های مبارزه و مقاومت آفریدند. آن چه به زندانیان توان ایستادگی می داد، قدرت آرمان شان، جذبه قدرتمند یک جامعه نوین، و در مقابل خشم و انزجار از جامعه کهنه و ارتجاعی بود. بسیاری از زندانیان سیاسی جان خود را فدای آرمان رهایی انسان ها و جهانی عاری از ستم و استثمار کردند.

ما از تمامی زنان و مردان مبارز و آزادیخواه می خواهیم که در بیست و هفتمین سالگرد جانباختگان زندانی سیاسی به این آکسیون بپوندند، تا همراه هم بتوانیم جنایات جمهوری اسلامی را هر چه بیشترافشا کنیم. باشد تا بانگ مبارزاتی ما هر چه رساتر به گوش مردم جهان رسد و گامی باشد برای درهم شکستن درهای زندان های رژیم سرکوبگرجمهوری اسلامی.

زمان: شنبه ١٩ سپتامبر٢٠١٥ از ساعت ١٣ تا ١٥

مکان: مقابل نشنال گالری در میدان ترافالگار

نزدیکترین ایستگاه آندر گراند: Charing Cross

سازمان زنان هشت مارس ( ایران- افغانستان ) - انگلستان

***************

ما نه تنها به سفر روحانی،

بلکه به کلیت نظام مردسالارامپریالیستی حاکم بر جهان معترضیم!

روحانی به عنوان نماینده‌ی کلیت رژیم زن‌ستیز و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی ایران به اروپا (ایتالیا و فرانسه) می‌آید تا دست در دست امپریالیست‌های مردسالار برای تأمین منافع خود، ریاضت‌کشی، فقر، سرکوب و فوق ‌استثمار کارگران و زحمت‌کشان، برده‌گی زنان و ... را به مردم ایران تحمیل نمایند. رژیم بنیادگرای جمهوری اسلامی از زمان قدرت‌گیری در ایران جنگ سیاسی و ایدئولوژیک خود را با اجباری کردن حجاب و تصویب قوانین ریز و درشتِ ضدزن مبتنی بر شریعت اسلامی، به عنوان اهرمی برای تثبیت حاکمیت خود، بر کل جامعه تحمیل کرده است. در طول ٣٧ سال این رژیم ضدزن، ستم‌گری همه جانبه را علیه زنان اعمال کرده و زندگی میلیون‌ها زن را به تباهی کشانده است.
سفر روحانی نماینده‌ی رژیم قرون وسطایی جمهوری اسلامی به اروپا هنگامی صورت می‌گیرد که هم‌چنان هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند، مورد شکنجه قرار می‌گیرند و خانواده‌های‌شان تهدید و زندانی می‌شوند. اعتصابات کارگران سرکوب شده و بسیاری از نمایندگان آنان دستگیر و اعدام شده‌اند. جنبش معلمان سرکوب و نمایندگان‌شان روانه‌ی زندان می‌شوند.
ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، جایی است که سرکوب وحشیانه‌ی هر صدای معترض، دستگیری و زندانی کردن کارگران و زحمت‌کشان، نرخ روز افزون اعدام‌ها (از زمان ریاست جمهوری روحانی تا کنون حداقل ١٩٠٠ نفر اعدام شده‌اند)، گسترش بی‌سابقه‌ی بی‌کاری، فقر، افزایش شکاف طبقاتی، اعتیاد، تن‌فروشی هزاران هزار زن، اسیدپاشی و تشدید خشونت بر زنان در آن بی‌داد می کند.
ایران جایی است که در آن هزاران هزار کودک برای بقای زندگی خود و خانواده بیگاری می‌کنند، میانگین سن اعتیاد دختران ١٣ سال و رشد اعتیاد در مدت ١٠ سال ٤ برابر شده است. ایران زندان ملت‌ها و سلاخ‌خانه‌ی افکار نوین و مبارزین با جهل است.
تحت ریاست جمهوری روحانی، مجلس قوانین ارتجاعی بیشتری را علیه زنان تصویب کرده است. بر مبنای این قوانین زنان تبدیل به ماشین جوجه کشی شده‌اند. در دولت روحانی طرح‌هایی هم‌چون «افزایش جمعیت»، «صیانت از حجاب و عفاف» و ... به تصویب رسیده است که عمق بخشیدن به فرودستی زنان را تضمین کند. تضمین کند که زنان به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در شرایط نیمه برده‌گی به سر برند.
امپریالیست‌های مردسالار اروپایی امروز در دعوت «سخاوتمندانه»‌ی خود از روحانی و پشتیبانی از رژیم سرکوب‌گر جمهوری اسلامی منافع اقتصادی و سیاسی خود را دنبال می‌کنند. همان‌طور که پیش‌تر برای کسب مافوق سود در جنگ‌های ارتجاعی منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا آتش افروختند و میلیون‌ها انسان را کشتند و یا آواره‌ی راه‌های بی‌بازگشت کردند؛ و حتی تخریب کلیت محیط زیست و حتی تخریب کره‌ی زمین هم عطش بی‌پایان منفعت‌طلبی‌شان را سیراب نکرده است.
همان‌طور که امروز سرمایه‌داری برای برون‌رفت از بحران عمیق ساختاری‌اش نیاز به بازی گرفتن ارتجاعی‌ترین نیروهای بنیادگرا دارد، جمهوری اسلامی نیز سال‌هاست برای‌ این‌ٰکه تبدیل به یک باز‌ی‌گر قدرت‌مند منطقه‌ای شود از هیچ کوششی فروگذار نکرده است. به همین دلیل هم از زمان بر روی کار آمدن دولت روحانی برای این‌‌که سران جمهوری اسلامی در مذاکرات با امپریالیست‌های آمریکایی و اروپایی به آنان اطمینان دهند که می‌توانند روی دولت ایران به عنوان یک دولت «مشروع» و مقتدر برای خارج شدن از بحران سرمایه‌داری و خاورمیانه حساب کنند، دست به اعدام‌های وسیع‌تر از قبل و بازداشت مخالفین زدند. در مقابل هم امپریالیست‌های آمریکایی و اروپایی برای برون رفت از باتلاق بحران خاورمیانه که در آن گیر کرده‌اند، برای جان دادن به سرمایه‌های بحران زده‌شان، در برابر اعدام و کشتار در دولت روحانی، در برابر تشدید هر چه بیشتر فرودستی زنان، در برابر به بند کشیدن بسیاری از مخالفین، در برابر سرکوب و زندانی کردن کارگران و زحمت‌کشان و ... با سکوت‌شان به سران جمهوری اسلامی دست مریزاد می‌گویند. همان سکوت رضایت‌مندانه‌ای که در سی و هفت سال گذشته در برابر سرکوب مخالفین خصوصا کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ی ٦٠ و تابستان ٦٧ در ایران داشتند.
امروز نیز آن‌چه که برای امپریالیست‌ها در پی رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران از اهمیت درجه اول برخوردار است نه منافع زنان و مردم ایران، بلکه فائق آمدن بر مشکلات و بحران های نظام سلطه و استثمار خود و کسب هژمونی در جهان و منطقه‌ی خاورمیانه است. بنابراین برای دولت هایی چون ایتالیا و فرانسه، تعیین کننده است که بتوانند نفوذ خود را از نظر سیاسی و اقتصادی در ایران افزایش دهند تا از این طریق منافع خود را تضمین کنند. دعوت از روحانی در این راستا قرار دارد.

زنان و مردان مبارز و آزادی‌خواه!
امپریالیست‌های مردسالار اروپایی صحبت از قوانین خود در مورد «حقوق بشر و دمکراسی» می‌کنند، اما این دروغی بیش نیست. آن‌چه که در رأس همه‌ی قوانین برای‌شان اهمیت دارد، به حداکثر رساندن سود است. عملی کردن این قانون است که آنان را به حمایت و تقویت رژیم‌هایی هم‌چون رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی وا می‌دارد.
از شما زنان و مردان آزادی‌خواه و مبارز می‌خواهیم که در رسا کردن صدای زنان ایران که از ستمدیده‌ترین اقشار جامعه هستند، با ما هم صدا شوید! از شما می‌خواهیم که دست در دست ما و در کنار مردم ایران بایستید تا سیاست‌های امپریالیست‌های اروپایی و رژیم سرکوب‌گر جمهوری اسلامی که چیزی جز تحمیل ریاضت‌کشی، فقر و فلاکت، تشدید فرودستی زنان، به بند کشیدن مخالفین، اعدام زندانیان سیاسی و زندانی های عادی و ... نخواهد بود را هر چه وسیع‌تر افشا کنیم!
از شما می‌خواهیم در کنار ما قرار گیرید تا در ادامه‌ی مبارزات‌مان در جهت سرنگونی انقلابی رژیم زن‌سیتز جمهوری اسلامی و حامیان امپریالیست‌اش بتوانیم به ساختن جامعه‌ای که در آن اثری از ستم و استثمار نباشد، کمک کنیم! رزم ما، رزم شماست.

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) - نوامبر ۲۰۱۵


فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) در آکسیونی که کمیته برگزاری کارزار اعتراضی به ٣٧ سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران در پاریس فراخوانده است شرکت خواهند کرد.

www.8mars.com
zan_dem_iran@hotmail.com
https://facebook.com/8Mars.org