افق روشن
www.ofros.com

اطلاعیه كناره‌گيرى حامد كريمى از انجمن جمال چراغ ويسى


حامد كريمى                                                                                                     سه شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٠

اخيرأ، در بعضى از سايت ھاى انترنتى، شاھد اطلاعيه‌ھاى بنام "انجمن جمال چراغ ويسى" بوده‌ام و علاوه‌ بر اين، كماكان از نام من ھم بمثابه‌ عضو اين انجمن استفاده‌ مى شود. اين در حالى است كه‌ بيش از دو سال قبل، من از انجمن ذكر شده‌، كناره‌گيرى كرده‌ و ھيچ گونه‌ ھمكارى سياسى و تشكيلاتى نيز نداشته‌ام. از اين رو، لازم دانستم كه‌ افكار عمومى را در جريان اين مسئله‌ مطلع نمايم.

پيروز باشيد

حامد كريمى- ١٦ خرداد ١٣٩٠