افق روشن
www.ofros.com

در مورد عدم درج تکذيبيه انجمن خبازان و مراسم توديع فتاح حسن پور


توضيح سایت کارگران ایران                                                                                      دوشنبه ١١ دی ١٣٩١

توضيح سایت کارگران ایران، در مورد عدم درج تکذيبيه انجمن خبازان و مراسم توديع فتاح حسن پور

بعد از درج گزارشی از مراسم توديع فتاح حسن پور، کارگر خباز و عضو قبلی هيئت مديره انجمن خبازان سقز و سخنرانی محمود صالحی در اين مراسم آتش به خرمن تعدادی تازه بدوران رسيده و بی ربط به طبقه کارگر افتاد. از جمله از طريق ايميل (anjoman.khabazans@gmail.com) از کشور آمريکا و شهر کاليفرنيا، تکذيبيه ای بنام انجمن صنفی کارگران خباز سقز به سايت "کارگران ايران"رسيد. ما بعد از دريافت اين تکذيبيه با دوستان خود در ايران و بخصوص با چند نفر از کارگران خباز که در آن مراسم حضور داشتند تماس گرفتيم و در مورد صحت و سقم مراسم سئوال کرديم که همگی آن مراسم را تائيد کردند. و با توجه به اين موضوع از درج"تکذيبيه" خودداری کرديم و با کسی که گزارش را برای ما فرستاده بود تماس گرفتيم و ايشان قبول کردند که اشتباه کرده که اسم سنديکا را در اخر گزارش آورده است. او صادقانه از ما خواست اسم سنديکا را از گزارش حذف کنيم. ما هم همين کار را کرديم. بار ديگر همان شخص از آمريکا تکذيبيه را ارسال کرد و اصرار داشت که تکذيبيه درج شود.اين در حالی بود که برای ما مشخص شده بود تکذيبيه از طرف هیأت مديره انجمن ارسال نشده است. به همينخاطر ما از ايشان خواستيم با نام خودش تکذيبيه را ارسال کند نه با نام سنديکايی که من محمد هم عضوی آن و شرکت تعاونی اش هستم. ارسال کننده در جواب ما،اين متن را ارسال کرده بود: "بايد بگوييم برای شما و همفکران شما متاسف هستيم. شما کارگران را نادان فرض کرده ايد. شما نامه رسمی يک تشکل برايتان مهم نيست از ما می خواهيد با نام شخص اطلاعيه را صادر کنيم. اين از عجايب هفت گانه است. در ضمن عين متن درج شده در سايت شما را برايت می فرستم. با حذف نام سنديکا بعد از چند روز گناه شما بخشيده نخواهد شد. کمی شهامت داشته باش."(توجه کنيد،آقای محترمی که از شهر کاليفرنيای امريکا با نام انجمن خبازان سقز برای سايتها تاييديه و تکذيبيه ارسال ميکند طلب کار هم تشريف دارند)
نظر به اينکه ميخواستيم کاملا از صحت و سقم گزارش و مراسم مطمئن شويم با محمود صالحی تماس گرفتيم و از ايشان سوال کرديم. محمود صالحی ضمن تائيد گزارش فوق تنها به اين مسئله معترض بود که گزارش تکميل نيست و مدعی بود بيشتر از آنچه در گذارش آمده است صحبت کرده است. برای نمونه ايشان تاکيد داشت که در رابطه با قانون کار هم صحبت کرده است ولی در گزارش به آن اشاره ای نشده است. جدا از آن، اين گزارش صحيح و درست است. سايت "کارگران ايران" هم بنا به تحقيقی که از کارگران شرکت کننده در آن مراسم به عمل آورده بود و همه هم صحت و سقم آن را تائيد کرده بودند از درج تکذيبيه مجعول بدرست خودداری کرد.
سوالهای که برای ما مسئولان سايت کارگران ايران که تا به امروز به خوبی وظايف مان انجام داده ايم مطرح است اينها هستند:
١ـ سايت‌های که تکذيبيه را درج کرده اند ميتوانند همانند ما برای افکار عمومی توضيح دهند که اين تکذيبيه از چه طريقی بدستشان رسيده است؟
٢ـ آيا دوستان عزيز مسئولان سايتها ی مزبور، اطمينان دارند که تکذيبيه از طريق ايمیل سنديکا و از شهر سقز برايشان ارسال شده است؟
در روزهای آينده در حد توان ازطرح ترور محمود صالحی گرفته تا مسائلی ديگری که لازم است به آنها پرداخته شود به اطلاع عموم خواهيم رساند!

محمد محمدی مسئول سايت کارگران ايران

آدرس،آی پی، ونقشه محل سکونت فرستند ه تکذيبيه

http://www.kargaran-iran.com