افق روشن
www.ofros.com

راه اندازی تلویزیون کارگر تی وی

شبکه مستقل کارگران ایران                                                                       یکشنبه ١٨ مرداد ۱٣٨٨

سرمایه داری در اشکال متنوع خود، خصوصی، دولتی و با اهرم های فشارمانند سرکوب پلیسی، قضایی ، انقیاد فکری، فرهنگی، آموزشی و رسانه ای ، سعی در تحکیم وضعیتی دارد که منافع اش را حفظ و تثبیت نماید. رسانه های مختلف و رنگارنگ هیچ سخنی از مطالبات، اعتراضات و خواسته های عمیق و واقعی کارگران نمی کنند. رسانه های سر مایه داری ، نمی خواهند کارگران از وا قعیت مربوط به کار و زندگی شان بیشتر با خبر شوند و در انواع و اقسام برنامه های آنان نه تنها از راه حل هایی برای از بین بردن استثمار انسان و رهایی کارگران سخنی به میان نمی آید بلکه به روش های مختلف در راستای به استثمار کردن کشیدن کارگران نیز گام بر می دارند.
در چنین شرایطی برای کارگران ایران نیازو حضور یک رسانه ی تصویری کارگری ، بیش از هر روز احساس می شود. رسانه ای که اخبار کارگران را منعکس نماید؛ کارگران را از حال یکدیگر آگاه کند؛ با اجرای برنامه های آموزشی، در متشکل شدن شان آنان را همراهی کند ودر شناساندن تمامی مصائب نظام سر مایه داری و رهائی کارگران تلاش کند و در یک کلام بتواند شبکه ای کارگری باشد. شبکه ی کارگر(کارگر تی وی ) بر اساس همین احساس نیاز و ضرورت و به همت کارگران و فعالین کارگری و با جهت گیری در راستای محو استثمار انسان بر انسان و مبارزه برای ایجاد جامعه ای انسانی طراحی و راه اندازی شده است. این شبکه به هیچ گروه ، سازمان و نهادی وابسته نیست و تلاش می کند در کنار و برای طبقه ی کارگر ایران (و جهان) فعالیت کند. کارگر تی وی علاوه بر پوشش دادن اخبار و گزارش ها ی کارگری و گفتگو با کارگران و فعالین کارگری در برنامه هفتگی خود با کمک گرفتن از ابزار های نوین رسانه ای بخش هایی هم برای آموزش های کارگری خواهد داشت.
شبکه ی کارگر در حد توان خود تلاش خواهد کرد اقشار مختلف طبقه کارگر ایران( مانند کارگران صنعتی، خدماتی، معلمان (کارگران فکری، پرستاران، کارگران کشاورزی ،زنان کارگر، کودکان کار و لزوم لغو پدیده کار کودک) پوشش گزارشی خبری آموزشی دهد وکارگران از طریق شبکه مستقل خود ضمن ارتباط با یکدیگر از تجربیات مبارزاتی یکدیگر استفاده نمایند و با دانستن تجارب دیگر تشکل ها ی کارگری برای ایجاد و یا تحکیم تشکل های مستقل خود تجهیز شوند.
کارگر تی وی برای اینکه در راستای منافع کارگری قرار بگیرد ، و بتواند به یک شبکه ی مستقل کارگری تبدیل و تنها وابسته به منافع طبقه ی کارگر باشد ، نیاز به همکاری جدی و همه جانبه تمامی کارگران و فعالین کارگری دارد. شبکه ی کارگر دست یاری شما را می فشارد و از شما دعوت می کند با ارسال عکس، فیلم، خبر، گزارش، تجارب مکتوب، مطالب آ موزشی ، اعلام آمادگی برای مصاحبه و یا معرفی افرادی به منظور مصا حبه های مفید و سازنده ی کارگری و ... شبکه کارگررا یاری کنید.
کارگر تی وی از نیمه شهریورماه سال ٨٨ پخش برنامه های خود را آغاز خواهد کرد و از هم اکنون منتظر تماس های کارگران و فعالین کارگری به منظور مشارکت در بر نامه های خود خواهد بود ( تماس : kargartv@gmail.com) در حال حاضر شبکه مستقل کارگر تی وی کار خود را با بر نامه هفتگی یک ساعت در عصر جمعه آغاز می کند. بدین منظور از فرکانس ماهواره ای تلویزیون کومه له یک ساعت وقت در اختیار گرفته است و برای گسترش بر نامه های خود نیازمند حمایت های بینندگان خواهد بود. تبلیغات این شبکه از طریق تلویزیون کومه له آغاز شده است .
لطفا در ارسال این ایمیل به دیگران و معرفی شبکه کارگر تی وی به همگان مشارکت کنید.

کارگر تی وی

شبکه مستقل کارگران ایران