افق روشن
www.ofros.com

مطالبات ما آزادی و رفاه

تعدادی از کارگران و دانشجویان                                                                                 شنبه ٢۴ بهمن ۱٣٨٨

مطالبات ما آزادی و رفاه

- برخورداری همه افراد جامعه از آزادیهای بی قید و شرط سیاسی و آزادی ایجاد هرگونه تشکل بدون کسب مجوز
- ممنوعیت تفتیش عقاید، هرگونه شکنجه جسمی و روانی و گرفتن اعتراف با تهدید و تطمیع
- برابری زنان و مردان در همه قوانین
- عدم دخالت دولت در تعیین نوع زندگی، نوع پوشش و روابط زنان و مردان
- تعیین حداقل حقوق بر مبنای ارتقای هرچه بیشتر سطح زندگی و رفاه
- پرداخت دستمزد به زنان خانه دار برابر با دستمزد کارگران شاغل
- پرداخت بیمه بیکاری مکفی به تمام افراد آماده به کار و بیکارشدگان
- برخورداری همه افراد جامعه از حقوق مکفی بازنشستگی و از کار افتادگی
- رایگان شدن بهداشت، دارو، درمان و معاینات منظم و اجباری
- رایگان شدن آموزش و پرورش و آموزش عالی حداقل تا سطح لیسانس
- نگهداری و مراقبت از معلولان و سالمندان و ایجاد تسهیلات ویژه برای آنها به طور رایگان
- ایجاد امکانات شهری مانند جاده، آب، برق، گاز، تلفن، مدرسه، مراکز پزشکی، ورزشی و فرهنگی در روستاها
- لغو دادگاههای ویژه، علنی بودن محاکمات با حضور هیئت منصفه، انتخاب وکیل دلخواه و رایگان بودن امور دادرسی
- لغو مجازات اعدام

تعدادی از کارگران و دانشجویان

٢٢ بهمن ١٣٨٨

این اعلامیه را تکثیر و پخش کنید

* این اطلاعیه توسط تعدادی از کارگران و دانشجویان تهیه گردیده و صدها از آن در روز بیست و دوم بهمن در میان راهپیمایان پخش شده است. این کارگران و دانشجویان معتقدند، ما باید با مطالبات خود وارد راهپیمایی ها شویم.