افق روشن
www.ofros.com

"اطلاعیه ی تغییر نام " جمعی از فعالین کارگری

جمع ِ شورایی ِ فعالین کارگری                                                                         شنبه ٢١ آذر ۱٣٨٨

بسیاری از کارگران و فعالین کارگری با نام ، مواضع و فعالیت های " جمعی از فعالین کارگری " آشنا هستند. این جمع که آغاز به فعالیت آن به زمان شروع به کار " شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری " میرسد ، تا این تاریخ ، هیچ بیانیه یا اطلاعیه ی منفردی صادر نکرده و همواره و تا کنون در کنار نام دیگر تشکل های عضو شورای همکاری ، بیان موضع و صدور اطلاعیه کرده است.
همچنین " جمعی از فعالین کارگری " ، در " کمیته برگزاری مراسم روزجهانی کارگر سال ١٣٨٨" به همراه چند تشکل مستقل دیگردر جنبش کارگری ایران ،همراه بوده و در کنار نام دیگر تشکل ها ی شکل دهنده ی این کمیته ، نام این جمع ( جمعی از فعالین کارگری) درج شده است.
بنا به درخواست دوستان و فعالینی چند ، و به دلیل وجود تشابهاتی در نام جمع ما با دیگر نام ها ، و برای پرهیز از احتمال یکسان دانستن تمام یا بخشی از مواضع جمع ما با مواضعی که گروه یا گروه هایی با اسامی مشابه اعلام می کنند ، بدینوسیله رسما اعلام می کنیم که از این پس ما با امضای " جمع شورایی ِ فعالین کارگری " فعالیت و اعلام مواضع خواهیم کرد.

"جمع ِ شورایی ِ فعالین کارگری "

١٦ آذر ١٣٨٨