افق روشن
www.ofros.com

پیام ژان فرانسوا کورب از طرف ث ژ ت

به کارگر زندانی رضا شهابی


اتحاد بین المللی                                                                                                   پنجشنبه ١٨ آذر ١٣٨٩

رفیق عزیز شهابی،
ما با خبر شدیم که شما وارد اعتصاب غذا شده اید. ضمن اینکه ما بخوبی به دلایل مشروع این اعتصاب آگاه هستیم و با اهداف و مبارزات شما اتفاق نظر داریم، ولی از شما تقاضا می کنیم که اعتصاب غذای خود را خاتمه دهید.
جنبش کارگری به همه مدافعینش احتیاج دارد و سندیکالیسم در ایران احتیاج به حضور، همکاری و کمک شما در این مبارزه مشترک دارد. ث ژ ت همبستگی خود را با شما و تمامی فعالین زندانی اعلام میکند و به حمایت خود از شما و نیز آگاه نمودن افکار عمومی فرانسه از مبارزات حق طلبانه تان ادامه خواهد داد.

ژان فرانسوا کورب

cher camarade Shahabi
Nous avons appris que tu t'es engagé dans une grève de la faim.Tout en comprenant les raisons qui motivent ta démarche et en partageant avec toi les objectifs de ton combat , nous te demandons néanmoins de mettre fin à ta grève de la faim.
le mouvement syndical a besoin de tous ses défenseurs, le syndicalisme iranien a besoin de ta présence et de ton apport au combat commun. La CGT est solidaire avec toi et tous les militants emprisonnés et nous continuerons à vous soutenir et à informer l'opinion publique française de votre juste lutte.
JFC

باز تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

info@workers-iran.org