افق روشن
www.ofros.com

به كارگران ایران و كارگران دنیا


محمد جراحی                                                                                                  یکشنبه ١۴ مهر ۱۳۹٢

به كارگران ایران و كارگران دنیا

به سازمانهای كارگری و اتحادیه های سراسر دنیا

من محمد جراحی كارگر زندانی وعضو كمیته پیگیری ایجاد تشكلهای كارگری هستم. من بیش از دو سال است در زندان تبریز به سر میبرم . در زندان دچار بیماری غده خوش خیم تیرویید شدم. هنگام مراجعه به بیمارستان با دستبد و زنجیر به پا چنان از توهین و بد رفتاری زندانبان و ماموران همراه اذیتو آزار شدم كه دیگر راضی به مراجعه به بیمارستان نیستم.
من هم اكنون به اطلاع میرسانم: كه مرا به دلایل واهی به شش سال زندان محكومم كردند. من یك كارگرم و كلیه فعالیتم در جهت تشكیل سندیكا و دیگرتشكلهای كارگری بوده است.
تشكیل تشكل های كارگری و سندیكا طبق مقاوله نامه سازمان جهانی كار آزاد است. دولت جمهوری اسلامی ایران هم عضو این سازمان جهانی است و متعهد بهانجام این مقاوله نامه های جهانی می باشد.
ایجاد سندیكا و دیگر تشكل های واقعی از ابتدایی ترین حقوق ما كارگران است. من یك كارگرم و تا ایجاد تشكلها و سندیكا فعالیت خواهم كرد.
من در اعتراض به دولت كه از تشكیل تشكل ها و سندیكاها ی كارگری جلوگیری به عمل می آورد به زندانی بودنم ادامه خواهم داد. هم اكنون تشكیل سندیكا مطالبه بر حق من است. و شرط آزادیم از زندان تشكیل سندیكاست.

محمد جراحی كارگر زندانی

كمیته پیگیری ایجاد تشكل های كارگری