افق روشن
www.ofros.com

درتظاهرات ایستاده ١٣ ژوئن ژنوشرکت کنیم


مشترک - فرانسه                                                                                          دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹٢

انسان های آزادیخواه،متعهد ومترقی!
- برای اعتراض به حضورتشکل های فرمایشی و وابسته به حکومت اسلامی ایران باعنوان تشکل های مستقل کارگری دراجلاس سالیانه سازمان جهانی کار
- برای اعتراض به اعزام نیروهای امنیتی ودست نشاندگان رژیم سرمایه داری ایران تحت پوشش دروغین نمایندگان کارگری به ژنو
- برای اعتراض به اذیت وآزار فعالین کارگری وخانواده هایشان ازجانب حاکمیت ضدکارگری ایران منجمله بازداشت ،زندانی کردن واخراج ازکارفعالین کارگری
- برای انعکاس جهانی صدای اعتراض تشکل های مستقل کارگری وفعالین کارگری درایران
- برای حمایت ازحق برپایی آزادانه تشکل های مستقل کارگری درایران
- برای حمایت از مبارزات کارگران ایران برای احقاق حقوق حقه شان
متحدانه وهمراه باهم ازفراخوان سندیکاهای فرانسوی ث.ژ.ت (CGT)، ث.اف.د.ت (CFDT)، اف.اس.او (FSU)، اونسا (UNSA) و سولیدر (Solidaires)حمایت

ودرتظاهرات ایستاده ١٣ ژوئن ژنوشرکت کنیم.

زمان:١٣ژوئن ساعت ١٢

مکان:میدان ملل ژنو

انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وعقیدتی ایران - پاریس

انجمن کردهای مقیم فرانسه

همبستگی سوسیالیست با کارگران ایران - فرانسه

اتحادبین المللی درحمایت از کارگران درایران - پاریس

٣ ژوئن ٢٠١٣

s.mouvement@gmail.com

١٠ خرداد ١٣٩٢ ـ ٣١ مه ٢٠١٣