افق روشن
www.ofros.com

جای کارگران در زندان نیست


سندیکای واحد، هفت تپه، هیئت موسس                                                                    پنجشنبه ١٦ دیماه ١٣٨٩

رضا رخشان رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در تاریخ ١٣ دیماه ١٣٨٩ جهت اجرای حکم شش ماه زندان که توسط شعبه ١٣ دادگاه تجدید نظر صادر شده بود به زندان منتقل شد.
در پرونده که موجب صدور حکم شده بود در دادگاه بدوی نامبرده از تمامی اتهامات تبرئه شده بود ولی با اعتراض نماینده دادستان و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر ایشان به اتهام نشرکاذیب وتشویش اذهان عمومی به شش ماه زندان محکوم شده است.
ما اجرای حکم زندان برای رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را محکوم می کنیم و خواهان لغو احکام صادره برای همه فعالین کارگری و آزادی همه کارگران زندانی می باشیم.

با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

هیئت موسس بازگشایی سندیکای فلز کار و مکانیک

١۵دیماه ١٣٨٩