افق روشن
www.ofros.com

پشتیبانی از مبارزات دلیرانۀ کارگران سنگ آهن بافق


اطلاعیه جمعی                                                                                                پنجشنبه ٦ شهریور ۱۳۹۳

اواخر اردیبهشت ماه ١٣٩٣ بیش از ۵٠٠٠ کارگر معدن سنگ آهن بافق در یک حرکت جمعی دست از کار کشیدند و علیرغم همۀ تهدیدها و تنگناهای مالی و معیشتی، جسورانه نزدیک به چهل روز استخراج سنگ آهن را در این واحد معدنی متوقف ساختند. کارگران در مخالفت با طرح خصوصی سازی معدن (که چیزی جز اخراج و بیکارسازی را در بر ندارد) و نیز به منظور اِعمالِ فشار بر کارفرما و مدیران تولید برای تحقق خواست هایشان، اعتصاب را ادامه دادند. مدیران معدن بافق در هماهنگی با مسئولین دولتی و زیر فشار مبارزۀ کارگران و اردۀ آنها در ادامۀ اعتصاب بالاخره اعلام داشتند که می توانند به بخشی از خواسته های کارگران پاسخ دهند. با این وعده بود که کارگران اعتصابی به سر کار بازگشتند. اما مسئولین غیرقابل اعتماد معدن بافق نه تنها به وعده های خویش عمل نکردند بلکه با اعلام جرم علیه تعدادی از کارگران مبارز و با حمایت دستگاه قضائی، نیروی انتظامی و امنیتی اقدام به دستگیری و بازداشت ۹ نفر از کارگران اعتصابی به نام های امیر حسین کارگران، علی صبری، محمد حسن تشکری، علی محمد تشکری، کاظم کارگران، رضا دهستانی، رضا خواجه زاده، ایرانی و جلیل کمالی نمودند. ولی کارگران معدن بافق ضمن افشای تو خالی بودن وعده های مسئولین و به پشتیبانی از همکاران زندانی خود مجددا دست از کار کشیدند و تا آزادی آنان به اعتصاب ادامه خواهند داد. درهمین رابطه و در اعتراض به عملکرد ضد کارگری مسئولان قضایی و نیروی انتظامی و امنیتی و در مقابله با دنائت مدیران و کارفرمایان معدن بافق مبنی بر توطئه علیه کارگران و بازداشت آنان، خانواده های کارگران معدن نیز در کنار کارگران اعتصابی، با حضور در مقابل فرمانداری بافق به اعتراض و تحصن دست زده خواهان آزادی نان آوران خویش شدند.
متولیان امور در اقدام بیشرمانۀ دیگری اظهار داشتند که اگر چه کارفرما شکایت خود را از کارگران معترض معدن بافق پس گرفته اما آزادی کارگران به نظر مثبت شورای تأمین استان یزد منوط شده است! شورای تأمین اعتبار بافق با اعلام اینکه انصراف کارفرما از شکایتش به معنای گذشت او از جنبه خصوصی اتهام کارگران است و شورای تأمین استان یزد در باره گذشت از جنبه عمومی اتهام آنان تصمیم گیری خواهد کرد، از قول مساعد شورا برای پیگیری آزادی کارگران خبر داد!
ترفندهای این چنینی نهادهای حکومتی تنها به منظور بازی دادن یا ترساندن کارگران و نشاندن کارگران اعتصابی سر جایشان است. "متهم" نمودن و به بند کشیدن کارگرانی که خواستار تضمین امنیت شغلی و ابتدایی ترین مطالبات برحق خویش می باشند، اقدامی ضد کارگری و در جهت سد کردن هر گونه مبارزه متحد و آگاهانه کارگران و ممانعت اکید از پا گرفتن تشکل های مستقل کارگری است. هدف آنها این است که کارگران به جای اتکا به نیرو و سازمان های خود، بازیچۀ نهادهای قدرت و تشکل های وابسته گردند و به مطامع و سیاست های آنان چشم امید داشته باشند. همان نهادهایی که یک روز بعد از آغاز دور جدید تحصن کارگران معدن، یگان ویژۀ پلیس را به این شهرستان کشاندند تا با اعلام حضور این یگان به ارعاب فزایندۀ کارگران و خانواده های بی دفاع آنان بپردازند.
ما کارگران و فعالان کارگری ضمن محکوم کردن تمامی این اقدامات سرکوبگرانۀ ضد کارگری دست اندرکاران حاکم و بازداشت و زندانی نمودن کارگران معدن سنگ آهن بافق، حمایت قاطع خود را از کارگران اعتصابی و خانواده های آنان اعلام می کنیم. افشای سیاست و عملکرد سرکویگرانۀ ارگان های دولتی، مقابله با سیاست های ضدکارگری، مبارزه برای آزادی کارگران زندانی، مبارزه برای خواست های طبقۀ کارگر و مبارزه با قوانین اسارت بار نظام سرمایه داری، اولویت های مبارزاتی همۀ کارگران آگاه و پیشروان کارگری است. همۀ کارگران، فعالان و پیشروان کارگری را به این مبارزۀ مشترک در صفوف متحد و متشکل فرا می خوانیم.

زنده باد مبارزه متحد طبقۀ کارگر بر علیه سرمایه داران زالوصفت حاکم

کارگران زندانی بدون قید و شرط باید آزاد شوند

زنده باد آزادی و دموکراسی

کارگران پروژه های پارس جنوبی

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان

فعالان کارگری جنوب

جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقۀ ویژه ماهشهر و بندر امام

بخشی از کارگران محور تهران - کرج

شهریور ١٣٩٣

kargaran.parsjonobi@gmail.com