افق روشن
www.ofros.com

خطاب به کلیه تشکلهای مستقل کارگری در ایران

"کارزار پشتیبانی از کارگران ایران"

اطلاعیه جمعی                                                                                               شنبه ١٧ خرداد ۱۳۹۳

خطاب به کلیه تشکلهای مستقل کارگری در ایران:

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
اتحادیه آزاد کارگران ایران
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری
کانون مدافعان حقوق کار
کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری
سندیکای فلز کار و مکانیک
سندیکای کارگران نقاش
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه

همانگونه که خود شاهد هستید طی ماههای اخیر با شدت یافتن بحران اقتصادی و وخیم شدن هرروزه وضعیت اشتغال ومعیشت کارگران، اعتراضات کارگری به اصلی ترین شکل بروز اعتراض اجتماعی به وضعیت موجود تبدیل شده است. از همین رو، فشار برتشکلهای کارگری وفعالین کارگری طی ماههای اخیر شدت گرفته است. دستگیری گسترده کارگران در جریان برگزاری مراسم روز کارگر در تهران، اخراج نمایندگان کارگران معترض در مراکز مختلف تولیدی وصنعتی، برخورد نیروهای انتظامی وامنیتی با تجمعات واعتصابات کارگری از بارزترین نمونه های شدت عمل دولت برعلیه اعتراضات کارگری طی چند ماه گذشته بوده است.
هم اکنون نیز علاوه بر بازداشت جعفر عظیم زاده وفشار نیروهای امنیتی بر وی، درجهت اعلام انحلال ویا کناره گیری از اتحادیه آزاد کارگران؛ رضا شهابی نیز به زندان رجائی شهر تبعیدو بهنام ابراهیم زاده همچنان در سلول انفرادی نگاهداری وشاهرخ زمانی نیز همچنان تحت فشار قرار دارد.
تعداد زیادی از کارگران زندانی در سراسر کشور با بیماری های بسیاری دست وپنجه نرم میکنند واین درحالی است که مسئولان زندانها ونیروهای امنیتی از دسترسی زندانیان به دارو ودرمان جلوگیری به عمل می آورند. شرایط دشوار زندگی خانواده های کارگران زندانی را شما از نزدیک شاهد هستید، چرا که فعالین کارگری دربند، از اعضا ویاران همین تشکلها هستند.
فشار بر تشکلهای وفعالین کارگری بخش اصلی سیاست های حکومت، در برخورد به اعتراضات اجتماعی بر علیه فقر وبیکاری وبی حقوقی اکثریت مردم است. امروز تمامی نهادها وتشکیلات سرمایه داران در ایران، همه با هم تلاش میکنند تاشرایط پس از اجرای طرح حذف یارانه های دولتی وآزاد سازی وخصوصی سازیهای گسترده درعرصه اقتصادی را ، به قیمت خانه خرابی کارگران و سرکوب تشکلهای مستقل کارگری، تثبیت نمایند.
از همین رو همه تشکلها ی کارگری، بر اساس برنامه واهداف پایه ای که برای خود تعریف کرده ایم، باید تلاش نمائیم تا در صفی واحد به مقابله با این تلاش دسته جمعی سرمایه داران، برخیزیم. شرایط امروز کارگران ایران اقتضا میکند تا بیشترین اشتراک عمل در میان تشکلها ی مورد وثوق کارگران شکل بگیرد. ما میتوانیم در زمینه های متفاوت اعتراضی وسازماندهی کارزارهای گسترده با مطالباتی مشخص در جهت دفاع از حقوق پایه ای طبقاتیمان، هماهنگ ومتحد، موج سرکوب و محدود کردن تشکلهای کارگری را به عقب برانیم.
ما به عنوان "کارزار پشتیبانی از کارگران ایران" تمام تلاش خود را در جهت جلب حمایت و ایجاد امکانات بین المللی در جهت پشتیبانی از این حرکت و همبستگی طبقاتی ، به کار خواهیم بست.همچنین در راستای کمک به اقدامات مشترک تشکلهای کارگری در ایران، هر اقدامی که این تشکلها مناسب بدانند را نیز برعهده خواهیم گرفت.
همدلی، همکاری نقشه مند، اقدامات مشترک بر سر مطالبات معین، از عوامل اصلی مقابله با شرایط موجود هستند. شما را به تلاشی مشترک برای مقابله با سرکوب کارگران فرا میخوانیم.

"کارزار پشتیبانی از کارگران ایران"

karzarpki@gmail.com

****************

کارزار پشتیبانی از کارگران ایران

طی سالهای گذشته با شدت یافتن روند اجرای سیاست های ضد کارگری توسط دولت های مختلف در جهت پیشگیری ازهمبسته وسراسری شدن اعتراضات جاری کارگران وهمچنین تحمیل شرایط برده وار شغلی و تعیین حداقل دستمزد شرم آور توسط دولت، هر روزه شاهد فشارهای بیشتری بر کارگران و فعالین کارگری در ایران هستیم.
سرمایه داران حاکم بر کشور با گرفتارکردن کارگران درتنگناهای متفاوت شغلی واقتصادی تلاش دارند تا آنان را هر چه بیشترغیرمتشکل نگاهداشته وبه انزوا بکشانند.همسوبا کاربدستان اقتصادی، انواع وزارت خانه ها وارگانهای امنیتی ونظامی، با اعمال فشاربررهبران وتشکل های کارگری وهجوم به اعتصابات واعتراضات و دستگیری نمایندگان کارگران، تلاش دارند تا این مبارزات سرنوشت سازبرعلیه وضعیت موجود را سرکوب نمایند.
با توجه به گسترش وتعمیق هرچه بیشترمبارزات کارگران برعلیه شرایط حاکم وبا توجه به چشم اندازاعمال فشارهر چه بیشتربرفعالین،ما جمعی ازفعالین کارگری برآن شدیم تا با اعلام "کارزارپشتیبانی ازکارگران ایران" اقداماتی عملی درجهت حمایت و تقویت جنبش کارگری ایران را دردستور کار خود قرار دهیم.
ما همچنین از کلیه فعالین کارگری،تشکل ها و همه کسانی که پشتیبانی و تقویت مبارزات کارگران ایران را وظیفه خود میدانند، تقاضا می کنیم تا دراین جهت ما را یاری نمایند. هنگامی که تمامی نیروهای سرمایه داری در ایران متحدانه در مقابل کارگران ومردم مزدبگیر صف آرائی کرده اند، وظیفه همه فعالین کارگری است تا صف متحد خود را دربرابر سرمایه داران تشکیل دهند.

رضا رشیدی(کمیته پیگیری)
صادق امیری(کمیته پیگیری)
محمد نعمتی(اتحادیه آزاد کارگران ایران)
فرامرز قربانی(اتحادیه آزاد کارگران ایران)
مهران ایمن پور(کمیته پیگیری)