افق روشن
www.ofros.com

همصدا با یکدیگر به دفاع از رضا شهابی برخیزیم


اطلاعیه جمعی                                                                                                   یکشنبه ٢۹ تیر ۱۳۹۳

اکنون نزدیک به ۵٠ روز است که رضا شهابی دراعتصاب غذا به سر می برد! زندگی و سلامت این کارگر مبارز زندانی در خطراست! رضا شهابی جان خود را وثیقۀ افشای بی عدالتی و ستمگری قوۀ قضائیه و مسئولان زندان ها و هیئت حاکمۀ ایران قرارداده است!
رضا شهابی چه می گوید و چرا به زندان محکوم شده و اینگونه مورد ستم و تعدی قرار می گیرد؟ او کارگرمبارزی است که مقتضیات کار و زندگی اش او را به واکنش علیه قوانین ضد کارگری واداشته است. او به عنوان یک کارگر، نابرابری اقتصادی و اجتماعی را در محیط کار و زندگی اجتماعی خود تجربه کرده است. حساسیت و هوشیاری اش نسبت به نابرابری و تضاد طبقاتی موجود در جامعه او را در جایگاه یک کارگر آگاه و مبارز قرارداده است که برای تأمین خواست هایش که همانا خواست طبقۀ کارگر نیز می باشد از فدا نمودن جان خویش نیز دریغ نمی ورزد.
رضا شهابی می گوید: کارگران حق دارند که برای دفاع از منافع طبقاتی خود مبارزه کنند و از تشکل مستقل طبقاتی خویش برخوردارباشند. به همین دلیل او به همراه رفقای کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای ایجاد سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه وارد عرصۀ مبارزه گردید. با پافشاری و مبارزه اش در امر احقاق حقوق کارگران بود که با رأی عمومی همکارانش به عضویت هیئت مدیرۀ سندیکای شرکت واحد برگزیده شد. او در پاسخ به اعتماد دوستانش عزم و ارادۀ خود را برای دفاع از آزادی تشکل مستقل کارگری و آزادی اعتصاب به عنوان یکی از ابزارهای مبارزۀ طبقۀ کارگر در جهت تأمین مطالبات اقتصادی و سیاسی جزم نموده است. او تصویب مزد زیر خط فقر از جانب شورای عالی کار و وزیر و نمایندگان ضدکارگری را متناسب با هزینۀ خانوار کارگری نمی داند و برای افزایش مزد و همچنین پرداخت حقوق معوقه کارگران مبارزه می کند. خواست دیگر او آزادی زندانیان سیاسی و آزادی کارگران زندانی و بازگشت به کار و پرداخت مزد زمان محکومیت آنان می باشد.
رضا شهابی به دلیل بیان این گونه مطالبات و برافراشتن پرچم مبارزه علیه قوانین سرمایه داری مورد خشم مسئولان ضدکارگری قرارگرفته است. او را در زندان نیز آسوده نمی گذارند و دائم مورد ستم و اذیت و آزار و بی حرمتی قرارمی دهند. مسئولان قضائی و امنیتی رژیم برای پایین آوردن شأن و منزلت او مدام او را زیر فشار قرار می دهند و حتی از درمان وی نیز ممانعت به عمل می آورند. سلامت و جان رضا شهابی برای آنها بی ارزش است و مرگ این کارگر مبارز را آرزو می کنند.
بدون شک دشمنان رضا شهابی نباید به این آرزوی پلیدشان دست یابند. طبقۀ کارگر ایران و همۀ مدافعان آزادی طبقۀ کارگر و همچنین کارگران و سازمان های بین المللی کارگری رشادت و آشتی ناپذیری رضا شهابی را می ستایند و حفظ جان این رفیق کارگر را برای استمرار مبارزه در راه آزادی طبقۀ کارگر امری جدی و مهم تلقی می کنند. از این رو بی آنکه ذره ای در شایستگی و خستگی ناپذیری رضای عزیز در مبارزه به ضد ستم طبقاتی تردیدی داشته باشیم، در اقدامی مشترک دستان توانمند ایشان را می فشاریم و به عنوان بخشی از جنبش کارگری ایران پایان پیروزمندانۀ اعتصاب غذای رفیق شهابی را در پیشگاه طبقۀ کارگر طلب می نماییم. سلامت و پیشگامی او در مبارزه لازمۀ نبرد متحد همۀ کارگران از جمله برای تحقق خواست های او است. اتحاد و همبستگی طبقۀ کارگر توصیۀ خود اوست. ما نیز در این پیام به خواست او که وحدت و یکپارچگی در صف طبقۀ کارگر است پاسخ گفته ایم.

برای آزادی همۀ زندانیان سیاسی و

همۀ کارگران زندانی مبارزه ای سراسری را سازماندهی کنیم

ننگ و نفرت بر استبداد و دیکتاتوری

زنده باد آزادی

کارگران پروژه های پارس جنوبی

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان

فعالان کارگری جنوب

جمعی از کارگران پتروشیمی های ماهشهر و بندرامام

جمعی از کارگران محور کرج - تهران

تیرماه ١٣٩٣

kargaran.parsjonobi@gmail.com