افق روشن
www.ofros.com

قابل توجه كارگران(رانندگان) عزیز و زحمتكش شركت واحد


جمعی از كارگران شركت واحد                                                                           دوشنبه ١١ مهرماه ١٣٩٠

همانطور كه خودتان میدانید همیشه موقع انتخابات شوراهای اسلامی كار در شركت واحد عده ای با فشار و تهدید و نگه داشتن تعرفه رانندگان آنان را اجبار به شركت در انتخابات شوراها میكنند.كه این امر از نظر قانونی تخلف است و ماده ١٧٨ قانون كار آن را جرم میداند و شما میتوانید افراد خاطی را به بازرسی اداره كار استان تهران و یا وزارت كار معرفی كنید .افرادی كه كارگران را با نگه داشتن تعرفه مجبور به شركت در انتخابات شورای اسلامی میكنند مطابق قانون به ٩١ تا ١٢٠ روز حبس محكوم میشوند.
آیا تا به حال در كمیته انضباطی شركت كرده اید؟ و شاهد برخورد نمایندگان شورا بوده اید؟ آیا خبر دارید كه تمامی رای اخراج رانندگان حق طلب را همین نمایندگان شورا امضا و تایید كرده اند؟
آیا خبر دارید نمایندگانی را كه مورد تایید شما هستند و آگاهی لازم را جهت دفاع از حقوق شما دارند از لیست كاندیداها خط زده اند؟ كسانی را خط زده اند و رد صلاحیت كرده اند كه میدانسته اند از حقوق كارگر دفاع میكنند.
آیا میدانید اگر این انتخابات با شركت نكردن شما به حد نصاب نرسد شما خودتان میتوانید با خواست و نیروی خودتان تشكل مستقل خودتان را تقویت كنید و یا تشكل دلخواه و مستقل خودتان را ایجاد كنید؟ قانون و از جمله مقاوله نامه های ٩٨ و ٨٧ سازمان جهانی كار این حقوق را برای همه ی كارگران غیر قابل تعطیل شمرده و كشور ایران نیز به اجرای آنها متعهد شده است.
آیا خبر دارید كه در طول بیست سال گذشته شوراهای اسلامی شركت واحد حتی یك بار هم مجمع نگذاشته اند؟ در صورتی كه باید در سال یك بار مجمع برگزار میكردند و كارگران نظرات و اعتراضات خود را به آنها اعلام میكردند. آیا خبر دارید كه طبق مقررات،شوراها هیچكدام از وظایف قانونی خود را انجام نداده اند؟ به جز همكاری با مدیریت... و بستن چشمشان بر روی پایمال شدن حق و حقوق كارگران!
دیگر حق انتخاب با شماست.از حق خود آگاهانه استفاده كنید.
با شركت نكردن در انتخابات شورای اسلامی و یا در صورتی كه ناخواسته تن به شركت دادید با ننوشتن اسم كسی و خط زدن برگه رای، اعتراض خود را نشان دهید.اگر هر كدام از كاندیداها كمتر از یك سوم كل آرا رای بیاوردند قانونا آن انتخابات منتفی میشود و كاندیداهای انتخابی مدیریت نمیتوانند به عنوان نماینده كارگران به ما تحمیل شوند. با آگاهی تصمیم بگیرید.

جمعی از كارگران شركت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه - ٨ مهر١٣٩٠