افق روشن
www.ofros.com

منیژه صادقی فعال حقوق زنان و دیگر کارگران زندانی را آزاد کنید


جمعی از کارگران سنندج                                                                                        شنبه ١٢ آذر ماه ١٣٩٠

دستگاه قضایی سنندج، منیژه صادقی فعال حقوق زنان را تنها به جرم دفاع از حقوق کارگران و زنان بازداشت، محاکمه و به ٩١ روز زندان محکوم کرده است. منیژه صادقی در تاریخ ١/٩/٩٠ برای دریافت جواب حکم صادره به دادگاه سنندج احضار و قاضی شعبه‌ی اجرای احکام، فوراً دستور بازداشت وی را صادر و او را به زندان مرکزی تحویل داد. ما جمعی از کارگران شهر سنندج متشکل در صف جنبش کارگری، ضمن محکوم کردن دستگیری وی و دیگر کارگران زندانی، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنان هستیم و از تمام کارگران و تشکل‌های کارگری ایران و جهان می‌خواهیم تا از هر طریق ممکن برای آزادی فوری و بی‌ قید و شرط منیژه صادقی و تمامی کارگران در بند ایران تلاش کنند.

جمعی از کارگران شهر سنندج - ١٠ آذر ١٣٩٠

کمیته هماهنگی برای کمک... - جمعه ۱۱ آذر ۱۳۹۰