افق روشن
www.ofros.com

اعلام پشتیبانی از كارگران دربند


جمعی از كارگران خباز                                                                                    یکشنبه ١٣ آذر ماه ١٣٩٠

علی نجاتی، به دلیل اتهامی كه چندی پیش شش ماه حبس را به خاطر آن تحمل كرده بود، بار دیگر و به همان اتهام به یك سال حبس تعزیری محكوم، و در شرایط وخیم جسمانی روانه زندان شد. این در حالی است كه رضا شهابی نیز به دلیل بلاتكلیف بودن خود در زندان، دست به اعتصاب غذا زده است، و او نیزبه گفته همسرش به عمل جراحی فوری نیاز دارد. این كارگران در حالی چنین وضعیتی را تحمل می كنند كه جز دفاع از حقوق حقه خود و دیگر كارگران كاری انجام نداده اند.
ما جمعی از كارگران خباز شهر سنندج، هرگونه احضار، تعقیب ودستگیری كارگران و فعالین كارگری را قویا محكوم می كنیم، و خواستار آزادی بی قید و شرط نام بردگان و دیگر كارگران و فعالین كارگری دربند هستیم.
همچنین ما كارگران خباز، ضمن تبریك آزادی موقت ابراهیم مددی به ایشان و خانواده اش، پشتیبانی خود را از دیگر خانواده های كارگران دربند اعلام می داریم.

جمعی از كارگران خباز شهر سنندج و حومه - آذر ١٣٩٠