افق روشن
www.ofros.com

دستگیری کارگران و فعالین کارگری را محکوم می کنیم


جمعی از کارگران و فعالین ... سنندج                                                                         دوشنبه ٢٨ تیر ١٣٨٩

چرا باید سرمایه داران و حافظان آنها کارگران و فعالین کارگری را به خاطر دفاع از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود دستگیر و زندانی کنند؟ امروزه ایجاد تشکل یکی از بدیهی ترین حقوق مسلم ما کارگران در سرتاسر جهان است و ما حق خود می­دانیم تشکل­های مستقل خود را ایجاد کنیم.
این در حالی است که مقاوله نامه های ٨٧ و ٩٨ در سازمان جهانی کار در رابطه با ایجاد تشکل های مستقل کارگری می باشد و ایران نیز آن را امضاء نموده است. با وجود این، سرمایه داری و مدافعان همه جا در مقابل این مطالبه بر حق ما کارگران مانع ایجاد کرده و عضویت در تشکل­های کارگری جرم محسوب می شود و به همین دلیل کارگران را دستگیر، شکنجه و زندانی می­کنند. ما جمعی از کارگران و فعالین کارگری، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه کارگران زندانی بوده و خواهان لغو احکام صادره علیه فعالین کارگری می باشیم. ما از تمامی کارگران و تشکل های مستقل کارگری در سراسر جهان می­خواهیم که برای آزادی فوری و بی­قید و شرط کارگران زندانی در ایران، به هر شیوه ممکن ولازم اقدام نمایند و از ادامه دستگیری کارگران و فعالین کارگری جلوگیری به عمل آورند.

جمعی از کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج

٢٧ تیر ١٣٨٩

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری